V naslednjem letu nas čaka novo obračunavanje omrežnine za električno energijo. Uvaja se obračun z več časovnimi bloki, glede na sezonsko in dnevno razlikovanje tarifnih postavk omrežnine. Višina omrežnine bo odvisna predvsem od dogovorjene obračunske moči samega gospodinjstva in od obremenitve omrežja v obdobju večje zasedenosti omrežja.

 

Obracunavanje omreznine

 

Novost je tudi ta, da bomo pozornejši na vnaprej dogovorjeno moč priključka z elektro distributerjem. Če bo iz 15-minutnih meritev izhajalo, da je le-ta presežena, bo potrebno doplačilo, ki bo odvisno od tega v katerem časovnem bloku se je prekoračitev zgodila.

Ta novi način obračunavanja omrežnine bo pripomogel k smotrni rabi energije in ne zaračunavanju dodatnih obremenitev, kot menijo nekateri. O aktualnih vprašanjih smo se pogovarjali z Renejem Bizjakom iz Agencije za energijo.

 

Kdaj bomo uporabniki prejemali račune za elektriko po novem več tarifnem obračunu omrežnine?

Agencija za energijo je ob dopolnitvi akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje sklenila, da se bo nov način obračunavanja omrežnine začel uporabljati 1. marca 2024, kar sovpada z začetkom nižje sezone. Za odjemalce s priključno močjo enako ali manj od 43 kW velja prehodno obdobje, v katerem se omrežnina za presežno moč za prehodno obdobje dveh let ne obračunava, če odjemalec ni spremenil, s strani elektrooperaterja določeno, dogovorjeno obračunsko moč.

 

Ali v EU deluje podoben model obračunavanja omrežnine, kot ga v uvajamo v Sloveniji ter kaj je glavni namen uvedbe več tarifnega sistema omrežnine?

Načini določitve tarif za obračunavanja omrežnine se med posameznimi državami EU razlikuje in je poleg modela omrežja odvisen tudi od razpoložljivosti podatkov prevzema energije in moči pri uporabnikih omrežja. Naš prihodnji model bo najbolj primerljiv z modelom obračunavanja omrežnine v Španiji. Temeljni namen novega načina obračunavanja omrežnine je predvsem pravičnejša porazdelitev stroškov uporabe omrežij med vse odjemalce, ter spodbujanje uporabnikov omrežja k uporabi omrežja v obdobjih, ko je obremenjenost omrežja na sistemski ravni manjša. Učinkovita raba ter razvoj omrežij, hitrejše in obsežnejše vključevanje obnovljivih virov energije in novih bremen omrežja, denimo toplotne črpalke in elektromobilnost, v sistem so prav tako naslovljeni v novem načinu obračunavanja omrežnine. Nov način obračunavanja omrežnine zagotavlja tudi pravičen obračun omrežnine članov energetskih skupnosti s spodbudami in podpornimi nacionalnim strategijam ter spodbuja optimalnejše naložbe v individualne sončne elektrarne v kombinaciji s hranilnikom, kar lahko omogoči možnost priključitve več posameznih sončnih elektrarn oziroma se zmanjša odstotek zavrnjenih vlog za soglasje za priključitev, ki je v nekaterih distribucijskih omrežjih že kar velik.

Dodajamo da vse vrste omrežnin ostajajo enake, prav tako bo omrežnina še vedno ohranjala svoj osnovni namen - povrnitvi stroškov uporabe elektroenergetskega omrežja. Elektroenergetsko omrežje, predvsem distribucijsko pa je hrbtenica zelenega prehoda.


Agencija za energijo bo predvidoma v jeseni podala cenik omrežnine za EE, ki stopi v veljavo v 2024.


Ali se da predvideti, da bodo katere skupine odjemalcev na slabšem s končno ceno EE (lastniki TČ, sončnih elektrarn)?

Glede na dosedanji sistem obračunavanja omrežnine se bo omrežnina še vedno obračunavala glede na moč in energijo, spreminja pa se razmerje med tema dvema postavkama. Navedeno pomeni, da bodo odjemalci večji del omrežnine plačali glede na moč in manj glede na porabljeno energijo. Ker so stroški potrebni za delovanje in prihodnji razvoj omrežij povezani predvsem z zmogljivostjo omrežja in konično obremenitvijo omrežja, je prav, da se omrežnina v večji meri pokriva s tarifno postavko za moč. Tarifne postavke omrežnine še niso določene, prve ocene pa kažejo, da bo skupina gospodinjskih odjemalcev in malih poslovnih odjemalcev v povprečju na letni ravni plačala nekoliko manj kot do sedaj.

Tako kot za ostale odjemalce se tudi za  odjemalce z nameščeno proizvodno enoto za samooskrbo  način obračuna omrežnine ne bo spreminjal glede na trenutno veljavni model obračuna omrežnine. Omrežnina za moč se bo obračunala glede na dogovorjeno moč in tarifno postavko za moč za različne časovne bloke. Omrežnina za energijo pa se bo odjemalcem z nameščeno proizvodno enoto za samooskrbo, katerim obračunsko obdobje predstavlja obdobje enega leta (NET metering), obračunala na letni ravni samo za neto energijo prevzeto iz omrežja v obračunskem obdobju enega leta. Omrežnina za energijo se bo torej določila na podlagi razlike med letno prevzeto in letno oddano električno energijo) in enotne tarifne postavke za energijo (ET).

 

Rene Bizjak agencija za energijo

Rene Bizjak, Agencija za energijo

Če da, kako se je smiselno prilagoditi? V Sloveniji imamo vgrajenih veliko število toplotnih črpalk, ali se bo zaradi višje tarife omrežnine tej skupini zvišal strošek za elektriko?

Natančnega odgovora na navedeno vprašanje ni mogoče podati, saj bo mesečni znesek za omrežnino odvisen od tega koliko in v katerem obdobju bo odjemalec uporabljal omrežje. Tarifne postavke omrežnine bodo višje v obdobjih ko bo omrežje bolje obremenjeno. Zato bo odjemalec preko cenovnih signalov spodbujen, da uporablja omrežje takrat ko je manj obremenjeno. S tem bo neposredno vplival tudi na svoj mesečni račun za omrežnino. Po novem bomo imeli dve sezoni, višjo (november, december, januar, februar) in nižjo sezono (preostalih 8 mesecev). Časovnih blokov bo 5 na leto, v vsaki sezoni štirje, najdražji bo časovni blok 1, ki nastopi ob delovnih dnevih v višji sezoni, v nižji sezoni ni časovnega bloka 1. Znotraj vsakega dneva bodo le trije časovni bloki, torej eden več kot do sedaj (VT in MT). Najcenejši časovni blok znotraj dneva bo časovno izenačen z dosedanjo nižjo MT tarifo, torej bo trajal od 22.ure zvečer do 6. ure zjutraj. Čez dan pa bomo namesto ene tarife (do sedaj višje  VT tarife) imeli obdobje najvišje in obdobje srednje obremenitve omrežja in s tem bo povezana tudi cena oziroma višina tarifne postavke omrežnine v posameznem časovnem bloku. Najdražji bo časovni blok 1, ki nastopi zgolj v višji sezoni – takrat je glede na podatke elektrooperaterjev omrežje najbolj obremenjeno. Najcenejši časovni blok je časovni blok 5, ki nastopi zgolj v nižji sezoni. Iz tega izhaja, da bo za stroškovni vidik odjemalčevih tarifnih postavk ključnega pomena časovno prilagajanje odjema električne energije iz bolj obremenjenih časovnih blokov v manj obremenjene.

 

Kaj bo s praktičnega vidika, glede višine omrežnine, relevantno za spremljanje v gospodinjstvih, na kaj biti pozoren? Pri katerih gosp. opravilih bo imel nov obračun omrežnine največji vpliv? bo potrebno na urni bazi fizično vklapljat aparate?

Za skupino t. i. gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev (moč enaka ali manjša od 43 kW) se ne bo spremenilo veliko, saj bo elektrooperater dogovorjeno moč, ki bo podlaga za obračun v posameznem časovnem bloku, določil kot povprečje treh konic  odjema električne energije v posameznem časovnem bloku v obdobju zadnje višje sezone. Za to skupino je določeno tudi prehodno obdobje – dve leti po začetku uporabe novega obračunskega akta se tem odjemalcem ne bo obračunala presežna moč, bodo pa na računih obveščeni o prekoračitvah (nad dogovorjeno močjo) oziroma stroških, ki bi jim lahko nastali, če bi se te določbe uporabljale. Tako bodo imeli dovolj časa, da spoznajo možnosti prilagajanja dogovorjene moči, ki jim jih nov obračun daje in s tem neposrednega vpliva na višino stroška za omrežnino. Ničesar se ne bo treba učiti na pamet ali pa se nenehno obremenjevati, kdaj vključiti gospodinjske aparate. Po poteku dveletnega prehodnega obdobja, v katerem bodo ustrezno informirani in v katerem bodo svoj profil porabe lahko spremljali prek spletnega portala mojelektro.si, pa se jim bo presežna moč začela zaračunavati. Vaši bralci lahko aktivni odjem podrobneje spoznajo tudi na spletni strani učinkovita raba omrežij (www.uro.si) pod zavihkom aktivni odjem.

Če pa bodo gospodinjski odjemalci dogovorjeno moč, ki jim jo bo določil elektrooperater znotraj teh dveh let prehodnega obdobja, spremenili, pa se bo zanje akt začel uporabljati v celoti (tudi določbe o obračunu presežne moči). Ti gospodinjski odjemalci, ki jih najverjetneje v začetku ne bo veliko, pa bodo najverjetneje že dovolj poznali možnosti prilagoditev, poznali svoje profile porabe in bili tudi sicer opremljeni z novimi tehnologijami, ki omogočajo upravljanje z energijo. Morebitno preseganje dogovorjene moči v posameznem časovnem bloku, ki se bo opazovalo v 15-minutnem intervalu, lahko gospodinjski odjemalec kar dobro predvidi, če preprosto sešteje moči naprav oziroma njihovih trošil, ki jih bo sočasno aktiviral. Takih naprav v gospodinjstvu ni veliko, sočasna uporaba v največjem možnem obsegu je običajno redkost, zato je nadzor izvedljiv brez večjih težav. Te informacije bodo tudi na voljo končnim odjemalcem na spletnih straneh agencije, najti pa je mogoče že sedaj tudi pri drugih virih. To pomeni, da bodo lahko z manjšim ali večjim časovnim zamikom vključitve določene naprave brez težav uporabljali omrežje znotraj dogovorjene moči. Morebitni redki presežki pa ne bodo pomembneje vplivali na stroške uporabe omrežja.

Odjemalcem priporočamo, da si pridobijo informacije o porabi električne energije v različnih časovnih obdobjih oziroma konicah porabe v preteklem obdobju ter informacije o porabi energije posameznih gospodinjskih naprav. Informacije o merilnih mestih končnega odjemalca, analiza 15 minutnih merilnih podatkov, vpogled v različne agregate merilnih podatkov, informacije o dogovorjenih obračunskih močeh so mogoče na spletnem portalu Moj elektro. Na podlagi teh podatkov lahko odjemalci spoznajo svoj odjem, hkrati pa lahko kot je bilo navedeno zgoraj prilagajajo svojo porabo in neposredno vplivajo na višino računa za omrežnino.

 pasica aplikacija

Kakšne bodo razlike v ceni omrežnine, se bo v 2024 ta dvignila in za koliko?

Dokončnih izračunov o vplivih na odjemalce še nimamo, ker tarifne postavke še niso določene, prve ocene pa kažejo, da bo skupina gospodinjskih odjemalcev in malih poslovnih odjemalcev v povprečju na letni ravni plačala nekoliko manj kot do sedaj.  Na primeru manjšega porabnika, tj. gospodinjskega odjemalca, ki ne uporablja električne energije za ogrevanje, (letna poraba pribl. 4000 kWh) z grelnikom sanitarne vode, ki se ne upravlja, lahko - z uporabo časovne stikalne ure in časovno omejitvijo obratovanja grelnika na časovne bloke nizke in srednje obremenitve - zmanjšamo stroške omrežnine za približno 3 % (zaradi posledičnega znižanja dogovorjene obračunske moči v časovnem bloku največje obremenitve za 0,3 kW, v ostalih časovnih blokih pa za 0,2 kW). Na primer, da se gospodinjstvo odloči za naložbo v preprost sistem za pametno vodenje gospodinjskih naprav, lahko znašajo prihranki pri omrežnini tudi več kot 6 % (zaradi znižanja obremenitve izključno v najdražjem časovnem bloku in ustreznega znižanja dogovorjene obračunske moči za 1 kW). Če pa bi s tem sistemom uspeli znižati obremenitve tudi v drugih časovnih blokih pa so lahko prihranki še znatno višji.

