Pri Eko skladu smo preverili novosti in višino subvencij, ki jih je mogoče koristiti v letu 2022. Zanimalo nas je, kakšni so pogoji za pridobitev Eko sklad subvencije, ali se je število vlog za ogrevalne sisteme in vse ostale ukrepe, zaradi podražitev energentov, povečalo? Pogovarjali smo se z direktorico Eko sklada, Mojco Vendramin, ki nam je potrdila da podražitve energentov vplivajo na zanimanje za subvencije. V letu 2021 so na Eko skladu prejeli 33458 vlog za subvencije in kredite, medtem ko je bilo v 2020 prejetih 25036 vlog, kar v grobem predstavlja 33 % povečanje. Letos se količina vlog za določene ukrepe povečuje.

Eko sklad subvencije graf prejetih vlog od 2016 do 2021

Na Eko skladu so v letu 2021 prejeli rekordno število vlog, skoraj 33500, kar je za 1/3 več kot leto prej; od tega je zabeležena rast na subvencijah - 35 % in na kreditih - 25%. Vir: Eko sklad.

V kolikor vas zanima zamenjava iztrošenega kotla, Eko sklad že drugo leto zapored razpisuje višje subvencije, kot smo jih vajeni iz preteklosti. Zaradi potreb po zmanjševanju onesnaževanja zraka, ki ga povzročamo z ogrevanjem stavb, pospešuje zamenjave iztrošenih kurilnih naprav in želi prispevati k čistejšemu okolju.

 

Eko sklad subvencije 2021

 

 

Kaj se dogaja s subvencijami za sončne elektrarne, toplotne črpalke in ostale ogrevalne sisteme z rabo obnovljivih virov energije?

V zadnjem času prejemamo vse več sporočil zainteresiranih investitorjev v sončne elektrarne in ogrevalne sisteme, ki povedo, da so bili zaradi zaprtja javnih pozivov za pridobitev subvencij na Eko skladu zavrnjeni. Kaj se v resnici dogaja?

25. marca 2022 so na Eko skladu zaradi porabe sredstev namenjenih za nepovratne finančne spodbude naložbe v obnovljive vire energije zaprli javni poziv 74SUB-OB19. Od 20. maja 2022 pa je objavljen novi razpis 99SUB-OB22 za subvenioniranje rabe obnovljivih virov energije in za večjo energetsko učinkovitost stavb. V ta razpis spadajo naložbe za vgradnjo prezračevalnih sistemov, vgradnjo in zamenjavo sistemov za ogrevanje ter za investicije v energetsko obnovo stavb.

Javni poziv 99SUB-OB22 je razdeljen v 9 skupin:

 • A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
 • B - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • D - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • E - vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,
 • F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • G - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,
 • H - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,
 • I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Kot je bilo že napovedano, je v novem javnem razpisu nekaj novosti. Vloge za nepovratna sredstva se bodo po novem oddajale po izvedeni investiciji. Oddajale se bodo lahko elektronsko preko interaktivnega pdf formularja. Vloge bodo lahko poslane tudi preko e-pošte na vloge@ekosklad.si.

Dobra novica je tudi za investitorje, ki so naložbo izvedli v času, ko nepovratnih sredstev ni bilo na razpolago. Za investivije opravljene po 1.3.2022 se lahko vloge oddajo za nazaj. Potrebna je vsa dokumentacija z računi in dokazilo o končani naložbi.

V novem razpisu je tudi zanimiv ukrep; če opravite najmanj tri zgoraj omenjene investicije hkrati, lahko za vse tri naložbe skupaj pridobite do 30 % povračila priznanih stroškov.

Subvencije za toplotne črpalke

Spet se lahko zaprosi za nepovratna sredstva in kreditiranje za naložbo v toplotno črpalko. Za naložbo v novi objekt lahko prejmete do 20 % priznanih stroškov, za zamenavo stare kurilne naprave pa do 40 % oziroma 50 % priznanih stroškov. 

Ponovno so tako na voljo tudi subvencije za toplotne črpalke. Višina subvencije Eko sklada v primeru vgradnje toplotne črpalke v novi objekt je do 20 % priznanih stroškov, v primeru zamenjave stare kurilne naprave pa celo do 40 % oziroma 50 % priznanih stroškov.

Pravica do nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe sistemov zrak/voda, voda/voda, zemlja/voda (geosonda). Pravica do subvencije se lahko koristi za vgradnjo ene toplotne črpalke na stanovanjsko enoto. Toplotna črpalka mora zadostvovati predpisanim mejam sezonske energijske učinkovitosti.

Objavljen je tudi seznam toplotnih črpalk, ki zadostujejo standardom Eko sklada za kandidiranje za nepovratna sredstva. Seznam toplotnih črpalk si lahko ogledate TUKAJ  

Subvencije za sončne elektrarne

Že v letu 2021 je bilo zanimanje za samooskrbo z elektriko s sončnimi elektrarnami v Sloveniji nadpovprečno. Odobrenih spodbud za sončne elektrarne je bilo 5306. V letošnjem letu se je trend ne le nadaljeval, ampak močno povišal. Samo do začetka marca je na Eko sklad prispelo več vlog kot celotno lansko leto. 15 milijonov evrov namenjenih za samooskrbo z električno energijo je tako zmanjkalo že pred prvim četrtletjem. Bivši minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec, je že pred časom neuradno napovedal, da bo država čim prej priskrbela nova sredstva in odprla nov poziv za investitorje. Vendar se očitno zatika tudi na Eko skladu, kjer zaradi premajhnega števila uslužbencev pravočasno ne uspejo obdelati vseh prejetih vlog.

Kljub temu, da trenutno ni razpisan noben javni poziv za subvencioniranje sončnih elektrarn, pa lahko še vedno preko javnega poziva Kredit 67OB22 zaprosite za ugodno kreditiranje sončne elektrarne.

soncna elektrarna brez subvencije izracun

Kljub trenutni nezmožnosti koriščenja subvencij za samoosrkbo z električno energijo ostaja rentabilnost investicije v sončno elektrarno visoka. Za primer; sončna elektrarna moči 11,2 kW z DDV in brez odbite subvencije stane okrog 14.000 €. Naprava takšne moči letno proizvede okrog 12.000 kWh elektrike. Ker se je cena električne energije v letošnjem letu bistveno zvišala (0,2 EUR/kWh bruto), lahko računamo, da se bo investicija v sončno elektrarno pri trenutnih cenah elektrike povrnila v nekaj več kot 6 letih. Zaradi dviga cen elektrike se investicija povrne celo prej, kot v lanskem letu z upoštevano subvencijo.

Kaj pravijo na Eko skladu in na resornem ministrstvu?

Na Eko skladu pojasnjujejo, da bo nov javni poziv za samooskrbo z električno energijo za gospodinjstva objavljen šele jeseni, ter da bo večina sredstev za podporo sončnim elektrarnam porabljenih za financiranje že prejetih vlog iz preteklega razpisa.

Mnenje so podali tudi na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer nam je na problematiko v zvezi s subvencijami za sončne elektrarne odgovarjala Eva Košak: »Intenziviranje samooskrbe z elektriko je eden od prioritetnih ciljev, kar je večkrat poudaril tudi minister Vrtovec, ustrezno pa je opredeljena tudi v vseh strateških dokumentih, ki zajemajo energetska in podnebna vprašanja. Ker se povečuje interes zasebnih investitorjev, število vlog pa izredno narašča, Vlada temu vprašanju namenja posebno pozornost, vendar je prav zaradi velikega števila vlog in hkrati omejenih kadrovskih resursov težko natančno napovedati, kdaj bo objavljen nov razpis. Eko sklad mora najprej identificirati vse prispele vloge, opredeliti realno potrebo sredstev za oddane vloge ter glede na kadrovske resurse čimprej objaviti razpis.«

Glede na znaten dvig cen električne energije koncem leta 2021 ni bilo težko napovedati drastičnega zanimanja gospodinjstev za samooskrbo z elektriko. Ali se nastalemu stanju prekinjenih subvencij ni dalo izogniti in pravočasno zagotoviti dodatna sredstva?

»Povečanje potreb po teh sredstvih in ne samo na tem ukrepu, ampak na vseh ukrepih učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, smo pričakovali,« pove Eva Košak. »Ob tem je potrebno poudariti, da so sredstva za ta namen vendarle omejena. Eko sklad pridobi velik del sredstev za izvajanje svojega programa na podlagi 2. odst. 5. čl. Zakona o učinkoviti rabi energije, ki se zagotavlja s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti. Prispevek na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki se plačuje za daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva, je določen z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije. Dejstvo je, da bi povišanje tega prispevka imelo še dodaten pritisk na že tako visoke cene energentov za vse končne uporabnike, kar bi imelo vpliv tudi na trenutno izvajanje nujnih ukrepov (zamrznitev prispevka OVE, SPTE) za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov.«

Ali pri določeni doseženi kvoti podeljenih vlog za stimuliranje investicij gospodinjstev v samooskrbo z elektriko, ki pomembno nadomeščajo tehnologije fosilnih goriv, država nima smotra vlagati v dodatno pospeševanje samooskrbe? 

»Glede na trenutni interes bomo, v želji po še dodatnem intenziviranju zelene transformacije in zastavljenih ciljev na področju obnovljivih virov energije, zagotovili dodatna finančna sredstva za nadaljnjo uvajanje naprav za samooskrbo z električno energijo,« odgovarja Eva Košak. »V 2021 je bil sprejet nov zakon za spodbujanje obnovljivih virov energije, ki je dal zakonsko osnovo za dodatne naložbene pomoči za obnovljive vire energije.

Dodatne ovire za razmah sončnih elektrarn

Dodatna težava pri postavljanju malih sončnih elektrarn je prešibko distribucijsko omrežje. Tudi če bi na ministrstvu poiskali še veliko več sredstev – toliko, da bi lahko poleg kritja primanjkljaja dejansko odprli nov poziv s subvencijami za sončne elektrarne in kadrovsko okrepili Eko sklad – številna slovenska gospodinjstva še vedno ne bi mogla ne do subvencije ne do sončne elektrarne. Zakaj? Eden od pogojev za pridobitev subvencije je soglasje za priklop sončne elektrarne na omrežje, pridobitev teh soglasij pa je vse težja, zaradi prešibkega elektroenergetskega omrežja malih sončnih elektrarn marsikje sploh ni več mogoče priklapljati. Elektrodistribucijska podjetja poročajo, da so prisiljena zavračati vse več vlog investitorjev, večino soglasij, ki jih odobrijo, pa izdajo za manjšo proizvodno moč od želene. Na SODO medtem ocenjujejo, da bodo morali v prihodnje zaradi prešibkega omrežja zavrniti približno 15 do 20 odstotkov vseh priključitev. Petini potencialnih investitorjev torej morebitne dodatne subvencije ne bodo pomagale, če pa svoje sončne elektrarne sploh ne bodo mogli priključiti oziroma postaviti.

 

V nadaljevanju vam predstavljamo višine spodbud iz javnega poziva 99SUB-OB22 od, namenjenih za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v letu 2022:


Eko sklad subvencije za toplotne črpalke zrak – voda

Za vgradnjo toplotne črpalke zrak-voda lahko koristite subvencijo do 20 % vrednosti oziroma 1000 EUR. Če iztrošeno peč na drva ali peč na kurilno olje zamenjate s toplotno črpalko, prejmete do 40 % vrednosti - 2500 EUR.


Eko sklad subvencije za toplotne črpalke voda – voda

Za gradnjo geotermalne toplotne črpalke voda-voda ali geosonde vam pripada subvencija do 20 % naložbe oziroma 2500 EUR. Do 40 % naložbe – 4000 EUR vam pripada, če v vaši hiši toplotna črpalka voda-voda zamenja iztrošeno peč na kurilno olje ali drva. 

 

Eko sklad subvencije toplotna črpalka sončna elektrarna


Najboljše toplotne crpalke ponudnikiPreverite aktualne ponudbe dobaviteljev toplotnih črpalk v Sloveniji

Za lažjo izbiro, smo pripravili pregled ponudbe slovenskih ponudnikov toplotnih črpalk v letu 2021 s karaktreistikami. S klikom na posamičnega proizvajalca ali ponudnika dostopate do tehničnih podatkov za toplotne črpalke zrak – voda. Pregled omogoča primerjavo lastnosti med posamičnimi proizvajalci.


Če vas zamima cena toplotne črpalke, vam priporočamo uporabo aplikacije Hitro do ugodne ponudbe. Z oddajo povpraševanja pridobite ponudbe večih ponudnikov hkrati. Povpraševanje za toplotne črpalke lahko oddate TUKAJ.

 

baner toplotne crpalke


Subvencija za sončno elektrarno

V marcu 2022 so sredstva za subvencije za sončne elektrarne zaradi velikega zanimanja pošla. Trenutno ni razpisan noben javni poziv za subvencionoranje naložb v sončne elektrarne. V zadnjem pozivu je višina subvencije za sončne elektrarne znaša 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. Za povprečno veliko 11 kW sončno elektrarno ste tako lahko prejeli 1.980 EUR subvencije.

Kljub temu, da trenutno ni na razpolago subvenije Eko sklada za sončne elektrarne, pa se še vedno lahko koristi ugodno kreditiranje s pomočjo Eko sklada.

baner soncne elektrarne


Eko sklad subvencije za peči na drva in peči na pelete

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

 • 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če nova kurilna naprava ni zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije;

 • 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;

 • 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka (v Celju).

 baner lesna biomasa kotli


Peči na plin

V novem pozivu subvencij za plinske pečini!

baner plinski kotli


Centralni ali lokalni prezračevalni sistem

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe v prezračevalni sistem, vendar ne več kot:

Eko sklad subvencije Prezračevanje z rekuperacijo

baner prezracevanje


Solarni kolektorji

Višina Eko sklad subvencije znaša do 30 % stroškov, vendar ne več kot 300 EUR na m2  svetle površine sprejemnikov sončne energije oziroma 600 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov.


Daljinsko ogrevanje

Za vgradnjo nove ali za zamenjavo stare toplotne postaje za priklop na daljinsko ogrevanje lahko prejmete do 50 % priznanih stroškov investicije. Višina subvencije je omejena do 3.000 EUR na posamezno stanovanje


Zamenjava oz. vgradnja oken

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150 EUR na m2 zamenjanih oken na starejši stanovanjski stavbi.


Toplotna izolacija, fasade, strehe ali kleti

Višina znaša do 20 % stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade, strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši stanovanjski stavbi.


Koliko nam Eko sklad prihrani pri nakupu električnega avtomobila?

Električni avto

Višina nepovratne finančne spodbude za nov električni avto brez emisij CO2 znaša 4500 EUR in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1.

 

Eko sklad subvencije električni avto

 

Avto na hibridni pogon

Za vozila na hibridni pogon od 13. 3. 2020 ni več subvencij, vlagatelji lahko pridobijo ugoden kredit Eko sklada po subvencionirani obrestni meri 1,3 % + 3-mesečni euribor.


Socialno šibka gospodinjstva

Eko sklad prispeva k zmanjševanju energetske revščine in boljši kakovosti bivanja občanov. Omogoča subvencije za prejemnike denarnih socialnih pomoči ali varstvenega dodatka z namenom zmanjševanja porabe energije in vode, s tem pa tudi stroškov zanje.

