Delitev stroškov za porabljeno toploto za ogrevanje stanovanj je eden od ukrepov, ki vodi k učinkovitejši rabi energije, zlasti v večstanovanjskih stavbah. Pri tem je potrebno stroške za porabljeno toploto razdeliti med uporabnike.   
 

Različne metode obračuna

Osnova za izdelavo računa je odčitek na centralnem merilniku toplote za celotno stavbo in ustrezen tarifni sistem dobavitelja toplote. Merimo lahko  tudi skupno porabo plina ali kurilnega olja. Stroške lahko razdelimo na štiri načine, ki so vsi opisani vPravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci (Ur.l.RS 52/05).

 

Površina stanovanja

Ta način delitve stroškov je najbolj razširjen način delitve stroškov v Sloveniji. Pri tem se strošek za prevzeto toploto deli na osnovi ogrevane površine posameznega stanovanja. Celoten strošek zato delimo z ogrevano površino celotne stavbe in dobimo ceno kvadratnega metra. S to ceno pomnožimo ogrevano površino stanovanja in tako dobimo znesek, ki ga mora poravnati uporabnik posameznega stanovanja.Prednost te metode je njena enostavnost, saj upravnik stavbe stroške za porabljeno toploto razdeli med uporabnike stanovanj. Težava lahko nastane ob določanju velikosti ogrevanih površin, v katere prištevamo prostore, ki imajo vgrajeno ogrevalo, čeprav največkrat upoštevamo celotno površino stanovanja.

 

Tak način obračuna pa ne vzpodbuja učinkovitega ravnanja s toploto, saj so pri tem varčni in razsipni uporabniki izenačeni in varčno obnašanje posameznikov ni nagrajeno. Nomogram pokaže, da bo uporabnik, ki je porabo znižal za 30% plačal enak znesek, kot drugi, ki je v enako velikem stanovanju porabo za 30% povečal.

 

Odčitek delilnika toplote

Pri tej metodi se stroški delijo na osnovi dejanskih odčitkov z delilnikov, ki kažejo sorazmerno  porabo toplote za ogrevanje posameznega stanovanja. Tak obračun je možen samo v stavbah, kjer je posamezno stanovanje opremljeno z merilnikom porabljene toplote. V metodo so običajno vgrajeni kontrolni računski modeli za ugotavljanje pravilnosti delovanja delilnikov, ki je pri tej metodi izredno pomembna. Skupni strošek za toploto z računa distributerja s deli s količino odčitkov, rezultat pa je vrednost odčitka. Ugotovljene odčitke posamezne odjemne enote pomnožimo s to vrednostjo in tako dobimo strošek za toploto za posamezno stanovanje.Prednost takega načina je ta, da uporabnik plača samo delež odvisnega stroška v višini, ki odgovarja odčitku na delilniku stroška za toploto. S tem lahko neposredno nadzira in uravnava porabo toplote v svojem stanovanju in bo zaradi varčnega obnašanja dobil tudi manjši račun za ogrevanje. Slabost opisane metode je v tem, da ne upošteva povečanih toplotnih izgub posameznega stanovanja, ki ima neugodno lego v stavbi. Podstrešna, pritlična, vogalna ali severna stanovanja so večji porabniki toplote od enako velikih, ki se nahajajo na jugu ali v sredini stavbe. Tudi vgrajeni merilniki morajo biti zelo natančni, potrebna pa je tudi stalno kontrolirati ali pravilno delujejo. 

 

Odčitek delilnika s korekcijo

Ta metoda delno izenači stanovalce v stanovanjih z zaščiteno lego in tistih, ki so bolj izpostavljena. Temelji na predpostavki, da se stanovalci stanovanj v zaščitenem položaju ogrevajo tudi na račun sosedov. Pravilnik v svojem 13.členu zato predvideva način delitve tako, da se delež odvisnega stroška razdeli na del po ogrevani površini in na del po dejansko odčitanih vrednostih delilnika stroškov. Pri tem je upoštevano povprečje porabe toplote stavbe in v določenem razmerju upoštevano ob obračunu za stanovanja, ki porabijo manj in tistih, ki zaradi neugodne lege porabijo več, kot znaša povprečje. Če pri delitvi stroškov upoštevamo faktor (r = 0.35) to pomeni, da pri delitvi stroškov upoštevamo 35% delež glede na ogrevano površino in 65% glede na delež porabe. Pri tem stanovalci zaščitenih stanovanj plačajo +15% delež, nezaščitenih pa -8% delež.

 

Prednosti te metode je bolj poštena delitev stroškov, saj stanovalci v zaščitenih stanovanjih prevzamejo del stroška ogrevanja bolj izpostavljenih stanovanj. Slabost je v tem, da stanovalci z manjšo porabo plačajo več kot bi glede na odčitek števca.

 

To metodo uporabljajo zlasti v Nemčiji v stanovanjih, ki so opremljena z nenatančnimi hlapilnimi delilniki, ki so nameščeni na radiatorjih. Pri taki metodi obračuna in delitve stroškov pa ni smiselno vgrajevati zelo natančnih centralnih merilnikov porabe za celotno stavbo.

 

Odčitek delilnika in obvezna poraba

Ta metoda delitve stroškov zasleduje načelo enakih deležev stroška za toploto, ki je potrebna za doseganje enakih temperatur zraka v stanovanjih z enako površino. Izhaja iz predpostavke, da je privilegiranim uporabnikom potrebno preprečiti izključevanje ogreval in se ogrevati na račun soseda. To dosežemo tako, da uporabimo načelo obvezne minimalne porabe toplote za ogrevanje, ki izhaja iz »pasivnega« ogrevanja stanovanja.

 

Če v stanovanju z zaščiteno lego ogrevanje popolnoma zapremo, temperatura v teh prostorih običajno ne pade pod 12 oC, kar pomeni za I.klimatsko cono 30% ter za II.klimatsko cono 50% nazivne porabe toplote za ogrevanje (relativna poraba  je 0.30 oziroma 0.50) na račun soseda. To pomeni, da mora sosed v stanovanju z manj ugodno lego porabiti toliko več toplote za ogrevanje. Po statističnih podatkih pri spremljanju razdelitve porabe toplote v stavbah, 50% toplote za ogrevanje porabi manj kot 10% stanovanj  v stavbi. S plačilom obvezne minimalne porabe se sosedu tako delno povrne višji strošek za ogrevanje. Preostali del stroška, ki je višji od obvezne minimalne porabe, je odvisen od uporabnika in njegovega odnosa do porabe, bivalnih navad in potreb.

 

Pravilnik predvideva v 14.členu tudi možnost uporabe dodatnih korekcijskih faktorjev. Z uvedbo faktorja, ki upošteva minimalno potrebno porabo toplote lahko dosežemo način delitve, ki je za uporabnike najbolj pravičen, preprečuje pa izključevanje posameznega uporabnika iz sistema ogrevanja in izkoriščanje zaščitene lege posameznega stanovanja na račun drugih. Metoda zahteva zelo dobro statistično spremljanje odčitkov in s tem kakovost delovanja delilnikov.Prednost metode je preprečitev popolnega izključevanja ogrevanja v posameznih stanovanjih. Upošteva minimalni delež potrebne toplote za ogrevanje posamezne odjemne enote in tako tistim, ki se gibljejo znotraj prepisanega območja med minimalno predpisano porabo toplote in maksimalno tehnično še možno porabo toplote, omogoča plačevanje stroška za dejansko porabljeno toploto v deležu, ki ga določajo direktni odčitki. Pri tem lahko vgradimo bolj in manj natančne merilnike, katerih delovanje je potrebno stalno tehnično ali statistično nadzorovati. Najbolj smiselna pa je vgradnja zelo natančnih merilnih naprav.


Slabosti:

Slabost tega načina je razmeroma zahteven način izvedbe obračuna, za kar moramo dobro poznati objekt, uporabljati tako imenovane toplotne kartice stanovanj, česar se naj loti samo strokovnjak z izkušnjami pri delitvi stroškov. Toplotna kartica stanovanja upošteva tudi njegovo lego in druge lastnosti. Metoda zahteva tudi pazljivo spremljanje delitve stroškov v prvi ogrevalni sezoni, po kateri je potrebno upoštevati morebitne popravke, ki izhajajo iz odstopanj dejanskega stanja objekta od projektnih predpostavk.


Odločajo lastniki in uporabniki

Izbira načina delitve stroškov za toploto za ogrevanje stanovanj po dejanski porabi je ob nasvetih strokovnjakov prepuščena lastnikom oziroma uporabnikom stanovanj. Ti nato sklenejo Sporazum o načinu delitve stroškov, ki ga predvideva pravilnik. Pojasnjevanje posameznih metod običajno opravi upravnik ali ponudnik za izdelavo obračunov, ki predlaga tudi vgradnjo ustreznih naprav za merjenje. Pri tem mora sistem ogrevanja zagotavljati vsakemu stanovanju potrebno količino energije za ogrevanje in omogočiti prilagajanje potrebam uporabnikov. Zato je potrebno sistem hidravlično uravnotežiti in radiatorje opremiti s termostatskimi ventili.

 

Matjaž Malovrh, univ.dipl.inž.str.

Gradbeni Inštitut ZRMK, Ljubljana

Viri

 

1.         MALOVRH, Matjaž, PRAZNIK, Miha, ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana.: Sistemi regulacije ter merjenje in obračun toplote v večstanovanjskih stavbah. Ljubljana: Femopet, 1998. 24 str. (http://www.aure.gov.si/eknjiznica/V6-regulacije.pdf)

 

2.         MALOVRH, Matjaž: Strokovne osnove za izdelavo načina delitve stroškov ogrevanja : končno poročilo. Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2003. 11 str., 1 pril.

 

3.         ZOVKO Žarko: Primerjava postopkov ugotavljanja porabniških deležev odvisnih stroškov za ogrevanje z metodo ekonokal in  Pravilnikom Ur. RS. št. 52/2005

 

 

 
 

Varčevanje toplotne energije

Kateri kamin izbrati?

V zadnjih letih se vse več ljudi odloča za nakup kamina ali kaminske peči, ki pa prehitro odločitev sprejmejo na podlagi cene kamina. Takšen pristop pogosto pomeni, da se kupec odloči za napačen kamin, ki je ponavadi hrupen, manj ekonomičen, ne akumulira toplote in prehitro “pregori”.

Na trgu nova toplotna črpalka Samsung EHS Mono HT

Vemo, da uporabniki iščejo čim tišje toplotne črpalke zrak - voda, zaradi podražitev elektrike pa jih precizneje primerjajo tudi po učinkovitosti. Sedanje toplotne črpalke zrak - voda so si z vidika...

Zakaj je toplotna črpalka eden vedno boljših virov ogrevanja?

Evropa si nadvse prizadeva, da bi se v čim več gospodinjstvih pričelo ogrevati s toplotnimi črpalkami, saj načrt REPowerEU Evropske komisije temelji na ambicioznih ciljih za uporabo toplotne črpalke. Načrt...

Nižje cene plina zaradi vladne uredbe in stabilne dobave plina v Evropo

V času podražitev vseh vrst goriv je vlada z uredbo zamejila drobnoprodajno ceno plina za zaščitene kategorije. To so v prvi vrsti vsi gospodinjski odjemalci. Med zaščitene kategorije spadajo tudi osnovne socialne...

GRADNJA IN OBNOVE

JUBHome na Dnevih pasivnih hiš 2022 predstavil zadnjo končano hišo v soseski Selo pri Ihanu

V družbi JUBHome so v mirni in zeleni stanovanjski soseski Selo pri Ihanu letos zaključili z gradnjo 10 moderno oblikovanih enodružinskih pasivnih hiš, ki že imajo nove lastnike. Zadnjo hišo, ki je trenutno še v fazi finalizacije, so interesentom novembra predstavili na letošnjih Dnevih pasivnih hiš in na...

Nova Marlesova neto ničenergijska moderna hiša Dom24h

Podjetje Marles hiše Maribor je v začetku aprila odprlo vrata inovativnega in tehnološko naprednega objekta prihodnosti – Dom24h. Moderna hiša, pametni dom prihodnosti za udobno in...

Suhi estrih - obnova poda ter izdelava in polaganje

Sodobni gradbeni sistemi za gradnjo po suhih (in tudi mokrih) postopkih so do danes izredno napredovali. Gradbeni inženirji in proizvajalci gradbenih materialov so do danes že razvili in v praksi že ničkolikokrat...

Energetska prenova hiše - pogosta zmotna prepričanja

Vas motijo sevajoči hlad mrzlih sten v hiši in previsoki stroški ogrevanja, pa niste povsem prepričani v energetsko prenovo hiše? Poglejmo, kaj je v praksi pogosto zmotno in kateri...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Ko za sončno elektrarno na strehi ni dovolj prostora

Trend montaže solarnih panelov se bo v prihodnje zagotovo spremenil. Tako gospodinjski odjemalci kot tudi poslovni uporabniki zaradi pomanjkanja prostora na strehi ali uporabnosti iščejo alternativne rešitve. Korake v tej smeri narekuje tudi EU politika. Nujnost učinkovite rabe energije in prehoda na...

 Postavitev sončne elektrarne - kako do najboljšega izvajalca v 2022

Preden se odločimo za postavitev sončne elektrarne je potrebno izpeljati določene postopke. Najprej je potrebno ugotoviti ali je naš objekt, glede na lokacijo, še...

Soglasje za sončno elektrarno odslej v 14 dneh

Soglasje za sončno elektrarno je, po poročanju Elektro Ljubljana, mogoče urediti v 14 dneh. Ali lahko tako prakso pričakujemo povsod po Sloveniji? Elektro Ljubljana je prvi elektro distributer, ki mu je na...

Poleti se tudi elektrarne potijo

Podnebne spremembe vplivajo na vse, od zdravja do proizvodnje elektrike. Pred leti je poraba elektrike v naših krajih poleti padla, po novem pa zaradi visokih temperatur in hladilnih naprav poraba raste. Elektrarne...

Aktualne novice

Termo Shop ustvarja ugodje že 30 let

Podjetništvo je tek na dolge proge, kjer uspe le najbolj vztrajnim. A samo vztrajnost za uspeh ni dovolj. Potrebna sta tudi iznajdljivost, hitro prilagajanje trgu in spremembam ter jasno zastavljena vizija, ki so jo v podjetju Termo Shop, že pred 30 leti, zagotovo imeli. In ta pomemben jubilej, 30 let obstoja, so...

Nova spletna revija Varčujem z energijo

Izšla je nova spletna številka revije Varčujem z energijo. V kolikor revijo prebirate na tabličnem ali prenosnem računalniku z manjšim zaslonom, z miško priporočamo povečavo posamične strani. Če...

Na dnevih pasivnih hiš na ogled prva neto nič-energijska hiša v Sloveniji

Podjetje Marles hiše, ki je v svoji 80-letni tradiciji zgradilo že več kot 28.000 hiš, bo tudi letos kot vodilno in pionirsko podjetje na področju razvoja tehnoloških...

Možnosti zaposlitve v trgovinah Veto Group

Se želite na novo zaposliti? Veto Group združuje skupino uspešnih prodajnih centrov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje. Z odgovornim delom do zaposlenih in strank medse vabijo nove sodelavce. Če iščete...

Prezračevanje, klimatizacija

Kako pomemben je čistilec zraka v zaprtih prostorih

Vam je čist zrak v zaprtih prostorih pomemben? Že imate klimatsko napravo ali sistem ogrevanja, ki pa žal ne omogoča, da bi vam lahko tehnologija nanoe™ X izboljšala kakovost zraka? Sedaj je to možno! Panasonic je to jesen na trgu predstavil novost: Panasonicov air-e, prvi samostojni stropni generator...

Ogrevanje s klimo pozimi pri nizkih temperaturah

V jesenskem času, ko so sončna jutra le še spomin na poletne dni, nas hladnejše vreme hitro spomni, da poskrbimo za ogrevanje našega doma. Ko razmišljamo o možnostih ogrevanja, se nam klimatske naprave na prvi...

Recite STOP odvečni vlagi in plesni!

Vonj po zatohlem, nabiranje kondenza na hladnejših površinah, odpadanje ometa s stropa in sten, pojav plesni … Vam je to kaj znano? Vsi ti znaki kažejo na to, da je v vaših bivalnih prostorih raven vlage občutno...

Prezračevalni sistem za stanovanje: pametna naložba ali modna muha?

Kakovosten zrak v svojem domu lahko zagotovimo le tako, da redno odvajamo izrabljen zrak iz notranjih prostorov in ga nadomestimo s svežim. To lahko dosežemo le z rednim zračenjem. A v hladnem delu leta z odpiranjem...

Varčevanje vode

Naprava za mehčanje vode zagotavlja boljše zdravje in manj stroškov

Celotna ideja delovanja nemškega podjetja BWT je posvečena vodi, s ciljem, da postane svetovni vodilni proizvajalec vodne tehnologije z okolju prijaznimi, cenovno dostopnimi izdelki in rešitvami za mehčanje vode. Strokovno znanje in podpora pri upravljanju z vodo sta zaznavni na vseh ravneh bivanja – prisotnost...

Suša je premagljiva z zbiranjem deževnice

Suša so tudi pri nas postala resna tema tako medsosedskih kot tudi meddržavnih pogovorov. Kakšne rešitve in rezultate teh pogovorov in dogovorov za sanacijo škodljivih vplivov suše na naš vsakdan lahko...

Mala čistilna naprava - delovanje, uporaba, cena

Velik del Slovenije je označen kot vodovarstveno območje. Zato je biološko čiščenje odpadnih voda postalo nujno. V zadnjih desetletjih se je z odpadnimi vodami ravnalo zelo nespametno, odpadne vode so se...

Vgradnja ekološke čistilne naprave

Vse daljša sušna obdobja in danes sicer še redki pozivi k omejeni porabi (pitne) vode nas nehote silijo k razmišljanju o prihodnosti upravljanja pitne in odpadnih voda. Tudi izbira čistilne naprave ni enostavna,...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Regulator za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje DIALOG EQ

Ko ste vgradili dober kotel, toplotno črpalko ali prezračevalni sistem, še ne pomeni, da imate optimalno delujoč sistem. Za optimalni sistem ogrevanja ali hlajenja, je potreben dober sistem vodenja in nadzora, ter dobra regulacija.

3D izris kopalnice

Ne zamudite ugodnosti pri obnovi vaše kopalnice! Brezplačen izris kopalnic in praktično darilo – posebna akcija Veto Group do konca leta 2022. Če potrebujete nasvet in ideje za novo...

Centralno talno gretje je poznano že dve tisočletji

Centralno talno gretje postaja prevladujoča oblika centralnega ogrevanja prostorov tako pri gradnji novih hiš kot pri večjih obnovah. Logika »toplih tal« in centralnega načina priprave in distribucije toplote je...

Pametne hiše postajajo resničnost

Inovacije in digitalizacija so elementi, v katere je Clivet vedno vlagal, da bi naredil svoje rešitve učinkovitejše, povezane in lažje sledljive. Poslovna enota Digital priznanega italijanskega proizvajalca...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Se želite na novo zaposliti? Veto Group združuje skupino uspešnih prodajnih centrov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje. Z odgovornim delom do zaposlenih in strank medse vabijo nove sodelavce. Če iščete dolgoročno zanesljivo delo, vabimo da prijavo za delo oddate TUKAJ!

Preverite akcijsko ponudbo 2022 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki vam omogoča priročno in celovito rešitev na enem mestu.

Ne zamudite ugodnosti pri obnovi vaše kopalnice! Brezplačen izris kopalnic in praktično darilo – posebna akcija Veto Group do konca leta 2022. Če potrebujete nasvet in ideje za novo kopalnico vas vabimo, da obiščete spletno stran Veto Group in se prijavite na brezplačen 3D izris...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus. Spoznajte ekipo izkušenih mojstrov, ki poskrbijo za ugodno in prijetno bivanje. Njihova celovita ponudba...

Zveza potrošnikov Slovenije organizira že peti skupinski nakup, tokrat sušilnih strojev s toplotno črpalko – ti lahko v primerjavi s kondenzacijskimi porabijo za 70 evrov manj električne energije na leto. ZPS bo v okviru skupinskega nakupa omogočila potrošnikom ugoden nakup na testu ZPS...

Kalkulator Oceni prihranek energije je novo priročno večnamensko spletno orodje, ki vam pojasni koliko prihranite s prehodom na novi energent, novi ogrevalni sistem, sončno elektrarno in električni avto.

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.