Simulacije tudi kažejo, da lahko gospodinjstvo, kjer toplotna črpalka zagotavlja ogrevanje prostorov in tople vode, in ima letno porabo pribl. 13500 kWh (v uporabi lahko ima tudi električni avto), v primeru namestitve sončne elektrarne z nazivno močjo 5 kWp, hkrati pa nadzirano polni električno vozilo v časovnih blokih nižje obremenitve (22.00-6.00), s prigraditvijo ustreznega baterijskega hranilnika električne energije in njegovega vodenja polnjenja (glajenje dosežene moči) zmanjša obračunsko moč na minimalno predpisano, tj. 2 kW. S takšnimi ukrepi posledično zmanjša strošek za omrežnino kljub presežni moči (s hranilnikom se ne uspe zgladiti vseh konic) za pribl. 20 %.

 

Kdaj bo znano kakšna bo cena omrežnine po porabi, glede na časovne bloke?

Kot smo že zapisali, tega, koliko bodo plačevali odjemalci po novem, še ne moremo odgovoriti, saj tarifne postavke še niso določene. Trenutno potekajo aktivnosti določitve tarifnih postavk omrežnine na podlagi podatkov iz leta 2022 (stroški, količine, moči), ki bodo javno predstavljeni takoj, ko bo agencija od obeh elektrooperaterjev prejela vse potrebne podatke. Dokončne tarifne postavke omrežnine za leto 2024 bomo lahko izračunali jeseni, ko bodo znani podatki o predvidenih dogovorjenih obračunskih močeh ter prevzetih količinah električne energije za vse uporabniške skupine za leto 2024 in ko bomo določili regulativni okvir za naslednje obdobje oziroma določili upravičene stroške elektrooperaterjev, ki se pokrivajo z omrežnino.

 Omreznina za prikljucno moc casovni bloki

Ali je mogoče že sedaj prognozirat, kako se bo v 2024 določalo cene električne energije za gospodinjski odjem vezano na nove časovne bloke? Govori se o dinamičnem modelu obračunavanja EE, kako bo ta izgledal v praksi?

Korelacija novih tarifnih postavk za omrežnino in cen za dobavo električne energije obstaja in jo je mogoče prepoznati ob vpogledu na urne trge, kjer se trguje z električno energijo, pri čemer so cene elektrike močneje korelirane v času višje sezone. V času nižje sezone je korelacija šibkejša večinoma sredi dneva zaradi proizvodnje iz OVE. Nov tarifni sistem pa omogoča obvladovanje te šibke korelacije, saj lahko končni odjemalec namenoma nekoliko poveča dogovorjeno moč v časovnem bloku 2 in 3, če mu bo dobavitelj v teh časovnih blokih nudil izrazito cenejšo dobavo energije, ali na podlagi produktov na osnovi dinamičnih cen ali na podlagi fiksnih produktov, prilagojenih omrežninski tarifi. Tako bo sicer strošek omrežnine v teh časovnih blokih nekoliko višji, a bo zato odjemalec precej manj plačal za dobavljeno energijo in s tem dosegel neto prihranke. 

Na agenciji smo prepričani, da bodo dobavitelji prepoznali ustreznost časovne razporeditve, ki se predvideva z določitvijo časovnih blokov ter letnih sezon, saj zasnova novega tarifnega sistema omogoča maksimiranje skupnih neto koristi. Nov tarifni sistem podpira uvedbo novih poslovnih modelov na področju dobave in agregacije in ga lahko dobavitelji torej izkoristijo za zagotovitev konkurenčne prednosti. 

 

Po informacijah na spletu naj bi distributerji poleg obstoječih računov odjemalcem EE, že v jeseni, pošiljali informativne račune z novo omrežnino. Ali so informacije točne? Če da, kako bodo ti novi izračuni izgledali, ali bodo že v jeseni v izračune vključene tudi cene novih tarif omrežnine?

Računi bodo do konca tega leta enaki kot do sedaj. Na računih za mesec junij, julij in avgust so oziroma bodo odjemalci le seznanjeni z novostmi in namenu prenove obračunavanja omrežnine  ter informativno obveščeni o dogovorjeni moči za leto 2024 po posameznih časovnih blokih, ki jo bodo lahko po potrebi tudi spremenili. Dodajamo še informacijo o računu za omrežnino. Seveda je obračunski del, ki se nanaša na omrežnino, nekoliko razširjen, saj prikazuje omrežnino za energijo in omrežnino za dogovorjeno moč za več časovnih blokov. Če bo odjemalčeva dosežena moč višja od dogovorjene obračunske moči, pa je prikazana tudi omrežnina za presežno moč (oz. je podana informacija o morebitnih stroških za tiste odjemalce pod 43 kW, ki dogovorjene obračunske moči niso spremenili). Informativni prikaz računa za električno energijo ločeno za višjo in nižjo sezono je prikazan na spletni strani: Obračun omrežnine po novi metodologiji - URO.


Rene Bizjak, Agencija za energijo:

"Nedvomno je cilj spremenjene metodologije obračunavanja omrežnine bolj učinkovita raba električne energije vseh odjemalcev in bolje razporejena obremenitev omrežja. Vsi se moramo tudi zavedati, da bo opuščanje rabe fosilnih virov energije in nujnost zelenih sprememb, da bi ohranili naravo in naše življenjsko okolje, nujno pomenilo tudi spremembe naših navad. Nihče ne želi, da bi bila zaradi tega kakovost našega življenja slabša, in če naj elektrifikacija, ki poganja življenje in delo, v prihodnje ne bo ogrožena, to še ne pomeni, da nekatere spremembe navad niso nujne. Učinkovita raba energije bo morala postati nujni sestavni del našega delovanja in razmišljanja, tako v domačem okolju kot v javnem prostoru in gospodarstvu. Na mnogih spletnih straneh nevladnih organizacij in organizacij za varstvo potrošnikov je mogoče najti zelo konkretne in koristne nasvete in dobiti tudi dodatna pojasnila.

Strošek omrežnine je seveda v tesni povezavi s stroškom za dobavljeno električno energijo – učinkovita raba energije je posledično tudi učinkovita raba omrežja. Ko k temu dodamo še vse, kar prinaša nova metodologija obračunavanja omrežnine (ciljna poraba v določenih, ugodnejših časovnih blokih), lahko odjemalec veliko prispeva h gospodinjskemu proračunu in doseganju širših družbenih koristi. In prav za ta namen smo skupaj s številnimi deležniki v slovenskem energetskem prostoru vzpostavili spletno stran URO, kjer odjemalce, med drugim, izdatno informiramo o pomenu učinkovite rabe omrežij in novega načina obračunavanja omrežnine. Poudarjamo, da simulacije kažejo, da se stroški omrežnine za odjemno skupino gospodinjstev v povprečju na letni ravni ne bodo bistveno spremenili, bodo pa se razlikovali sezonsko. Zeleni prehod je naša prihodnost, je odgovornost celotne družbe in slehernega posameznika. Tudi z učinkovito rabo omrežij in energije lahko in moramo prispevati."


Povezane vsebine

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Net metering, ki je trenutno še v veljavi, lahko izkoristite do konca leta 2023. Podjetje Enertec, z blagovno znamko Moja Elektrarna, s praktičnimi izračuni ponazori primerjavo sedanjih pogojev neto meritev za samooskrbo z elektriko s prihodnjimi, ter vam za sončno elektrarno...

Preverite akcijsko ponudbo za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki vam omogoča priročno in celovito rešitev na enem mestu.

Se želite na novo zaposliti? Veto Group združuje skupino uspešnih prodajnih centrov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje. Z odgovornim delom do zaposlenih in strank medse vabijo nove sodelavce. Če iščete dolgoročno zanesljivo delo, vabimo da prijavo za delo oddate TUKAJ!

V podjetju SONCE so razvili poslovni model, s katerim si lahko podjetja brez finančnega vložka zagotovijo nižjo, predvsem pa stabilno ceno elektrike in okolju prijazno energijo. Ponujajo jim možnost za sklenitev služnostne pogodbe za namestitev opreme, s katero bodo prišli do lastne naprave. Edini pogoj je, da...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus. Spoznajte ekipo izkušenih mojstrov, ki poskrbijo za ugodno in prijetno bivanje. Njihova celovita ponudba...

Toplotna črpalka Stiebel Eltron LWZ se že nekaj let potruje kot toplotna črpalka za nove hiše, ki nima konkurence. Služi za priročno ogrevanje, prezračevanje in hlajenje nove hiše v...

baner naročilo revije sept23
 
ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.