Možna tudi 100 % subvencija

Ob zamenjavi stare kurilne naprave na trdna goriva z učinkovitejšo novo kurilno napravo na lesno biomaso (peč na drva, peč na pelete, peč na sekance), lahko pridobite 100 % subvencijo, če ste lastnik ali solastnik stavbe ali dela stavbe ali najemnik občinskega stanovanja in prejemate redno denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek. Ker se subvencija nakaže neposredno na bančni račun izvajalca, prejemnikom subvencije ni treba založiti sredstev za izvedbo naložbe.

100 % subvencija pri energetski obnovi bloka

Če se vaš blok prenavlja (toplotna izolacija fasade, strehe ali stropa, optimizacija ogrevalnega sistema, izvedba obsežne energetske prenove ali prenova skupne kotlovnice), lahko pridobite 100 % subvencijo za vaš delež v okviru celotne naložbe v prenovo bloka, če ste: lastnik ali solastnik stanovanja v starejšem bloku in prejemate redno denarno socialno pomoč.

Brezplačno energetsko svetovanje in brezplačni paket naprav ZERO

Energetski svetovalec opravi na vašem domu meritve in izračune, na podlagi katerih vam brezplačno svetuje, kako zmanjšati porabo energije in vode ter s tem stroške. Prejmete tudi paket preprostih naprav za zmanjšanje porabe energije in vode ter brošuro z nasveti, s katerimi lahko stroške zmanjšate za okrog 10 EUR na mesec. Za obisk z nasvetom in paketom se prijavite pri strokovnem delavcu na centru za socialno delo, namenjen pa je prejemnikom redne in izredne denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.


Vsa morebitna dodatna vprašanja glede Eko sklad kreditov in subvencij napišite v spodnji kontaktni obrazec, kjer vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem času. 


   
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta in kraj:
Vaš e-poštni naslov:
Kontakni telefon:
Zadeva:
Sporočilo:
  Pošljite kopijo sebi
 
Zaradi varnosti vas prosimo če prepišete naključno generirano kodo v spodnje vnosno polje. Če koda ni berljiva kliknite nanjo in bo sistem naložil drugo kodo
Varnostna koda:
 
Soglasje Soglašam, da moje posredovane osebne podatke lahko zberete in uporabite za namen priprave informativne ponudbe. V kolikor je za pripravo svetovanja ali informativne ponudbe potrebna soudeležba partnerskega podjetja (izvajalca monterskih storitev), soglašam, da obdelovalec (spletni portal www.varcevanje-energije.si) za pripravo ponudbe posreduje oddano povpraševanje ustreznemu partnerskemu podjetju. Več v Obvestilu o zasebnosti.
 
 

Povezane vsebine

Socialno šibka gospodinjstva
Eko sklad prispeva k zmanjševanju energetske revščine in boljši kakovosti bivanja občanov. Omogoča subvencije za prejemnike denarnih socialnih pomoči ali varstvenega dodatka z namenom zmanjševanja porabe energije in vode, s tem pa tudi stroškov zanje.
 
Program ZERO500
Program ZERO500 je namenjen gospodinjstvom z nizkimi prihodki. Vlagatelji prejmejo subvencijo, ki znaša 100 % upravičenih stroškov za izvedbo investicij v ukrepe učinkovite rabe energije. 
Subvencija je dodeljena za investicije v ukrepe, ki pred podpisom tripartitne pogodbe med vlagateljem, izvajalcem posameznega ukrepa in Eko skladom še ne smejo biti izvedene, in sicer za naslednje ukrepe:
toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, 
toplotna izolacija zunanjih sten,
vgradnja oken in/ali vhodnih vrat,
zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,
zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko, 
lokalno prezračevanje, vgradnja z vračanjem toplote odpadnega zraka.
 
Možna tudi 100 % subvencija
Ob zamenjavi stare kurilne naprave na trdna goriva z učinkovitejšo novo kurilno napravo na lesno biomaso (peč na drva, peč na pelete, peč na sekance), lahko pridobite 100 % subvencijo, če ste lastnik ali solastnik stavbe ali dela stavbe ali najemnik občinskega stanovanja in prejemate redno denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek ali živite na območjih občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo Mesto, Trbovlje in Zagorje, kjer to dopušča prednostni način ogrevanja. Ker se subvencija nakaže neposredno na bančni račun izvajalca, prejemnikom subvencije ni treba založiti sredstev za izvedbo naložbe.
 
100 % subvencija pri energetski obnovi bloka
Če se vaš blok prenavlja (toplotna izolacija fasade, strehe ali stropa, optimizacija ogrevalnega sistema, izvedba obsežne energetske prenove ali prenova skupne kotlovnice), lahko pridobite 100 % subvencijo za vaš delež v okviru celotne naložbe v prenovo bloka, če ste: lastnik ali solastnik stanovanja v starejšem bloku in prejemate redno denarno socialno pomoč.
 
Brezplačno energetsko svetovanje 
in brezplačni paket naprav ZERO
Energetski svetovalec opravi na vašem domu meritve in izračune, na podlagi katerih vam brezplačno svetuje, kako zmanjšati porabo energije in vode ter s tem stroške. Prejmete tudi paket preprostih naprav za zmanjšanje porabe energije in vode ter brošuro z nasveti, s katerimi lahko stroške zmanjšate za okrog 10 EUR na mesec. Za obisk z nasvetom in paketom se prijavite pri strokovnem delavcu na centru za socialno delo, namenjen pa je prejemnikom redne in izredne denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.

 

Varčevanje toplotne energije

Gorivne celice: učinkovita tehnologija prihodnosti

Med najbolj inovativne in učinkovite energetske rešitve nedvomno spadajo gorivne celice. Tehnologija ni nova, saj so teoretične zasnove znane že več kot 150 let. Sedaj so tudi komercialno razvite in zaradi vse večjih potreb po električni energiji in energetski učinkovitosti so na najboljši poti, da postanejo...

Kombinirani kotli na pelete in drva

Prehranska in energetska neodvisnost sta v tem trenutku pomembnejši kot kadarkoli. Nekateri strategi in drugi napovedovalci bodočnosti so sicer opozarjali na nevarnosti, vendar jih odločevalci niso dobro slišali....

Vrhunska Clivet toplotna črpalka »Made in Italy«

Clivet, znani italijanski proizvajalec termotehnične opreme, predstavlja toplotne črpalke Edge EVO 2.0. – EXC. Gre za rešitev, ki zadovoljuje vse potrebe po ogrevanju, hlajenju in pripravi tople sanitarne vode v...

Ogrevanje in hlajenje s toplotno črpalko Samsung

Spoznajte unikatno integrirano rešitev za ogrevanje, oskrbo s toplo vodo in hlajenje s toplotno črpalko Samsung ClimateHub, primerno tako za visokotemperaturno kot za nizkotemperaturno ogrevanje, s...

GRADNJA IN OBNOVE

Domača pisarna v mansardi: svetla in varna pred poletno vročino

Med pandemijo je veliko ljudi svoje delo opravljalo na daljavo oziroma od doma, kar je za mnoge pomenilo številne izzive, povezane z organizacijo delovnika, ravnovesjem med delom in družino, dobrim počutjem in delovnim okoljem. Zlasti primerno delovno okolje je zelo pomembno, kajti ni dovolj, da računalnik...

Montažne hiše 2022, cena je še vedno konkurenčna

Montažne hiše so se v letu 2022 podražile, razlog za to  je konkreten dvig cen surovin in energentov. Cene rastejo tudi na področju klasične gradnje. Vendar...

Naravna svetloba pomeni boljše počutje

Za zdravje in dobro počutje v zaprtih prostorih, naj bo to na delovnem mestu ali doma, je naravna svetloba nepogrešljiva. Številne raziskave so potrdile, da se pri tem tudi najboljši viri umetne svetlobe z njo le...

Strešna okna 2022– za več svetlobe in manj toplotnih izgub

Po podatkih raziskave Healthy Homes Barometer, 21 odstotkov Slovencev pravi, da živijo v temnih domovih, torej brez zadostne dnevne svetlobe. Njeno pomanjkanje vpliva na učinkovitost,...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Nakup in prodaja električne energije po sistemu dinamičnega določanja cen

Zaradi izjemne rasti in nepredvidljivega gibanja cen električne energije na trgu in možnosti, ki jih ponuja Zakon o oskrbi z električno energijo, je podjetje SONCE energija na tržnici SunContract kot prvi ponudnik na slovenskem trgu letos ponudilo pakete nakupa in prodaje elektrike po sistemu dinamičnega...

»All in one« za otočne sončne elektrarne

»All in one« za otočne sončne elektrarne, je dal na trg Velog d.o.o. Prvi kupci pravijo, da je sončna elektrarna povsem enostavna za namestitev, saj jo je treba le povezati s sončnimi celicami in že proizvaja...

Lastna elektrarna - ko neodvisnost postane privilegij

Potem ko je pred dvema letoma Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo covida-19, smo vstopili v povsem neznano obdobje. Obdobje strahu, rasti cen energentov … Komaj so...

Solarni paneli, kakovost in cena v 2022

Kljub temu, da so prve silicijeve sončne celice nastale pred več kot 60 leti, so se sončne elektrarne in s tem fotovoltaika, kot pomemben vir energije, razmahnile v zadnjih 15 letih. Opaznejši padec cen za solarne...

Aktualne novice

JUB-ove aktivne notranje barve in premazi za les izboljšuje kakovost bivalnih prostorov

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v začetku junija v Izoli organiziralo strokovno srečanje, ki se je odvijalo v prostorih Univerze na Primorskem. Na dogodku so v družbi JUB s predavanji, ki sta jih za izdelke JUBIN pripravili produktna vodja Anamari...

HYDROSOL Decor je Izbran produkt leta 2022

Na našem tržišču se vsako leto pojavi vrsta novih izdelkov široke potrošnje, ki uporabnikom prinašajo številne koristi in izboljšujejo njihovo uporabniško izkušnjo. Med njimi je tudi JUB-ov inovativni izdelek...

Ne spreglejte aktualnih spodbud za digitalni in zeleni prehod

Na področju zelenega in digitalnega prehoda bodo v letu 2022 dodeljene spodbude za raziskave, razvoj in inovacije. Ker med priznane stroške spadajo tudi stroški osebja, amortizacija instrumentov in opreme,...

Cene energentov v letu 2022

Cene energentov na evropskih borzah so se v prvem tričetrtletju lanskega leta precej zvišale, rast pa se je nadaljevala vse do konca leta. Visoke cene elektrike so odraz visokih cen energentov in visokih temperatur po...

Prezračevanje, klimatizacija

Mitsubishi prezračevanje za čist in svež zrak

Znano je, da onesnažen zrak zunaj škoduje vašemu zdravju. Pa veste, da enako velja za zrak, ki ga dihate v zaprtem prostoru? Kar 90 % časa preživimo v notranjih prostorih: doma, v šoli, v službi in ko gremo v trgovino ali v restavracijo. Kadar ne zračimo, je v zraku veliko prahu, plesni, pršic in...

Pravočasna in pametna izbira klimatske naprave je zelo pomembna

Še pred nekaj leti je veljalo, da je klimatska naprava stvar prestiža, danes pa vemo, da je zaradi vedno bolj pogostih in daljših vročinskih valov nepogrešljiva v naših domovih. Uporablja jo več kot tretjina...

Prezračevalne naprave za boljšo kakovost bivanja

Pozimi ne odpiramo oken, ker se bojimo mraza in toplotnih izgub, poleti zato, da bi vročini preprečili vstop v bivalne prostore. Vsi pa vemo, kaj za naše zdravje in kakovost bivanja pomeni pomanjkanje svežega zraka:...

Stropna klima, ki ne piha

Stropna klima naprava ni nič drugačna od bolj poznane klasične stenske klima naprave in deluje na popolnoma enakem principu. Od stenske klima naprave se razlikuje predvsem po načinu vgradnje. Kot...

Varčevanje vode

Sistemi za zbiranje deževnice

Preudarni posamezniki vedno iščejo načine, kako v svoje življenje vpeljati nekaj novega, kar bi združevalo prijetno izkušnjo in bilo hkrati tudi koristno. Eden od naših predlogov je, da prestrežete brezplačno deževnico in jo uporabite za zalivanje okrasnih rastlin ali zelenjavnega vrta.

Nakup čistilne naprave – kaj moramo vedeti

Nakup male čistilne naprave ni enostaven. Če izberemo in kupimo premišljeno, bo takšna čistilna naprava z nami več desetletij in bo delovala brez napak. Če bomo seveda upoštevali nekaj preprostih navodil. Prav...

Filtri za vodo in pitna voda iz deževnice

Deževnica (kapnica) je mehka voda in kot taka, po izvedeni ustrezni filtraciji odlična za zalivanje vrta, pranje avtomobila, splakovanje WC školjke,  pranje perila. Z uporabo UV sterilizatorja vode pa postane...

Nasveti za zbiranje deževnice

Za namakanje vrtov zadostuje že enostavna in cenovno ugodna rešitev. Če imate velik vrt z večjo potrebo po vodi ali pa želite deževnico izkoristiti tudi v hiši, je priporočljiva vgradnja podzemne naprave (na...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Talno gretje 2022 (cena, primerjava suhi in mokri sistem)

Cena za talno gretje ni najpomembnejši vidik pri adaptacijah starih zgradb, ker investitorji ob tem iščejo predvsem izboljšanje udobja, hitro vgradnjo, ter maksimalne prihranke ogrevanja, saj je potrebna temp. v prostoru po vgradnji talega gretja vsaj 2 stopinji nižja. Večina starejših hiš se ogreva z...

Prenova kopalnice 2022 - kratek čas obnove in cena

Prenova kopalnice je super priložnost, da v stanovanju sami naredimo nekaj, kar nam bo še dolgo v zadovoljstvo. Praksa kaže, da lahko tudi v kopalnice z majhno kvadraturo z dobrim načrtovanjem spravite...

Je talno ogrevanje res za na smetišče zgodovine?

Malo nenavaden naslov, ki potrebuje razlago. V Delu je Bojan Žnidaršič izrekel trditev da “Talno gretje gre na smetišče zgodovine”. Strokovnjak na mnogih področjih in energetski svetovalec je trditev utemeljil...

Stropno ogrevanje in stensko ogrevanje ali hlajenje

Notranje površine zunanjih sten in podstrešnih oblog se pogosto močneje pregrevajo in ohlajajo. To povzroča dve težavi: pozimi je prostor ob zunanjih stenah za bivanje neprijeten zaradi hladu, ki ga sevajo...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

V luči trenutne energetske krize je vse več govora o samooskrbi in možnosti izrabe danosti, ki nam jih nudi narava. Obnovljivi viri energije, med njimi tudi sonce, so postali izjemno pomembni in fotovoltaična...

Ko pomislimo na topel dom, običajno ne pomislimo tudi na udobje. Ob besedi ogrevanje še vedno največkrat dobimo asociacijo na zamudno pripravljanje in skladiščenje drv, skrb za pravočasno in zadostno naročanje...

Postopek zamenjave dobavitelja elektrike je za odjemalca prijazen in dokaj preprost, novi dobavitelj ob predaji vaših podatkov uredi zamenjavo. Gospodinjstvo najprej preveri pogoje odpovedi, ki jih je ob sklenitvi...

Pošteno smo že zakorakali novo ogrevalno sezono, ki je v Sloveniji razmeroma dolga – traja lahko tudi do osem mesecev. Stroški ogrevanja so veliko finančno breme za marsikatero...

Preverite akcijsko ponudbo 2021 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus....

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.