INTERVJU: Načrt vlade, kako stimulirati trg sončnih elektrarn v 2024, po izteku še trenutne uredbe

Nova uredba bo za investitorje v sončne elektrarne manj ugodna, potrebno bo vključevati hranilnike električne energije. Bo sistem zaživel? Preverite!

Kako ob dosedanjih stimulativnih pogojih zadržati zanimanje investitorjev v samooskrbo z elektriko, ali se lahko ponovi leto 2013 z občutnim padcem?

V Sloveniji beležimo izrazito rast sončnih elektrarn, kar je potrebno pripisati pogojem iz stare uredbe za samooskrbo gospodinjstev z elektriko, ki pa se kmalu izteče. Po novi uredbi bo obračun med proizvedeno in prevzeto elektriko iz omrežja manj ugoden, investicije bodo vključevale hranilnike, česar za razliko od mnogih evropskih držav v Sloveniji nismo poznali, pa tudi cena elektrike je zaradi regulacije v Sloveniji nižja. Kako bo v prihodnje zakonodaja naklonjena v Sloveniji, kakšnih sprememb bomo deležni z omrežnino in cenami elektrike, kdo bo izplačeval podpore za samooskrbo z elektriko, sta nam pojasnila dr. Tomislav Tkalec, vodja Sektorja za obnovljive vire energije, in mag. Urban Prelog, iz Sektorja za oskrbo z energijo, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

 soncne elektrarne v 2024 Tomislav Tkalec in Urban Prelog

Dr. Tomislav Tkalec, vodja Sektorja za obnovljive vire energije, in mag. Urban Prelog, iz Sektorja za oskrbo z energijo, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Ali bomo v Sloveniji pospeševali izgradnjo velikih in malih sončnih elektrarn enakovredno, kako bo z zakonodajo?

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo si prizadevamo za oboje. Dejstvo je, da nova shema o samooskrbi zaradi zakonodaje EU ter posledično vpeljevanja tržnih mehanizmov ne more zagotoviti enake finančne privlačnosti kot stara, zaradi česar je pričakovati, da število novih priklopov samooskrbnih naprav ne bo enako letošnjim, ko doživljamo pravi »boom«. Zelo aktivno delamo v smeri, da bi za odjemalce, kar zadeva finančno sliko projekta, čim bolj približali novo samooskrbo stari, ter da bi se investicija v samooskrbno elektrarno povrnila v približno 10 letih. Novi pogoji seveda niso enako ugodni kot stari, vendar je pri starih šlo za skrito subvencioniranje v obliki neplačevanja omrežnine, ki ga zakonodaja EU na takšen način ne dovoljuje več. Zaradi tega bodo investicijske spodbude za samooskrbne naprave v novi shemi višje. Obe shemi za spodbude za samooskrbne naprave, tako za staro kot za novo, pa bosta od decembra naprej v domeni Borzena.

V prihajajočih letih se bo obenem zagotovo povečalo število sončnih elektrarn in njihova zmogljivost. o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (t. i. ZUNPEOVE), ki je bil sprejet letos poleti, so bile namreč odstranjene številne ovire za postavljanje SE na različnih zemljiščih (kmetijskih, vodnih, cestnih, železniških, odlagališča), kjer je po novem možna ta energetska dejavnost. Zakon določa tudi predpisana prednostna območja ter uvaja obvezo po postavitvi na določenih novih in obstoječih stavbah in parkiriščih. Za večje sončne elektrarne je bil sedaj objavljen javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz OVE ter za shranjevanje električne energije in toplote, ki ga vodi Borzen, zato pričakujemo porast sončnih elektrarn in drugih enot OVE v prihodnjih treh letih.

 soncne elektrarne v 2024 solarno parkirisce

 

Minister Bojan Kumer je izjavil, da ga skrbi nezanimanje gospodinjstev za vloge soglasij SE, ker so prepričana v njihovo nesmiselnost zaradi omejitev v omrežju. Zakaj nimamo zemljevida razpoložljivih točk, kjer omrežje dopušča priklope, kot ga imamo za velike sisteme SE?

To je aktivnost, ki trenutno ni v domeni ministrstva. Nekatera distribucijska podjetja aktivno delajo na tem in imajo pripravljeno spletno platformo, da bodo tudi končni uporabniki lahko prišli do informacij glede možnosti za postavitev sončnih elektrarn. Vsa distribucijska podjetja naj bi prevzela model. Tudi v tem primeru se je izkazalo, da nekateri distributerji aktivno pristopajo k naslavljanju problematike ter se trudijo približati storitve svojim uporabnikom, drugi žal manj. Je pa trenutno možno prek platforme mojelektro.si, do katere ima dostop vsak odjemalec EE, preveriti možnost postavitve samooskrbnega proizvodnega vira na lastnem odjemnem mestu. Javno dostopnega zemljevida za zdaj še ni, tudi zaradi varstva osebnih podatkov.


baner soncne elektrarne


Ali je mogoče v primerjavi s sedanjim sistemom vzpostaviti preprostejši način izdajanja soglasij za sončne elektrarne?

Možnosti poenostavitve pridobivanja soglasij za male sončne elektrarne, sploh za samooskrbne, bomo preverjali ter vpeljevali v sklopu posodobitve Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), saj smo nenazadnje takšnih priporočil deležni tudi s strani Evropske komisije, določene sprememb pa nam nalaga tudi nova Evropska direktiva, ki bo v Evropskem uradnem listu objavljena v kratkem. S pripravo sprememb ZSROVE bomo pričeli takoj, ko bo nova Evropska direktiva o spodbujanju rabe OVE objavljena, proces bo trajal približno eno leto.

 

Večina uporabnikov sončnih elektrarn je zaprosila za največjo dovoljeno moč, čeprav SE s takšno močjo niso namestili, nedosežena moč soglasja pa omejuje priklop drugih uporabnikov. Naj dam primer. Če ima v naselju pet odjemnikov za 1-2 kW »preveliko« moč soglasja, to pomeni, da bi na tej lokaciji lahko priklopili še kakšnega odjemnika s SE v skupni moči 5-10 kW. Ali se pripravlja kakšen pregled dejanskega stanja na omrežju? Kako to preprečiti?

Zavedamo se problematike in iščemo ustrezne rešitve, saj problemi z omrežjem in tudi delež zavrnitev za priključitev sončnih elektrarn kličejo k izboljšavam. Tudi tukaj smo vezani na posodobitev zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Za manjše naprave, torej samooskrbne, bi bilo možno povzeti prakse iz nekaterih drugih držav, ki so omejile priključno moč, kar v večini primerov kombinirajo z investicijskimi podporami za baterijske hranilnike električne energije. Na ta način omogočajo priključevanje večjega števila naprav ter bolj enakopravne možnosti za priključevanje tudi tistih odjemalcev, ki se za investicijo odločijo pozneje kot njihove sosedje iz iste transformatorske postaje.

V vsakem primeru pa morajo vsi ukrepi za optimizacijo in omogočanje priključevanja novih naprav iti sočasno z nadgradnjami omrežja, ki ne postaja ozko grlo zgolj zaradi novih sončnih elektrarn, temveč ga obremenjujejo tudi toplotne črpalke in električni avtomobili.

 soncne elektrarne v 2024

 

Ali bodo subvencije v 2024 za hranilnike vezane na priključno moč SE ali na kapaciteto hranilnika?

Za zdaj, vsaj kar zadeva samooskrbo, ni načrtovanih sprememb pri financiranju hranilnikov. Nepovratne finančne spodbude za hranilnike, ki jih za samooskrbo z električno energijo podeljuje Eko sklad, so vezane na priključno moč sončne elektrarne.

V sklopu Borzenovega javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz OVE ter za shranjevanje električne energije in toplote se spodbude za hranilnike sicer dodeljujejo na podlagi njihove kapacitete. Vendar je določena minimalna kapaciteta hranilnika glede na nazivno moč proizvodne naprave, in sicer vsaj 0,5 kWh na inštalirani kW električne moči proizvodne naprave, obenem je investicijska pomoč izplačana največ za kapaciteto v višini 2 kWh na inštalirani kW proizvodne naprave.

 

Ali se bodo v 2024 regulirane cene električne energije obračunavale po dosedanjih tarifah?

V letu 2024 bo omejitev cene za 90 % porabe za gospodinjske odjemalce enaka, kot je bila doslej.

 

Ali bodo cene za gospodinjstva in mikro podjetja ostale enake kot do sedaj?

Cena elektrike za gospodinjstva bo enaka kot do sedaj, medtem ko cena za vse druge, ki niso gospodinjstva, torej tudi za mikro podjetja, ne bo več omejena.

 

Kdaj bo za 2024 znana višina omrežnin po časovnih blokih? 

Novembra naj bi Agencija za energijo pripravila izračun novih višin omrežnine za 2024 – po novi metodologiji za posamezne časovne bloke.

 

Ali se bodo v 2024 še naprej izvajale neto meritve? Po našem razumevanju neto meritve ostajajo, spreminjajo se časovni intervali merjenja. Kako bo z možnostmi odkupa viškov električne energije, kdo bo relevanten za obračune?

Kdor ima obstoječo pogodbo za samooskrbo po starem (net metering), bo imel še naprej do konca obratovanja proizvodne naprave, tudi po koncu leta 2023, enak način obračunavanja.

Novi vstopi v t. i. samooskrbo po starem so možni za odjemalce, ki podajo soglasje za priključitev sončne elektrarne za samooskrbo do vključno 31. 12. 2023 in ki jih distribucijski operater do vključno 31. 12. 2024 registrira kot končne odjemalce s samooskrbo. T. i. »nova« shema o samooskrbi je sicer že v veljavi, vendar se zaradi finančne ugodnosti stare velika večina priklopov dogaja po stari shemi. Nova shema samooskrbe se bistveno razlikuje od stare, ker ne gre več za klasični net-metering, kjer bi se na letni ravni opravil obračun porabljene in proizvedene električne energije, pri čemer se je netiralo tudi omrežnino in druge prispevke, ki so vezani na porabljeno električno energijo. Po novem sistemu samooskrbe se plačuje omrežnino za vso električno energijo, prevzeto iz omrežja.

Obračun električne energije ne bo več fiksiran na enoletno obdobje, temveč bo stvar dogovora med odjemalcem in dobaviteljem električne energije, znaša lahko od 15 minut pa vse do enega leta.

V uredbi o samooskrbi je predvideno, da viške električne energije odkupuje dobavitelj, trenutno pa je cena odkupa teh viškov tudi stvar dogovora med odjemalcem in dobaviteljem. So pa za t. i. novo samooskrbo predvidene višje investicijske spodbude, ki jih bo dodeljeval Borzen.


Vas zanima cena sončne elektrarne in izvedba?
Izpolnite spodnji kontakti obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili na vprašanja. 


Želite več informacij?

"*" indicates required fields

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI