Pri Eko skladu smo preverili novosti in višino subvencij, ki jih je mogoče koristiti v letu 2022. Zanimalo nas je, kakšni so pogoji za pridobitev Eko sklad subvencije, ali se je število vlog za ogrevalne sisteme in vse ostale ukrepe, zaradi podražitev energentov, povečalo? Pogovarjali smo se z direktorico Eko sklada, Mojco Vendramin, ki nam je potrdila da podražitve energentov vplivajo na zanimanje za subvencije. V letu 2021 so na Eko skladu prejeli 33458 vlog za subvencije in kredite, medtem ko je bilo v 2020 prejetih 25036 vlog, kar v grobem predstavlja 33 % povečanje. Letos se količina vlog za določene ukrepe povečuje.

Eko sklad subvencije graf prejetih vlog od 2016 do 2021

Na Eko skladu so v letu 2021 prejeli rekordno število vlog, skoraj 33500, kar je za 1/3 več kot leto prej; od tega je zabeležena rast na subvencijah - 35 % in na kreditih - 25%. Vir: Eko sklad.

V kolikor vas zanima zamenjava iztrošenega kotla, Eko sklad že drugo leto zapored razpisuje višje subvencije, kot smo jih vajeni iz preteklosti. Zaradi potreb po zmanjševanju onesnaževanja zraka, ki ga povzročamo z ogrevanjem stavb, pospešuje zamenjave iztrošenih kurilnih naprav in želi prispevati k čistejšemu okolju.

 

Eko sklad subvencije 2021

 

 

Kaj se dogaja s subvencijami za sončne elektrarne, toplotne črpalke in ostale ogrevalne sisteme z rabo obnovljivih virov energije?

V zadnjem času prejemamo vse več sporočil zainteresiranih investitorjev v sončne elektrarne in ogrevalne sisteme, ki povedo, da so bili zaradi zaprtja javnih pozivov za pridobitev subvencij na Eko skladu zavrnjeni. Kaj se v resnici dogaja?

25. marca 2022 so na Eko skladu zaradi porabe sredstev namenjenih za nepovratne finančne spodbude naložbe v obnovljive vire energije zaprli javni poziv 74SUB-OB19. Od 20. maja 2022 pa je objavljen novi razpis 99SUB-OB22 za subvenioniranje rabe obnovljivih virov energije in za večjo energetsko učinkovitost stavb. V ta razpis spadajo naložbe za vgradnjo prezračevalnih sistemov, vgradnjo in zamenjavo sistemov za ogrevanje ter za investicije v energetsko obnovo stavb.

Javni poziv 99SUB-OB22 je razdeljen v 9 skupin:

 • A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • B - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • D - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • E - vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,
 • F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • G - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,
 • H - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,
 • I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Kot je bilo že napovedano, je v novem javnem razpisu nekaj novosti. Vloge za nepovratna sredstva se bodo po novem oddajale po izvedeni investiciji. Oddajale se bodo lahko elektronsko preko interaktivnega pdf formularja. Vloge bodo lahko poslane tudi preko e-pošte na vloge@ekosklad.si.

Dobra novica je tudi za investitorje, ki so naložbo izvedli v času, ko nepovratnih sredstev ni bilo na razpolago. Za investivije opravljene po 1.3.2022 se lahko vloge oddajo za nazaj. Potrebna je vsa dokumentacija z računi in dokazilo o končani naložbi.

V novem razpisu je tudi zanimiv ukrep; če opravite najmanj tri zgoraj omenjene investicije hkrati, lahko za vse tri naložbe skupaj pridobite do 30 % povračila priznanih stroškov.

Subvencije za toplotne črpalke

Spet se lahko zaprosi za nepovratna sredstva in kreditiranje za naložbo v toplotno črpalko. Za naložbo v novi objekt lahko prejmete do 20 % priznanih stroškov, za zamenavo stare kurilne naprave pa do 40 % oziroma 50 % priznanih stroškov. 

Ponovno so tako na voljo tudi subvencije za toplotne črpalke. Višina subvencije Eko sklada v primeru vgradnje toplotne črpalke v novi objekt je do 20 % priznanih stroškov, v primeru zamenjave stare kurilne naprave pa celo do 40 % oziroma 50 % priznanih stroškov.

Pravica do nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe sistemov zrak/voda, voda/voda, zemlja/voda (geosonda). Pravica do subvencije se lahko koristi za vgradnjo ene toplotne črpalke na stanovanjsko enoto. Toplotna črpalka mora zadostvovati predpisanim mejam sezonske energijske učinkovitosti.

Objavljen je tudi seznam toplotnih črpalk, ki zadostujejo standardom Eko sklada za kandidiranje za nepovratna sredstva. Seznam toplotnih črpalk si lahko ogledate TUKAJ  

Subvencije za sončne elektrarne

Že v letu 2021 je bilo zanimanje za samooskrbo z elektriko s sončnimi elektrarnami v Sloveniji nadpovprečno. Odobrenih spodbud za sončne elektrarne je bilo 5306. V letošnjem letu se je trend ne le nadaljeval, ampak močno povišal. Samo do začetka marca je na Eko sklad prispelo več vlog kot celotno lansko leto. 15 milijonov evrov namenjenih za samooskrbo z električno energijo je tako zmanjkalo že pred prvim četrtletjem. Bivši minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec, je že pred časom neuradno napovedal, da bo država čim prej priskrbela nova sredstva in odprla nov poziv za investitorje. Vendar se očitno zatika tudi na Eko skladu, kjer zaradi premajhnega števila uslužbencev pravočasno ne uspejo obdelati vseh prejetih vlog.

Kljub temu, da trenutno ni razpisan noben javni poziv za subvencioniranje sončnih elektrarn, pa lahko še vedno preko javnega poziva Kredit 67OB22 zaprosite za ugodno kreditiranje sončne elektrarne.

soncna elektrarna brez subvencije izracun

Kljub trenutni nezmožnosti koriščenja subvencij za samoosrkbo z električno energijo ostaja rentabilnost investicije v sončno elektrarno visoka. Za primer; sončna elektrarna moči 11,2 kW z DDV in brez odbite subvencije stane okrog 14.000 €. Naprava takšne moči letno proizvede okrog 12.000 kWh elektrike. Ker se je cena električne energije v letošnjem letu bistveno zvišala (0,2 EUR/kWh bruto), lahko računamo, da se bo investicija v sončno elektrarno pri trenutnih cenah elektrike povrnila v nekaj več kot 6 letih. Zaradi dviga cen elektrike se investicija povrne celo prej, kot v lanskem letu z upoštevano subvencijo.

Kaj pravijo na Eko skladu in na resornem ministrstvu?

Na Eko skladu pojasnjujejo, da bo nov javni poziv za samooskrbo z električno energijo za gospodinjstva objavljen šele jeseni, ter da bo večina sredstev za podporo sončnim elektrarnam porabljenih za financiranje že prejetih vlog iz preteklega razpisa.

Mnenje so podali tudi na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer nam je na problematiko v zvezi s subvencijami za sončne elektrarne odgovarjala Eva Košak: »Intenziviranje samooskrbe z elektriko je eden od prioritetnih ciljev, kar je večkrat poudaril tudi minister Vrtovec, ustrezno pa je opredeljena tudi v vseh strateških dokumentih, ki zajemajo energetska in podnebna vprašanja. Ker se povečuje interes zasebnih investitorjev, število vlog pa izredno narašča, Vlada temu vprašanju namenja posebno pozornost, vendar je prav zaradi velikega števila vlog in hkrati omejenih kadrovskih resursov težko natančno napovedati, kdaj bo objavljen nov razpis. Eko sklad mora najprej identificirati vse prispele vloge, opredeliti realno potrebo sredstev za oddane vloge ter glede na kadrovske resurse čimprej objaviti razpis.«

Glede na znaten dvig cen električne energije koncem leta 2021 ni bilo težko napovedati drastičnega zanimanja gospodinjstev za samooskrbo z elektriko. Ali se nastalemu stanju prekinjenih subvencij ni dalo izogniti in pravočasno zagotoviti dodatna sredstva?

»Povečanje potreb po teh sredstvih in ne samo na tem ukrepu, ampak na vseh ukrepih učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, smo pričakovali,« pove Eva Košak. »Ob tem je potrebno poudariti, da so sredstva za ta namen vendarle omejena. Eko sklad pridobi velik del sredstev za izvajanje svojega programa na podlagi 2. odst. 5. čl. Zakona o učinkoviti rabi energije, ki se zagotavlja s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti. Prispevek na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki se plačuje za daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva, je določen z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije. Dejstvo je, da bi povišanje tega prispevka imelo še dodaten pritisk na že tako visoke cene energentov za vse končne uporabnike, kar bi imelo vpliv tudi na trenutno izvajanje nujnih ukrepov (zamrznitev prispevka OVE, SPTE) za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov.«

Ali pri določeni doseženi kvoti podeljenih vlog za stimuliranje investicij gospodinjstev v samooskrbo z elektriko, ki pomembno nadomeščajo tehnologije fosilnih goriv, država nima smotra vlagati v dodatno pospeševanje samooskrbe? 

»Glede na trenutni interes bomo, v želji po še dodatnem intenziviranju zelene transformacije in zastavljenih ciljev na področju obnovljivih virov energije, zagotovili dodatna finančna sredstva za nadaljnjo uvajanje naprav za samooskrbo z električno energijo,« odgovarja Eva Košak. »V 2021 je bil sprejet nov zakon za spodbujanje obnovljivih virov energije, ki je dal zakonsko osnovo za dodatne naložbene pomoči za obnovljive vire energije.

Dodatne ovire za razmah sončnih elektrarn

Dodatna težava pri postavljanju malih sončnih elektrarn je prešibko distribucijsko omrežje. Tudi če bi na ministrstvu poiskali še veliko več sredstev – toliko, da bi lahko poleg kritja primanjkljaja dejansko odprli nov poziv s subvencijami za sončne elektrarne in kadrovsko okrepili Eko sklad – številna slovenska gospodinjstva še vedno ne bi mogla ne do subvencije ne do sončne elektrarne. Zakaj? Eden od pogojev za pridobitev subvencije je soglasje za priklop sončne elektrarne na omrežje, pridobitev teh soglasij pa je vse težja, zaradi prešibkega elektroenergetskega omrežja malih sončnih elektrarn marsikje sploh ni več mogoče priklapljati. Elektrodistribucijska podjetja poročajo, da so prisiljena zavračati vse več vlog investitorjev, večino soglasij, ki jih odobrijo, pa izdajo za manjšo proizvodno moč od želene. Na SODO medtem ocenjujejo, da bodo morali v prihodnje zaradi prešibkega omrežja zavrniti približno 15 do 20 odstotkov vseh priključitev. Petini potencialnih investitorjev torej morebitne dodatne subvencije ne bodo pomagale, če pa svoje sončne elektrarne sploh ne bodo mogli priključiti oziroma postaviti.

 

V nadaljevanju vam predstavljamo višine spodbud iz javnega poziva 99SUB-OB22 od, namenjenih za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v letu 2022:


Eko sklad subvencije za toplotne črpalke zrak – voda

Za vgradnjo toplotne črpalke zrak-voda lahko koristite subvencijo do 20 % vrednosti oziroma 1000 EUR. Če iztrošeno peč na drva ali peč na kurilno olje zamenjate s toplotno črpalko, prejmete do 40 % vrednosti - 2500 EUR.


Eko sklad subvencije za toplotne črpalke voda – voda

Za gradnjo geotermalne toplotne črpalke voda-voda ali geosonde vam pripada subvencija do 20 % naložbe oziroma 2500 EUR. Do 40 % naložbe – 4000 EUR vam pripada, če v vaši hiši toplotna črpalka voda-voda zamenja iztrošeno peč na kurilno olje ali drva. 

 

Eko sklad subvencije toplotna črpalka sončna elektrarna


Najboljše toplotne crpalke ponudnikiPreverite aktualne ponudbe dobaviteljev toplotnih črpalk v Sloveniji

Za lažjo izbiro, smo pripravili pregled ponudbe slovenskih ponudnikov toplotnih črpalk v letu 2021 s karaktreistikami. S klikom na posamičnega proizvajalca ali ponudnika dostopate do tehničnih podatkov za toplotne črpalke zrak – voda. Pregled omogoča primerjavo lastnosti med posamičnimi proizvajalci.


Če vas zamima cena toplotne črpalke, vam priporočamo uporabo aplikacije Hitro do ugodne ponudbe. Z oddajo povpraševanja pridobite ponudbe večih ponudnikov hkrati. Povpraševanje za toplotne črpalke lahko oddate TUKAJ.

 

baner toplotne crpalke


Subvencija za sončno elektrarno

V marcu 2022 so sredstva za subvencije za sončne elektrarne zaradi velikega zanimanja pošla. Trenutno ni razpisan noben javni poziv za subvencionoranje naložb v sončne elektrarne. V zadnjem pozivu je višina subvencije za sončne elektrarne znaša 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. Za povprečno veliko 11 kW sončno elektrarno ste tako lahko prejeli 1.980 EUR subvencije.

Kljub temu, da trenutno ni na razpolago subvenije Eko sklada za sončne elektrarne, pa se še vedno lahko koristi ugodno kreditiranje s pomočjo Eko sklada.

baner soncne elektrarne


Eko sklad subvencije za peči na drva in peči na pelete

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

 • 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če nova kurilna naprava ni zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije;

 • 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;

 • 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka (v Celju).

 baner lesna biomasa kotli


Peči na plin

V novem pozivu subvencij za plinske pečini!

baner plinski kotli


Centralni ali lokalni prezračevalni sistem

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe v prezračevalni sistem, vendar ne več kot:

Eko sklad subvencije Prezračevanje z rekuperacijo

baner prezracevanje


Solarni kolektorji

Višina Eko sklad subvencije znaša do 30 % stroškov, vendar ne več kot 300 EUR na m2  svetle površine sprejemnikov sončne energije oziroma 600 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov.


Daljinsko ogrevanje

Za vgradnjo nove ali za zamenjavo stare toplotne postaje za priklop na daljinsko ogrevanje lahko prejmete do 50 % priznanih stroškov investicije. Višina subvencije je omejena do 3.000 EUR na posamezno stanovanje


Zamenjava oz. vgradnja oken

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150 EUR na m2 zamenjanih oken na starejši stanovanjski stavbi.


Toplotna izolacija, fasade, strehe ali kleti

Višina znaša do 20 % stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade, strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši stanovanjski stavbi.


Koliko nam Eko sklad prihrani pri nakupu električnega avtomobila?

Električni avto

Višina nepovratne finančne spodbude za nov električni avto brez emisij CO2 znaša 4500 EUR in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1.

 

Eko sklad subvencije električni avto

 

Avto na hibridni pogon

Za vozila na hibridni pogon od 13. 3. 2020 ni več subvencij, vlagatelji lahko pridobijo ugoden kredit Eko sklada po subvencionirani obrestni meri 1,3 % + 3-mesečni euribor.


Socialno šibka gospodinjstva

Eko sklad prispeva k zmanjševanju energetske revščine in boljši kakovosti bivanja občanov. Omogoča subvencije za prejemnike denarnih socialnih pomoči ali varstvenega dodatka z namenom zmanjševanja porabe energije in vode, s tem pa tudi stroškov zanje.

Možna tudi 100 % subvencija

Ob zamenjavi stare kurilne naprave na trdna goriva z učinkovitejšo novo kurilno napravo na lesno biomaso (peč na drva, peč na pelete, peč na sekance), lahko pridobite 100 % subvencijo, če ste lastnik ali solastnik stavbe ali dela stavbe ali najemnik občinskega stanovanja in prejemate redno denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek. Ker se subvencija nakaže neposredno na bančni račun izvajalca, prejemnikom subvencije ni treba založiti sredstev za izvedbo naložbe.

100 % subvencija pri energetski obnovi bloka

Če se vaš blok prenavlja (toplotna izolacija fasade, strehe ali stropa, optimizacija ogrevalnega sistema, izvedba obsežne energetske prenove ali prenova skupne kotlovnice), lahko pridobite 100 % subvencijo za vaš delež v okviru celotne naložbe v prenovo bloka, če ste: lastnik ali solastnik stanovanja v starejšem bloku in prejemate redno denarno socialno pomoč.

Brezplačno energetsko svetovanje in brezplačni paket naprav ZERO

Energetski svetovalec opravi na vašem domu meritve in izračune, na podlagi katerih vam brezplačno svetuje, kako zmanjšati porabo energije in vode ter s tem stroške. Prejmete tudi paket preprostih naprav za zmanjšanje porabe energije in vode ter brošuro z nasveti, s katerimi lahko stroške zmanjšate za okrog 10 EUR na mesec. Za obisk z nasvetom in paketom se prijavite pri strokovnem delavcu na centru za socialno delo, namenjen pa je prejemnikom redne in izredne denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.


Vsa morebitna dodatna vprašanja glede Eko sklad kreditov in subvencij napišite v spodnji kontaktni obrazec, kjer vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem času. 


   
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta in kraj:
Vaš e-poštni naslov:
Kontakni telefon:
Zadeva:
Sporočilo:
  Pošljite kopijo sebi
 
Zaradi varnosti vas prosimo če prepišete naključno generirano kodo v spodnje vnosno polje. Če koda ni berljiva kliknite nanjo in bo sistem naložil drugo kodo
Varnostna koda:
 
Soglasje Soglašam, da moje posredovane osebne podatke lahko zberete in uporabite za namen priprave informativne ponudbe. V kolikor je za pripravo svetovanja ali informativne ponudbe potrebna soudeležba partnerskega podjetja (izvajalca monterskih storitev), soglašam, da obdelovalec (spletni portal www.varcevanje-energije.si) za pripravo ponudbe posreduje oddano povpraševanje ustreznemu partnerskemu podjetju. Več v Obvestilu o zasebnosti.
 
 

Povezane vsebine

Socialno šibka gospodinjstva
Eko sklad prispeva k zmanjševanju energetske revščine in boljši kakovosti bivanja občanov. Omogoča subvencije za prejemnike denarnih socialnih pomoči ali varstvenega dodatka z namenom zmanjševanja porabe energije in vode, s tem pa tudi stroškov zanje.
 
Program ZERO500
Program ZERO500 je namenjen gospodinjstvom z nizkimi prihodki. Vlagatelji prejmejo subvencijo, ki znaša 100 % upravičenih stroškov za izvedbo investicij v ukrepe učinkovite rabe energije. 
Subvencija je dodeljena za investicije v ukrepe, ki pred podpisom tripartitne pogodbe med vlagateljem, izvajalcem posameznega ukrepa in Eko skladom še ne smejo biti izvedene, in sicer za naslednje ukrepe:
toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, 
toplotna izolacija zunanjih sten,
vgradnja oken in/ali vhodnih vrat,
zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,
zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko, 
lokalno prezračevanje, vgradnja z vračanjem toplote odpadnega zraka.
 
Možna tudi 100 % subvencija
Ob zamenjavi stare kurilne naprave na trdna goriva z učinkovitejšo novo kurilno napravo na lesno biomaso (peč na drva, peč na pelete, peč na sekance), lahko pridobite 100 % subvencijo, če ste lastnik ali solastnik stavbe ali dela stavbe ali najemnik občinskega stanovanja in prejemate redno denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek ali živite na območjih občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo Mesto, Trbovlje in Zagorje, kjer to dopušča prednostni način ogrevanja. Ker se subvencija nakaže neposredno na bančni račun izvajalca, prejemnikom subvencije ni treba založiti sredstev za izvedbo naložbe.
 
100 % subvencija pri energetski obnovi bloka
Če se vaš blok prenavlja (toplotna izolacija fasade, strehe ali stropa, optimizacija ogrevalnega sistema, izvedba obsežne energetske prenove ali prenova skupne kotlovnice), lahko pridobite 100 % subvencijo za vaš delež v okviru celotne naložbe v prenovo bloka, če ste: lastnik ali solastnik stanovanja v starejšem bloku in prejemate redno denarno socialno pomoč.
 
Brezplačno energetsko svetovanje 
in brezplačni paket naprav ZERO
Energetski svetovalec opravi na vašem domu meritve in izračune, na podlagi katerih vam brezplačno svetuje, kako zmanjšati porabo energije in vode ter s tem stroške. Prejmete tudi paket preprostih naprav za zmanjšanje porabe energije in vode ter brošuro z nasveti, s katerimi lahko stroške zmanjšate za okrog 10 EUR na mesec. Za obisk z nasvetom in paketom se prijavite pri strokovnem delavcu na centru za socialno delo, namenjen pa je prejemnikom redne in izredne denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.

 

Varčevanje toplotne energije

Gašperček in čudni novi časi

Sedanji čas je rahlo čuden. Na eni strani sodobna tehnika, ki omogoča, da prodiramo v vesolje in z visokim izkoristkom uporabimo kakršenkoli energent ali kurivo, od zemeljskega plina in elektrike, do polen, lubja in peletov. Na drugi pa vsi napovedujejo možnost pomanjkanja, prekinitev dobav ali izjemno visoke...

Štedilnik na drva Lohberger

Kuhinja s štedilnikom na drva ima značaj sodobnosti in pridih tradicije. Z uporabo obnovljivih virov sledi ekološkim trendom, inovativne tehnološke rešitve kuhališča pa pomenijo tradicionalno pripravo...

Dobro izbrana toplotna črpalka zniža stroške ogrevanja

Koliko bo stalo ogrevanje v prihajajoči zimi in ali bodo družinski proračuni zmogli te stroške? Najbrž se veliko gospodinjstev sprašuje podobno in upa, da bi se čimprej našli čudežni ukrepi globalnih in...

Cena peletov v 2022 enkrat višja

Cena peletov je v letošnjem letu za tono z 270 evrov poskočila na 600 evrov,  s pomanjkanjem peletov pa se spopadamo tudi v Sloveniji. Eden od razlogov za pomanjkanje peletov je tudi blokada izvoza iz Bosne...

GRADNJA IN OBNOVE

Krediti Eko sklada za okoljske naložbe v 2022

Večkrat prejmemo vprašanja bralcev revije, ali je kredit Eko sklada ugodnejši v primerjavi s krediti komercialnih bank. V prispevku preverjamo aktualne pogoje kreditov, ki jih v letu 2022 omogočajo na Eko skladu.

JUBHome hiše v soseski Selo pri Ihanu

Zakonca Loboda sta se v novo JUBHome hišo na zeleni in mirni lokaciji vselila v letošnjem marcu. Njuna hiša je del čudovite nove stanovanjske soseske Selo pri Ihanu, kjer je vseh deset pasivnih hiš JUBHome že...

Stropno hlajenje in stropno ogrevanje za adaptacije in novogradnje

V najbolj vročih poletnih dneh si vsi najbolj želimo predvsem neslišnega in enakomernega hlajenja prostorov brez zoprnega pihanja in šumenja, ki ga povzročajo pri svojem delovanju klasične klimatske naprave. Ena...

Domača pisarna v mansardi: svetla in varna pred poletno vročino

Med pandemijo je veliko ljudi svoje delo opravljalo na daljavo oziroma od doma, kar je za mnoge pomenilo številne izzive, povezane z organizacijo delovnika, ravnovesjem med delom in družino, dobrim počutjem in...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Dinamični model določanja cen elektrike je najbolj transparenten

Cene električne energije v zadnjem letu dosegajo rekordne ravni in kot kaže, se razmere tudi v prihodnjem letu ne bodo umirile. Za proizvajalce in poslovne odjemalce električne energije je zato dobrodošel sistem dinamičnega določanja cen, ki ga podjetje SONCE energija ponuja na tržnici SunContract.

Reciklaža sončnih panelov

V preteklih dveh desetletjih smo na planetu namestili na milijone sončnih modulov. Uporabni so od 25 do 30 let, zato bodo čez 20 let mnogi zreli za odlagališče in reciklažo. Po 25 letih mraza, vročine in...

Obnovljivi viri energije in kako jih izkoristiti - primer iz prakse

Da je samooskrba korak v pravo smer, slišimo na vsakem koraku. Zelena prihodnost vse bolj vstopa v naš vsakdan in dvig cen energentov je še dodatno povečal zanimanje za obnovljive vire energije (OVE). Gospodinjstva...

Razgradnja sončne elektrarne

V preteklih dveh desetletjih smo na planetu namestili na milijone sončnih panelov. Uporabni so od 25 do 30 let, zato bodo čez 20 let mnogi zreli za odlagališče in reciklažo. Po 25 letih mraza, vročine in...

Aktualne novice

JUB z barvami JUPOL Classic humanitarno v Tednu otroka

Družba JUB, ki je spomladi v sodelovanju z ZPM Ljubljana Moste - Polje uspešno zaključila akcijo za barvito osvežitev prostorov otroškega letovišča Zambratija, svojo družbeno odgovornost letos izkazuje še z jesensko humanitarno akcijo JUPOL Classic, ki jo bo izvajala v Tednu otroka® od 3....

Zveza potrošnikov z novim skupinskim nakupom, tokrat sušilnih strojev

Zveza potrošnikov Slovenije organizira že peti skupinski nakup, tokrat sušilnih strojev s toplotno črpalko – ti lahko v primerjavi s kondenzacijskimi porabijo za 70 evrov manj električne energije na leto. ZPS...

Nova spletna revija Varčujem z energijo

 V septembru je izšla nova spletna številka revije Varčujem z energijo (82).V kolikor revijo prebirate na tabličnem ali prenosnem računalniku z manjšim zaslonom, z miško priporočamo...

Cene energentov v letu 2022

Cene energentov so se na evropskih borzah višale že v lanskem letu, trend rasti pa se nadaljuje tudi letos. Visoke cene elektrike so odraz visokih cen energentov, borznih špekulacij in vojne v Ukrajini. Na končno...

Prezračevanje, klimatizacija

Prezračevalni sistem za stanovanje: pametna naložba ali modna muha?

Kakovosten zrak v svojem domu lahko zagotovimo le tako, da redno odvajamo izrabljen zrak iz notranjih prostorov in ga nadomestimo s svežim. To lahko dosežemo le z rednim zračenjem. A v hladnem delu leta z odpiranjem oken občutno ohladimo bivalne prostore in povzročimo velike toplotne izgube, spomladi pa v svoj dom...

Prijetno bivanje s Samsung tehnologijo

Samsung je leta 2017 predstavil prvo klimatsko napravo s tehnologijo WindFreeTM. Sistrem hlajenja WindFree nežno in enakomerno širi zrak skozi tisoče mikroskopskih odprtin in...

Zakaj vgraditi klimatsko napravo?

Daikin klima je ustvarjena, da vas navduši. Če še nimate klime, je še čas, da poskrbite za poletno osvežitev. Če želite izbrati visoko kakovost klime z dolgo življenjsko dobo ter ugodno ceno, je Daikin klima...

Kakovost zraka v sodobnih zgradbah

Kakovost zraka v prostorih ima zelo velik vpliv na naš vsakdan, naše bivanje in počitek, saj v povprečju kar 90 % vsega razpoložljivega časa preživimo znotraj...

Varčevanje vode

Suša je premagljiva z zbiranjem deževnice

Suša so tudi pri nas postala resna tema tako medsosedskih kot tudi meddržavnih pogovorov. Kakšne rešitve in rezultate teh pogovorov in dogovorov za sanacijo škodljivih vplivov suše na naš vsakdan lahko pričakujemo od države? Ne vemo. Bomo pa zagotovo v prihodnje deležni redukcij pitne vode prek vodovodnega...

Mala čistilna naprava - delovanje, uporaba, cena

Velik del Slovenije je označen kot vodovarstveno območje. Zato je biološko čiščenje odpadnih voda postalo nujno. V zadnjih desetletjih se je z odpadnimi vodami ravnalo zelo nespametno, odpadne vode so se...

Vgradnja ekološke čistilne naprave

Vse daljša sušna obdobja in danes sicer še redki pozivi k omejeni porabi (pitne) vode nas nehote silijo k razmišljanju o prihodnosti upravljanja pitne in odpadnih voda. Tudi izbira čistilne naprave ni enostavna,...

Zbiralnik deževnice - banka lastne deževnice

Okoljske ekstreme z močnimi nalivi in sušnimi obdobji smo si povzročili sami. Sami lahko tudi ukrepamo in z enostavnimi ukrepi omilimo posledice. Na razpolago je izdelek, ki nam omogoča, da tudi sami vgradimo svoj...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Centralno talno gretje je poznano že dve tisočletni

Centralno talno gretje postaja prevladujoča oblika centralnega ogrevanja prostorov tako pri gradnji novih hiš kot pri večjih obnovah. Logika »toplih tal« in centralnega načina priprave in distribucije toplote je stara že vsaj 2000 let in predstavlja začetne sisteme centralnega ogrevanja stavb.

Pametne hiše postajajo resničnost

Inovacije in digitalizacija so elementi, v katere je Clivet vedno vlagal, da bi naredil svoje rešitve učinkovitejše, povezane in lažje sledljive. Poslovna enota Digital priznanega italijanskega proizvajalca...

Talno gretje 2022 (cena, primerjava suhi in mokri sistem)

Cena za talno gretje ni najpomembnejši vidik pri adaptacijah starih zgradb, ker investitorji ob tem iščejo predvsem izboljšanje udobja, hitro vgradnjo, ter maksimalne prihranke ogrevanja, saj je potrebna temp. v...

Prenova kopalnice 2022 - kratek čas obnove in cena

Prenova kopalnice je super priložnost, da v stanovanju sami naredimo nekaj, kar nam bo še dolgo v zadovoljstvo. Praksa kaže, da lahko tudi v kopalnice z majhno kvadraturo z dobrim načrtovanjem spravite...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Preverite akcijsko ponudbo 2021 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus....

Zima, ki je pred nami, bo dolga in zaradi vsesplošnih podražitev energentov, tudi ogrevanje dražje, kot smo bili vajeni v preteklih letih. Koliko bomo porabili za ogrevanje, je odvisno od večih...

Zveza potrošnikov Slovenije organizira že peti skupinski nakup, tokrat sušilnih strojev s toplotno črpalko – ti lahko v primerjavi s kondenzacijskimi porabijo za 70 evrov manj električne energije na leto. ZPS...

Kalkulator Oceni prihranek energije je novo priročno večnamensko spletno orodje, ki vam pojasni koliko prihranite s prehodom na novi energent, novi ogrevalni sistem, sončno elektrarno in električni...

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.