Kako do male hidroelektrarne?

Kako do male hidroelektrarne? Dobička ne bo kar takoj, ob upoštevanju zelo dolge življenjske dobe moramo malo hidroelektrarno razumeti kot dolgoročno naložbo

Dobička ne bo kar takoj, ob upoštevanju zelo dolge življenjske dobe moramo malo hidroelektrarno razumeti kot dolgoročno naložbo

Kot smo že omenili, je pridobivanje koncesije in dovoljenja za priklop na elektroenergetsko omrežje postopek, ki lahko traja precej časa, predvsem zaradi nerešenih lastniških razmerij na območju gradnje ter včasih kar pretirane okoljske zaščite.

Gradbena konstrukcija male hidroelektrarne bo zdržala vsaj 50 let

Seveda pa ne smemo mimo ekonomike gradnje male hidroelektrarne (mHE), ki je marsikdaj kratkoročno zelo vprašljiva, saj gre za objekte, ki imajo predvidoma zelo dolgo življenjsko dobo. Blaž Medved iz podjetja Hidropower je razložil, da je življenjska doba vgrajene opreme vsaj 30 let, gradbena konstrukcija pa bo zdržala vsaj 50, v večini primerov pa tudi več, seveda pa to velja ob predpostavki, da je obratovanje in vzdrževanje ustrezno.

Do postavitve je dolga pot

Prvi korak, ki ga mora opraviti potencialni investitor v mHE, je analiza potencialne lokacije objekta (meritve, idejna rešitev, ekonomski vidiki). Čim prej je namreč treba dobiti kakovostno oceno, ali je lokacija zanimiva, sicer si lahko hitro nakopljemo nepotrebne stroške.

MOP vlogo pošlje na Inštitut za vode RS , ki izdela strokovno mnenje o možnostih podelitve koncesije. V tem postopku je treba preveriti, ali količina in kakovost vodnega dobra dovoljuje nameravano rabo, preveriti pa je treba tudi, ali je nameravana raba skladna z načeli varstva narave in vključena v prostorski akt države oziroma lokalne skupnosti.

Na podlagi pozitivnega strokovnega mnenja MOP in Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO ) izdelata koncesijski akt, ta pa mora biti skladen z zakonom, ki ureja koncesijo na naravnih dobrinah. Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi in izvede ARSO.

Upravne odločbe pripravi ARSO in jih pošlje na MOP, o izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo. Koncesionar mora koncesijsko pogodbo skleniti v roku, ki je naveden v uredbi oziroma odločbi o izbiri koncesionarja.

Nato sledi izdelava idejne zasnove za pridobivanje projektnih pogojev, na tej podlagi se izdela projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, k temu pa je treba dodati soglasja vseh soglasodajalcev, kar je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. Soglasodajalec je tudi elektrodistribucijsko podjetje. Ko nam uspe izpolniti vse navedene pogoje, lahko hidroelektrarno priključimo na omrežje. Na podlagi gradbenega dovoljenja izvedemo gradnjo, pridobimo uporabno dovoljenje in začnemo obratovati….


Celoten članek: http://www.finance.si/283930/Kako-do-male-hidroelektrarne

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI