Četrtina izplačanih podpor gre sončnim elektrarnam

Četrtina izplačanih podpor gre sončnim elektrarnam Borzen, organizator trga z električno energijo, glede delovanja podporne sheme za okolju prijazne načine proizvodnje električne energije v letu 2011 ugotavlja: gre za pozitiven trend gradnje novih elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) ter visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE).

Borzen, organizator trga z električno energijo, glede delovanja podporne sheme za okolju prijazne načine proizvodnje električne energije v letu 2011 ugotavlja: gre za pozitiven trend gradnje novih elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) ter visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE).

odporne sheme so instrument državne pomoči (subvencij), potrjen s strani Evropske Unije, ki z višjimi odkupnimi cenami omogoča investicije v OVE in SPTE, ki so nujne za dosego državnih ciljev glede deleža uporabe OVE v končni porabi energije.

V obstoječih podpornih shemah, ki jih upravlja družba Borzen, je bilo konec leta 2011 skupaj 1.522 elektrarn s skupno močjo 293 MW, kar je približno 9 odstotkov vseh instaliranih zmogljivosti v Sloveniji. To predstavlja 68 odstotni porast glede števila ter nekaj manj kot 25 odstotni porast glede moči v primerjavi s koncem leta 2010.


Trend višanja izplačil podpor se je nadaljeval tudi v letu 2011, ko je bilo kljub nekoliko nižji skupni količini proizvedene električne energije (-5 odstotkov glede na leto 2010) izplačanih za 43 odstotkov več podpor. Lani jih je bilo tako za skoraj 70 milijonov evrov, leto pred tem pa za dobrih 48 milijonov evrov. Količinsko proizvodnja električne energije, ki jo proizvedejo elektrarne vključene v podporno shemo, pomeni med 7 in 8 odstotkov slovenske letne porabe. Nadaljevanje tega trenda se pričakuje tudi v letu 2012. V primerjavi z letom 2010 je izrazito porasel delež sončnih elektrarn, ki predstavljajo že približno četrtino izplačanih podpor. Podoben delež kot sončne elektrarne imajo tudi elektrarne na različne vrste bioplinov ter SPTE na fosilna goriva…

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI