Eko sklad subvencije 2024 – koliko prihranimo?

Preverite aktualne razpise za subvencije Eko sklada. Izračunajte prihranke pri ogrevanju ali obnovah stavb. Na voljo tudi 100 % subvencije.

Subvencije Eko sklada prinašajo številne koristi. S spodbujanjem naložb v energetsko sanacijo stavb, rabo obnovljivih virov energije in trajnostno mobilnost prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in posledično k blaženju podnebnih sprememb.

Poleg tega subvencije spodbujajo gospodarsko rast in ustvarjajo nova delovna mesta v gospodarstvu. Posameznikom omogočajo lažji dostop do naprednih energetskih rešitev, ki na dolgi rok prinašajo prihranke pri stroških ogrevanja, hlajenja in transporta ter zmanjšujejo energetsko revščino v gospodinjstvih z nizkimi dohodki.

Na portalu www.varcevanje-energije.si za različne ukrepe preverjamo  javne pozive za koriščenje subvencij Eko sklada.

 

Eko sklad subvencije 2021

 

V letu 2024 so na voljo naslednji javni pozivi za pridobitev subvencij Eko sklada:

Eko sklad subvencije za naložbe rabe obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb (Javni poziv 99SUB-OB22)

Razpis ki je aktualen že od maja 2022, subvencionira naložbe za prvo vgradnjo ali zamenjavo sistemov za ogrevanje in prezračevanje ter za investicije v energetsko obnovo stavb.

Seznam urepov:

 • Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema.
 • Vgradnja naprave za ogrevanje na lesno biomaso za centralno ogrevanje.
 • Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje.
 • Zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja.
 • Vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi.
 • Toplotna izolacija fasade na starejši stavbi.
 • Toplotna izolacija (ravne strehe, poševne strehe ali stropa) proti neogrevanemu prostoru v starejši stavbi.
 • Toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom ali kletjo v starejši stavbi.
 • Vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

V primeru, da izvedete najmanj tri ukrepe hkrati, lahko pridobite do 30 % povračila stroškov, vloga za subvencijo se odda po izvedeni investiciji, priporoča se oddaja e-vloge prek spletne strani Eko sklada.

 

Preverite višine subvencij za toplotne črpalke

Za vgradnjo toplotne črpalke v nov objekt prejmete subvencijo glede na status objekta in vrsto vgrajene toplotne črpalke.

 

Prva vgradnja ogrevalnega sistema toplotne črpalke v novogradnjo:

 • 20 % priznanih stroškov, oz. do največ 2.500 EUR za toplotno črpalko voda/voda, zemlja/voda ali izvedbo toplotne črpalke z geosondo.
 • 20 % priznanih stroškov, oz. do največ 1.000 EUR za toplotno črpalko zrak/voda.

 

Zamenjava stare kurilne naprave:

 • 40 % priznanih stroškov, oz. do največ 4.000 EUR za toplotno črpalko voda/voda, zemlja/voda ali izvedbo toplotne črpalke z geosondo (brez Odloka o načrtu za kakovost zraka).
 • 40 % priznanih stroškov, oz. do največ 2.500 EUR za toplotno črpalko zrak/voda (brez Odloka o načrtu za kakovost zraka).
 • 50 % priznanih stroškov, oz. do največ 5.000 EUR za toplotno črpalko voda/voda, zemlja/voda ali izvedbo toplotne črpalke z geosondo ter do največ 3.200 EUR za toplotno črpalko zrak/voda (z Odlokom o načrtu za kakovost zraka – Mestna občina Celje).

Subvencije se dodeljujejo za toplotne črpalke, ki dosegajo predpisano sezonsko energijsko učinkovitost.

Seznam toplotnih črpalk, primernih za pridobitev Eko sklad subvencije, lahko preverite TUKAJ!

 

eko sklad subvencije toplotne crpalke

Različni sistemi toplotnih črpalk: levo zemlja/voda (geosonda), v sredini voda/voda in desno najbolj razširjen sistem zrak/voda

Za vgradnjo toplotne črpalke zrak-voda v novi objekt lahko tako koristite subvencijo do 20 % vrednosti, oziroma največ do 1000 EUR. Če iztrošeno peč na drva ali peč na kurilno olje v obstoječem objektu zamenjate s toplotno črpalko, prejmete do 40 % vrednosti, oziroma največ 2500 EUR.

V primeru vgradnje geotermalne toplotne črpalke (voda-voda, zemlja-voda ali geosonda) so subvencije še višje. V primeru naložbe v nov objekt vam pripada do 20 % priznanih stroškov, oziroma največ 2500 EUR. Povračilo 40 % naložbe, oziroma največ 4000 EUR, pa lahko koristite v obstoječem objektu, ko zamenjate staro iztrošeno kurilno napravo.

Subvencije za peči na lesno biomaso

Višina Eko sklad subvencij pri pečeh na lesno biomaso je odvisna od tega, ali gre za prvo vgradnjo peči ali zamenjavo. Pri novih objektih prejmete 20 % vrednosti investicije, oziroma največ 2000 EUR pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema. 50 % priznanih stroškov investicije, vendar ne več kot 4000 EUR, prejmete za vgrajeno peč na pelete ali peč na drva pri zamenjavi stare kurilne naprave.Prezračevalni sistemi

Višina subvencije je do 20 % vrednosti naložbe, vendar ne več kot 2000 EUR, za investicijo v centralni prezračevalni sistem ter 300 EUR na prezračevalno napravo za lokalno prezračevanje.Želite zamenjati ogrevalni sistem? S kalkulatorjem Oceni prihranek energije lahko preverite prihranke pri zamenjavi ogrevalnega sistema!


Okna, fasade, toplotna izolacija

Višina subvencije Eko sklada za okna je do 20 % stroškov naložbe v energetsko učinkovita lesena okna, vendar ne več kot 150 EUR/m2 zamenjanih oken. Pri izolacijah je višina Eko sklad subvencije do 20 % stroškov, vendar ne več kot 12 EUR/m2 toplotne izolacije fasade, strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo.

 

Solarni kolektorji, daljinsko ogrevanje

Za vgradnjo solarnih kolektorjev lahko koristite subvencijo do 30 % naložbe oziroma ne več kot 300 EUR/m2 svetle površine sprejemnikov sončne energije oziroma 600 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov. Za vgradnjo nove ali za zamenjavo stare toplotne postaje za priklop na daljinsko ogrevanje lahko prejmete do 50 % priznanih stroškov investicije. Višina subvencije Eko sklada je omejena do 3000 EUR na posamezno stanovanje.


Subvencije za vgradnjo plinske peči trenutno niso na voljo.


Eko sklad subvencije za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe (Javni poziv 110SUB-OBPO23)

Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb, s čimer se želi izboljšati kakovost življenja stanovalcev in zmanjšati onesnaženost zraka s PM10 delci v strnjenjih naseljih.

Upravičenci do nepovratnih sredstev so lastniki in solastniki starejših stavb z več posameznimi deli.

 

V tem razpisu so na voljo subvencije za naslednje ukrepe:

 • Optimizacijo sistema ogrevanja

 

Eko sklad subvencije za električna vozila (Javni poziv 107SUB-EVOB23)

Za nakup novih in rabljenih električnih vozil, ki ne proizvajajo emisij CO2, lahko izkoristite nepovratna sredstva ter prihranite pri nakupu avtomobila, hkrati pa prispevate k bolj čistemu okolju.

Na voljo so subvencije za nakup novih in rabljenih električnih vozil brez izpustov CO2.

Višina nepovratnih sredstev je odvisna od kategorije vozila, od tega ali gre za novo, oz. rabljeno vozilo ter cene vozila.

 

Višine subvencij Eko sklada za električna vozila preverite v spodnji tabeli:

Kategorija vozilaCena vozila (z DDV)Višina subvencije
M1 ali N1 (novo)Do 35.000,00 EUR6.500,00 EUR
M1 ali N1 (novo)Od 35.000,00 EUR do 65.000,00 EUR4.500,00 EUR
M1 ali N1 (rabljeno)Do 30.000,00 EUR3.000,00 EUR
M1 ali N1 (rabljeno)Od 30.000,00 EUR do 65.000,00 EUR2.000,00 EUR
L7e (novo)1.500,00 EUR
L6e (novo)1.000,00 EUR
L3e, L4e ali L5e (novo)750,00 EUR
L2e (novo)500,00 EUR
L1e-B (novo)300,00 EUR

 

Eko sklad subvencije za skoraj ničenergijske (sNES+) stavbe (Javni poziv 105SUB-sNESOB23)

Nepovratna sredstva so na voljo za gradnjo ali prenovo skoraj ničenergijskih enostanovanjskih ali dvostanovanjskih stavb:

 • Gradnja ali nakup nove skoraj ničenergijske hiše (enostanovanjske ali dvostanovanjske) s sistemom za samooskrbo z električno energijo in učinkovito rabo vodnih virov (sNES+ novogradnja).
 • Celovito prenovo starejše enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe v skoraj ničenergijsko stavbo s sistemom za samooskrbo z električno energijo (sNES+ prenova).

Spodbude so na voljo za naložbe, ki so se pričele izvajati po 1. januarju 2023.

 

Eko sklad subvencije za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli (Javni poziv 103SUB-SOG22)

Predmet tega poziva so naložbe v nove sisteme za ogrevanje v starejših stavbah s tremi ali več deli (stanovanjske ali poslovne zgradbe), s ciljem povečanja rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost ter zmanjšanje onesnaženosti zraka.

Za sredstva lahko kandidirajo lastniki stavb z gradbenim dovoljenjem, pridobljenim pred 1. 7. 2010 ali lastniki legaliziranih starejših stavb.

 

Vrste podprtih naložb:

 • Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
 • Vgradnja toplotne črpalke

 

Eko sklad subvencije za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER)

Če si želite izboljšati energetsko učinkovitost svojega doma in zmanjšati stroške ogrevanja, nimate pa sredstev za izvedbo investicije, lahko pridobite 100% upravičenih stroškov.

Cilj tega razpisa je zmanjšati energetsko revščino, izboljšati življenjske pogoje in zdravje ljudi ter poskrbeti za čistejše okolje. Ukrepi v tem razpisu vključujejo izboljšanje toplotne izolativnosti stavb, vgradnjo novega stavbnega pohištva (okna, vhodna vrata), zamenjavo starega ogrevalnega sistema z novo napravo za ogrevanje, vgradnjo ali zamenjavo sistema za pripravo tople sanitarne vode ter vgradnjo sistema za prezračevanje.

Na razpis za pridobitev do 100-odstotnega vračila investicije lahko kandidirajo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so lastniki ali solastniki slabo energijsko učinkovite hiše ali posameznega stanovanja. Primernost stavbe za tovrsten ukrep oceni dodeljeni energetski svetovalec.


Za osebe, ki ne morejo ali ne znajo izpeljati postopka za pridobitev nepovratnih sredstev, lahko Eko sklad predlaga koordinatorja, ki v imenu lastnika objekta pomaga pri pripravi in izvedbi sanacije projekta ter pri pridobitvi nepovratnih sredstev.


 

Eko sklad subvencije, namenjene socialno šibkim občanom pri zamenjavi starih kurilnih naprav na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (Javni poziv 86SUB-SOCOB21)

Eko sklad s tem javnim pozivom ponuja socialno šibkim občanom možnost za zamenjavo starih kotlov z novimi kotli na lesno biomaso. V okviru poziva se dodeli nepovratna spodbuda v višini 100 % upravičenih stroškov investicije. To pomeni, da lahko prejemniki denarne socialne pomoči dobijo celotno finančno podporo za nakup nove kurilne naprave.

 

Višina spodbud:

Upravičenci do subvencije Eko sklada so prejemniki denarne socialne pomoči na dan vložitve vloge na Eko sklad. Poleg tega morajo biti lastniki ali solastniki stavbe, kjer se bo investicija izvedla. V to kategorijo spadajo tudi družinski člani, ki so upoštevani pri ugotavljanju materialnega stanja v odločbi CSD.


Pozor – preverite, ali je vaš objekt v celoti legaliziran!

Vse navedene subvencije Eko sklada lahko lastniki stanovanjskih objektov koristijo le v primeru, če so objekti legalno zgrajeni in so v celoti ali delno namenjeni bivanju. V primeru, da objekt nima vseh potrebnih dovoljenj, je pred začetkom investicije potrebno sprožiti postopek legalizacije objekta, oziroma pridobiti uporabno dovoljenje za starejši objekt.


Kreditiranje okoljskih naložb (Javni poziv 70OB23)

Iščete način za financiranje okoljskih naložb v vašem domu? Eko sklad ponuja ugodne kredite za široko paleto ukrepov, ki vam bodo pomagali prihraniti denar in zmanjšati vpliv na okolje. Ugoden kredit Eko sklada lahko koristite za naslednje ukrepe:

 • Učinkovito ogrevanje in prezračevanje: Vgradnja naprednih sistemov za učinkovito energetsko ogrevanje stavb in sanitarne vode ter za prezračevanje.
 • Obnovljivi viri energije: Vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije
 • Energetska sanacija stavb: Izolacija fasade, strehe in tal, zamenjava oken in vrat ter drugi ukrepi za zmanjšanje toplotnih izgub stavb.
 • Skoraj ničenergijske stavbe: Gradnja ali nakup skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb.
 • Energijsko učinkoviti aparati: Nakup energetsko učinkovitih gospodinjskih aparatov.
 • Okolju prijazna vozila: Nakup električnih avtomobilov in drugih električnih vozil.
 • Odvajanje in čiščenje voda: Ureditev sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda.
 • Varovanje okolja: Nadomeščanje nevarnih materialov ter odgovorno upravljanje z organskimi gospodinjskimi odpadki.
 • Oskrba s pitno vodo: kjer javna oskrba ni predvidena ali preureditev hišnega priključka na javno vodovodno omrežje.

 

Kreditojemalci lahko najamejo kredit po spremenljivi obrestni meri, trimesečni EURIBOR + 1,0 %, ali fiksni, 2,8 % obrestni meri. Med odplačevanjem kredita se lahko zamenja obrestna mera.

 

Odplačilna doba je odvisna od vrste ukrepa:

 • Do 10 let: za vse ukrepe, razen za gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb.
 • Do 20 let: za gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb ter za obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov iz tega poziva.

Več o aktualnih subvencijah Eko sklada lahko najdete TUKAJ!


Subvencije za sončne elektrarne in hranilnike električne energije bo po novem dodeljeval Borzen

Od marca 2024 dodeljevanje subvencij fizičnim osebam za samooskrbne sončne elektrarne prevzema Borzen. Na Borzenu bodo lahko za subvencijo zaprosili tudi vsi tisti investitorji, ki so soglasje za priključitev sončne elektrarne prejeli v 2023. Bistveno ob tem je, da bodo njihove sončne elektrarne vključene v sistem net-metering po stari uredbi (z neto obračunom), stroških elektrike pa bodo konkretno nižji.Rok za oddajo vloge zaenkrat še ni določen, vendar so sredstva omejena, zato vam svetujemo, da se pri pristojnih elektrodistributerjih čim prej pozanimate o pogojih in postopku za pridobitev soglasja.

Eko sklad je pred kratkim zaključil zadnji javni poziv za subvencije sončnih elektrarn, vendar bodo vse vloge, ki so bile posredovane do 24. 11. 2023, še vedno obravnavane s strani Eko sklada. Borzen do teh vlog nima dostopa, zato jih ne bo mogel obravnavati.

 

soncna elektrarna in hranilnik

Subvencij Eko sklada za sončne elektrarneje v novem razpisu ni. V zadnjem razpisu je bilo na razpolago 500 eur za 1 kW inštalirane priključne moči sončne elektrarne v kombinaciji s hranilnikom električne energije. V prihodnje bo za nepovratna sredstva za sončne elektrarne in baterijske hranilnike električne energije podeljeval Borzen.

 

Brezplačno energetsko svetovanje

Energetski svetovalec vam lahko brezplačno svetuje, kako zmanjšati porabo energije in vode ter s tem stroške. Za obisk z nasvetom in paketom se prijavite pri strokovnem delavcu na centru za socialno delo ali na spletni strani Eko sklada, namenjen pa je prejemnikom redne in izredne denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.


Vsa morebitna dodatna vprašanja glede Eko sklad subvencij in kreditov napišite v spodnji kontaktni obrazec, kjer vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem času.

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI