Les predstavlja polovico porabljenih OVE v Sloveniji

Delež obnovljivih virov v oskrbi z energijo se v Sloveniji povečuje; v letu 2013 je znašal skoraj 17 %.

Delež obnovljivih virov v oskrbi z energijo se v Sloveniji povečuje; v letu 2013 je znašal skoraj 17 %. Med temi energetskimi viri je bil delež lesa in druge trdne biomase največji, skoraj 51-odstoten.

 

les obnovljiv vir energije

 

Letošnji evropski teden trajnostne energije bo že deseti po vrsti in bo potekal od 15. do 19. junija. Evropski teden trajnostne energije sestavljajo dogodki v podporo evropskemu cilju prehoda v nizkoogljično družbo. Njegov namen je širiti najboljše prakse, navdihovati zamisli in graditi zavezništva za pomoč pri doseganju energetskih in podnebnih ciljev Evropske unije. Na stotine organizacij in posameznikov po vsej Evropi pripravi vsako leto t. i. energetske dneve in dejavnosti, ki promovirajo energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije.

Le z zamenjavo neobnovljivih virov energije z obnovljivimi, z učinkovito rabo energije, z zmanjšanjem njene porabe bo namreč mogoče doseči trajno in varno oskrbo z energijo ter zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Za temeljit zasuk v ravnanju z energijo bosta potrebni tudi večja ozaveščenost in sprememba vedenjskih vzorcev.

 

les obnovljiv delez evropa

Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije, EU-28, 2013

 

Najpomembnejši obnovljivi vir energije v Sloveniji in EU-28 je les

V oskrbi z energijo v Sloveniji v letu 2013 je delež obnovljivih virov energije znašal skoraj 17 %, kar je za 6 odstotnih točk več kot v letu 2003.

Med temi energetskimi viri sta prevladovala les in druga trdna biomasa; njun delež je obsegal 51 %. Največ lesa se porabi v gospodinjstvih (predvsem za ogrevanje prostorov in sanitarne vode). Drugi največji delež med temi viri je bila hidroenergija s 35 %, preostali obnovljivi viri energije (tekoča biogoriva, bioplini, geotermalna, sončna in vetrna energija) so obsegali manjše deleže (skupaj 14 %), vendar njihova poraba precej narašča. Proizvodnja elektrike v sončnih elektrarnah je bila na primer v letu 2013 215-krat večja kot pred petimi leti.

 Tudi v EU-28 sta v letu 2013 med obnovljivimi viri energije s 46 % prevladovala les in druga trdna biomasa. Sledili sta hidroenergija s 16 % in vetrna energija z 10 %. Skupni delež obnovljivih virov energije v oskrbi z energijo v EU-28 je v letu 2013 znašal približno 12 %, kar je za 6 odstotnih točk več kot v letu 2003.

 

les obnovljiv statistika

Oskrba z energijo, Slovenija, 2013

 

Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije narašča

Povečanje rabe obnovljivih virov energije je eden izmed glavnih ciljev strategije Evropa 2020. Cilj za EU-28 je, da bi se delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije do leta 2020 povečal na 20 %; nacionalni cilj za Slovenijo pa je 25 %.

Po zadnjih dosegljivih podatkih Eurostata je delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v EU-28 v letu 2013 znašal 15 %. Tri države članice so že dosegle svoje ciljne deleže: Bolgarija, Estonija in Švedska. Švedska je v letu 2013 dosegla tudi najvišji delež, in sicer 52,1 %. Sledili sta ji Latvija s 37,1 % in Finska s 36,8 %; Slovenija je dosegla 21,5-odstotni delež. Najnižje deleže so imeli v Luksemburgu (3,6 %), na Malti (3,8 %) in na Nizozemskem (4,5 %).

Vir: www.stat.si

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI