Nepovratna sredstva za predindustrijsko obdelavo lesa

Nepovratna sredstva za predindustrijsko obdelavo lesa

Novi razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odpira nepovratna sredstva, namenjena lesnim predelovalcem v  višini do 40% upravičenih stroškov, kandidirate lahko že to jesen, v oktobru 2016.

Namen teh naložb je vzpostaviti ustrezno velike razširjene obrate za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa in impregnacija lesa ter predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov ter ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno-lesne verige.

V obdelavo okroglega lesa t.i. pred industrijsko predelavo ter prvo predelavo lesa (majhnega obsega) sodi: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnjo lesenih železniških pragov, proizvodnjo lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo, ki so omejeni na “small scale”.
Razpisnik:Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave:5.9.2016
Rok za oddajo:skladno z razpisnimi pogoji
Višina sofinanciranja:do 40% upravičenih stroškov

 

predelava lesa zaga

Dejavnosti, ki bodo upravičene so:

dejavnosti subvencija

Obseg »small scale« operacij:

les        pri žagarskih obratih kapacitete do 10.000 m3 vhoda za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno,

les        za proizvodnjo pelet kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov do 5.000 ton proizvodnje pelet letno,

les        za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov do 15.000 nasutih m3 (ekvivalentno predelavi 5.000 m3 okroglega lesa) letno,

les        za proizvodnjo sekancev v gozdu do 25.000 nasutih m3 (ekvivalentno predelavi 7.500 m3 okroglega lesa) letno in

les        pri obratih za proizvodnjo drv do 10.000 nasutih metrov polen (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa) letno.

         

Upravičenci in upravičeni stroški

Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki so opredeljeni kot mikro ali malo podjetje. Do podpore so upravičeni stroški nakupa novih strojev in opreme obratov “small scale”, pred industrijske, prve predelave lesa

 

Pogoji za upravičenost

Upravičenec mora biti registriran za opravljanje predelave lesa iz “Seznama dejavnosti in proizvodov za podukrep M08.6”. Upravičenec mora v primeru, če skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis presega 100.000 EUR (brez DDV), predložiti poslovni načrt, iz katerega mora biti razvidna ekonomska upravičenost naložbe. Upravičenec ima lahko največ 50 zaposlenih. Nominalna kapaciteta (200 delovnih dni, 8 ur) dejavnosti lahko znaša:

  • pri žagarskih obratih do 10.000 m3 vhoda za proizvodnjo letno,
  • za proizvodnjo pelet kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov do 5.000 ton proizvodnje pelet letno,
  • za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov do 15.000 nasutih m3 (ekvivalentno predelavi 5.000 m3 okroglega lesa) letno,
  • za proizvodnjo sekancev v gozdu do 25.000 nasutih m3 (ekvivalentno predelavi 7.500 m3 okroglega lesa) letno ter
  • pri obratih za proizvodnjo drv do 10.000 nasutih metrov polen (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa) letno.

 

Vrsta in višina podpore

Javna podpora se dodeli v obliki nepovratne in povratne finančne pomoči v obliki finančnih instrumentov. Stopnja javne podpore je 40 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 EUR. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 7.000.000 EUR javne podpore.

Vir: www.tiko-pro.si

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI