Delitev stroškov za porabljeno toploto za ogrevanje stanovanj je eden od ukrepov, ki vodi k učinkovitejši rabi energije, zlasti v večstanovanjskih stavbah. Pri tem je potrebno stroške za porabljeno toploto razdeliti med uporabnike.   
 

Različne metode obračuna

Osnova za izdelavo računa je odčitek na centralnem merilniku toplote za celotno stavbo in ustrezen tarifni sistem dobavitelja toplote. Merimo lahko  tudi skupno porabo plina ali kurilnega olja. Stroške lahko razdelimo na štiri načine, ki so vsi opisani vPravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci (Ur.l.RS 52/05).

 

Površina stanovanja

Ta način delitve stroškov je najbolj razširjen način delitve stroškov v Sloveniji. Pri tem se strošek za prevzeto toploto deli na osnovi ogrevane površine posameznega stanovanja. Celoten strošek zato delimo z ogrevano površino celotne stavbe in dobimo ceno kvadratnega metra. S to ceno pomnožimo ogrevano površino stanovanja in tako dobimo znesek, ki ga mora poravnati uporabnik posameznega stanovanja.Prednost te metode je njena enostavnost, saj upravnik stavbe stroške za porabljeno toploto razdeli med uporabnike stanovanj. Težava lahko nastane ob določanju velikosti ogrevanih površin, v katere prištevamo prostore, ki imajo vgrajeno ogrevalo, čeprav največkrat upoštevamo celotno površino stanovanja.

 

Tak način obračuna pa ne vzpodbuja učinkovitega ravnanja s toploto, saj so pri tem varčni in razsipni uporabniki izenačeni in varčno obnašanje posameznikov ni nagrajeno. Nomogram pokaže, da bo uporabnik, ki je porabo znižal za 30% plačal enak znesek, kot drugi, ki je v enako velikem stanovanju porabo za 30% povečal.

 

Odčitek delilnika toplote

Pri tej metodi se stroški delijo na osnovi dejanskih odčitkov z delilnikov, ki kažejo sorazmerno  porabo toplote za ogrevanje posameznega stanovanja. Tak obračun je možen samo v stavbah, kjer je posamezno stanovanje opremljeno z merilnikom porabljene toplote. V metodo so običajno vgrajeni kontrolni računski modeli za ugotavljanje pravilnosti delovanja delilnikov, ki je pri tej metodi izredno pomembna. Skupni strošek za toploto z računa distributerja s deli s količino odčitkov, rezultat pa je vrednost odčitka. Ugotovljene odčitke posamezne odjemne enote pomnožimo s to vrednostjo in tako dobimo strošek za toploto za posamezno stanovanje.Prednost takega načina je ta, da uporabnik plača samo delež odvisnega stroška v višini, ki odgovarja odčitku na delilniku stroška za toploto. S tem lahko neposredno nadzira in uravnava porabo toplote v svojem stanovanju in bo zaradi varčnega obnašanja dobil tudi manjši račun za ogrevanje. Slabost opisane metode je v tem, da ne upošteva povečanih toplotnih izgub posameznega stanovanja, ki ima neugodno lego v stavbi. Podstrešna, pritlična, vogalna ali severna stanovanja so večji porabniki toplote od enako velikih, ki se nahajajo na jugu ali v sredini stavbe. Tudi vgrajeni merilniki morajo biti zelo natančni, potrebna pa je tudi stalno kontrolirati ali pravilno delujejo. 

 

Odčitek delilnika s korekcijo

Ta metoda delno izenači stanovalce v stanovanjih z zaščiteno lego in tistih, ki so bolj izpostavljena. Temelji na predpostavki, da se stanovalci stanovanj v zaščitenem položaju ogrevajo tudi na račun sosedov. Pravilnik v svojem 13.členu zato predvideva način delitve tako, da se delež odvisnega stroška razdeli na del po ogrevani površini in na del po dejansko odčitanih vrednostih delilnika stroškov. Pri tem je upoštevano povprečje porabe toplote stavbe in v določenem razmerju upoštevano ob obračunu za stanovanja, ki porabijo manj in tistih, ki zaradi neugodne lege porabijo več, kot znaša povprečje. Če pri delitvi stroškov upoštevamo faktor (r = 0.35) to pomeni, da pri delitvi stroškov upoštevamo 35% delež glede na ogrevano površino in 65% glede na delež porabe. Pri tem stanovalci zaščitenih stanovanj plačajo +15% delež, nezaščitenih pa -8% delež.

 

Prednosti te metode je bolj poštena delitev stroškov, saj stanovalci v zaščitenih stanovanjih prevzamejo del stroška ogrevanja bolj izpostavljenih stanovanj. Slabost je v tem, da stanovalci z manjšo porabo plačajo več kot bi glede na odčitek števca.

 

To metodo uporabljajo zlasti v Nemčiji v stanovanjih, ki so opremljena z nenatančnimi hlapilnimi delilniki, ki so nameščeni na radiatorjih. Pri taki metodi obračuna in delitve stroškov pa ni smiselno vgrajevati zelo natančnih centralnih merilnikov porabe za celotno stavbo.

 

Odčitek delilnika in obvezna poraba

Ta metoda delitve stroškov zasleduje načelo enakih deležev stroška za toploto, ki je potrebna za doseganje enakih temperatur zraka v stanovanjih z enako površino. Izhaja iz predpostavke, da je privilegiranim uporabnikom potrebno preprečiti izključevanje ogreval in se ogrevati na račun soseda. To dosežemo tako, da uporabimo načelo obvezne minimalne porabe toplote za ogrevanje, ki izhaja iz »pasivnega« ogrevanja stanovanja.

 

Če v stanovanju z zaščiteno lego ogrevanje popolnoma zapremo, temperatura v teh prostorih običajno ne pade pod 12 oC, kar pomeni za I.klimatsko cono 30% ter za II.klimatsko cono 50% nazivne porabe toplote za ogrevanje (relativna poraba  je 0.30 oziroma 0.50) na račun soseda. To pomeni, da mora sosed v stanovanju z manj ugodno lego porabiti toliko več toplote za ogrevanje. Po statističnih podatkih pri spremljanju razdelitve porabe toplote v stavbah, 50% toplote za ogrevanje porabi manj kot 10% stanovanj  v stavbi. S plačilom obvezne minimalne porabe se sosedu tako delno povrne višji strošek za ogrevanje. Preostali del stroška, ki je višji od obvezne minimalne porabe, je odvisen od uporabnika in njegovega odnosa do porabe, bivalnih navad in potreb.

 

Pravilnik predvideva v 14.členu tudi možnost uporabe dodatnih korekcijskih faktorjev. Z uvedbo faktorja, ki upošteva minimalno potrebno porabo toplote lahko dosežemo način delitve, ki je za uporabnike najbolj pravičen, preprečuje pa izključevanje posameznega uporabnika iz sistema ogrevanja in izkoriščanje zaščitene lege posameznega stanovanja na račun drugih. Metoda zahteva zelo dobro statistično spremljanje odčitkov in s tem kakovost delovanja delilnikov.Prednost metode je preprečitev popolnega izključevanja ogrevanja v posameznih stanovanjih. Upošteva minimalni delež potrebne toplote za ogrevanje posamezne odjemne enote in tako tistim, ki se gibljejo znotraj prepisanega območja med minimalno predpisano porabo toplote in maksimalno tehnično še možno porabo toplote, omogoča plačevanje stroška za dejansko porabljeno toploto v deležu, ki ga določajo direktni odčitki. Pri tem lahko vgradimo bolj in manj natančne merilnike, katerih delovanje je potrebno stalno tehnično ali statistično nadzorovati. Najbolj smiselna pa je vgradnja zelo natančnih merilnih naprav.


Slabosti:

Slabost tega načina je razmeroma zahteven način izvedbe obračuna, za kar moramo dobro poznati objekt, uporabljati tako imenovane toplotne kartice stanovanj, česar se naj loti samo strokovnjak z izkušnjami pri delitvi stroškov. Toplotna kartica stanovanja upošteva tudi njegovo lego in druge lastnosti. Metoda zahteva tudi pazljivo spremljanje delitve stroškov v prvi ogrevalni sezoni, po kateri je potrebno upoštevati morebitne popravke, ki izhajajo iz odstopanj dejanskega stanja objekta od projektnih predpostavk.


Odločajo lastniki in uporabniki

Izbira načina delitve stroškov za toploto za ogrevanje stanovanj po dejanski porabi je ob nasvetih strokovnjakov prepuščena lastnikom oziroma uporabnikom stanovanj. Ti nato sklenejo Sporazum o načinu delitve stroškov, ki ga predvideva pravilnik. Pojasnjevanje posameznih metod običajno opravi upravnik ali ponudnik za izdelavo obračunov, ki predlaga tudi vgradnjo ustreznih naprav za merjenje. Pri tem mora sistem ogrevanja zagotavljati vsakemu stanovanju potrebno količino energije za ogrevanje in omogočiti prilagajanje potrebam uporabnikov. Zato je potrebno sistem hidravlično uravnotežiti in radiatorje opremiti s termostatskimi ventili.

 

Matjaž Malovrh, univ.dipl.inž.str.

Gradbeni Inštitut ZRMK, Ljubljana

Viri

 

1.         MALOVRH, Matjaž, PRAZNIK, Miha, ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana.: Sistemi regulacije ter merjenje in obračun toplote v večstanovanjskih stavbah. Ljubljana: Femopet, 1998. 24 str. (http://www.aure.gov.si/eknjiznica/V6-regulacije.pdf)

 

2.         MALOVRH, Matjaž: Strokovne osnove za izdelavo načina delitve stroškov ogrevanja : končno poročilo. Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2003. 11 str., 1 pril.

 

3.         ZOVKO Žarko: Primerjava postopkov ugotavljanja porabniških deležev odvisnih stroškov za ogrevanje z metodo ekonokal in  Pravilnikom Ur. RS. št. 52/2005

 

 

 
 

Varčevanje toplotne energije

Kaj so lastnosti dobre toplotne črpalke?

Ogrevanje prostorov v zimskem času in priprava tople sanitarne vode čez leto, sta dva stalna stroška, za katere plačamo največ in ki se jim ne moremo izogniti. Lahko pa te stroške zmanjšamo z zamenjavo ogrevalnega sistema. Najceneše ogrevanje danes dosežemo z uporabo toplotne črpalke. Ta hkrati ogreva prostor...

Toplotna črpalka SPHERA - udobje v hiši čez vso leto

Clivet, italijanski proizvajalec, ki je na našem trgu splošno znan kot proizvajalec velikih hladilnikov, strešnih enot in toplotnih črpalk velike zmogljivosti, že več kot 30 let proizvaja stanovanjske toplotne...

Kamini in kaminske peči - pogosta vprašanja 2021

Kamini, kaminske in tudi lončene peči so preprost sistem ogrevanja v prehodnih obdobjih (spomladi in jeseni), ko še ni potrebe po ogrevanju cele hiše. Hkrati so sodobni kamini in kaminske peči z visokim izkoristkom...

Štedilniki na drva Lohberger

Kuhinja s štedilnikom na drva ima značaj sodobnosti in pridih tradicije. Z uporabo obnovljivih virov sledi ekološkim trendom, inovativne tehnološke rešitve kuhališča pa pomenijo tradicionalno pripravo...

GRADNJA IN OBNOVE

Pametni dom prihodnosti - Dom24h

DOM24h pooseblja novi koncept bivanja ter demonstrira mnoge nove podsisteme za pametne stavbe prihodnosti. Projekt združuje nove tehnološko napredne komplementarne rešitve v novo celovito rešitev gradnje. S poudarkom na trajnosti in zdravem bivalnem okolju.

Otroška soba v mansardi - dovolj svetlobe in svež zrak

Šole so odprle svoja vrata in vsi upamo, da bo tako tudi ostalo. Ne samo starši, ki smo v zadnjem letu in pol ugotovili, da šolanje na daljavo in delo od doma nista mačji kašelj, ampak predvsem šolarji, ki so...

Manjše hiše Ytong - hiše manjših kvadratur

V bogati in cenovno dostopni ponudbi Ytong tipskih hiš je zbranih več kot 50 projektov različnih slovenskih birojev. Hiše so razdeljene v razrede od nizkoenergijskih do pasivnih, zasnovanih za različna geografska...

Toplotni most - kako ga odkrijemo in saniramo?

Danes veliko govorimo o tem, kako zagotoviti dovolj energije za naše rastoče potrebe. Pozabljamo pa, da imamo ogromne možnosti tudi na področju zmanjšanja porabe. Varčevanje z energijo je dolgoročno najcenejši in...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Pametne tehnologije pomembne za samooskrbo z elektriko

S prehodom na obnovljive vire energije se je koncept oskrbe z električno energijo znašel pred velikimi izzivi. Največji izziv je spremeniti miselnost. Na eni strani imamo elektroenergetski sistem, za katerega je bilo do zdaj značilno izrazito centralno vodenje, na drugi strani pa odjemalca, ki se mora iz pasivnega...

Kako veliko sončno elektrarno potrebujem?

Digitalizacija je v času pandemije prodrla na vsa gospodarska področja in številna podjetja so za prilagoditev v načinu poslovanja uporabila digitalne rešitve. Ena takšnih je tudi inovativna aplikacija za...

Samooskrbna sončna elektrarna za energetsko neodvisnost

Samooskrbna sončna elektrarna v kombinaciji s hišno polnilno postajo in hranilnikom energije je najboljša rešitev, če želite postati deloma ali v celoti energetsko neodvisni. Stroške za električno energijo...

Sončne elektrarne v Sloveniji - pregled trga

V letu 2020 se je nadaljevala rast majhnih sončnih elektrarn (SE) za samooskrbo. Postavili smo 3947 novih sončnih elektrarn v skupni moči 55 MW, kar je po številu skoraj 60 % več kot letu 2019, po moči pa skoraj 80...

Aktualne novice

Odprt je razpis za PRO Awards 2021 za najboljše Panasonicove projekte HVAC+R!

Že četrto sezono Panasonic Heating & Cooling Solutions razpisuje natečaj za prijavo projektov iz celotne Evrope iz področja HVAC+R. V različnih kategorijah bodo podelili nagrade najboljšim projektom HVAC+R, ki prikazujejo inovativnost in odličnost pri uporabi Panasonicovih rešitev. Posebno pozornost...

Skupina Istrabenz plini s povezovanjem podjetij v Sloveniji in na Hrvaškem...

Skupina Istrabenz plini je uspešno zaključila povezovanje s slovenskim podjetjem GTG plin iz Celja, istoimenskim podjetjem na Hrvaškem ter s podjetjem Ardoks iz Maribora. Skupina je s tem okrepila svoj položaj na...

Intervju z mag. Andrejem Vizjakom o zelenem okrevanju v času predsedovanja...

Do konca leta 2021 Slovenija predseduje Svetu EU. O ključnih ciljih predsedovanja smo se pogovarjali z ministrom za okolje in prostor, mag. Andrejem Vizjakom. 

Cene energentov v letu 2021

Cene energentov -  elektrike, zemeljskega plina in ogljičnih kuponov na evropskih borzah so se v prvem tričetrtletju precej zvišale. Zaradi dolge zime in vročega poletja pa rast cen očitno še...

Prezračevanje, klimatizacija

Montaža lokalnega rekuperatorja zraka

Za izvedbo lokalnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote ne potrebujete velikih posegov v prostor, cena pa je v primerjavi s centralnim prezračevanjem nižja. Poleg preproste izvedbe so za izvedbo tega prezračevalnega sistema spodbudne tudi subvencije Eko sklada.

Prezračevanje prostorov je preprosto nujno

Jeseni se običajno srečamo s prvimi resnejšimi ohladitvami, ki jih spremlja tudi več vlage v zraku. V čedalje bolj zrakotesno grajenih in obnovljenih stavbah je zato pojav plesni na notranjih površinah le še...

Stensko in stropno hlajenje prostorov

Marsikomu, ki želi obnoviti stanovanje in razmišlja o ogrevanju s toplo vodo, lahko pride prav, če na notranji strani sten ali stropov vgradi obloge za stensko ogrevanje, s katerimi pa lahko poleti prostore tudi...

Prezračevanje doma - kaj je rekuperacija?

Danes prezračevanje z rekuperacijo ali drugače imenovano “prisilno prezračevanje” postaja novi standard pri novogradnjah. Ker so sodobne stavbe zgrajene na način, da so kar se da neprodušne, se zadostno oz....

Varčevanje vode

Nasveti za zbiranje deževnice

Za namakanje vrtov zadostuje že enostavna in cenovno ugodna rešitev. Če imate velik vrt z večjo potrebo po vodi ali pa želite deževnico izkoristiti tudi v hiši, je priporočljiva vgradnja podzemne naprave (na primer Carat paket za hišo in vrt).

Samooskrba z vodo z zbiranjem deževnice

Preudarni posamezniki vedno iščejo načine, kako v svoje življenje vpeljati nekaj novega, kar bi združevalo prijetno izkušnjo in bilo hkrati tudi koristno. Eden od naših predlogov je, da prestrežete brezplačno...

Filtri za vodo in pitna voda iz deževnice

Deževnica (kapnica) je mehka voda in kot taka, po izvedeni ustrezni filtraciji odlična za zalivanje vrta, pranje avtomobila, splakovanje WC školjke,  pranje perila. Z uporabo UV sterilizatorja vode pa postane...

Nakup čistilne naprave – kaj moramo vedeti

Nakup male čistilne naprave ni enostaven. Če izberemo in kupimo premišljeno, bo takšna čistilna naprava z nami več desetletij in bo delovala brez napak. Če bomo seveda upoštevali nekaj preprostih navodil. Prav...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Stropno ogrevanje in stensko ogrevanje ali hlajenje

Notranje površine zunanjih sten in podstrešnih oblog se pogosto močneje pregrevajo in ohlajajo. To povzroča dve težavi: pozimi je prostor ob zunanjih stenah za bivanje neprijeten zaradi hladu, ki ga sevajo mrzle stene, na hladnih stenah lahko začne kondenzirati vlaga, ki povzroči vlažne madeže in ustvarja...

Uponor Ecoflex VIP - jutrišnja tehnologija za ogrevalna omrežja

Ker EU stremi k temu, da do leta 2050 postane ogljično nevtralna in ker je pariški sporazum namenjen omejitvi globalnega dviga temperature na manj kot 2˚C, so podnebju prijazne in ogljično nevtralne rešitve pomemben...

Talno gretje 2021 (cena, primerjava suhi in mokri sistem)

Cena za talno gretje ni najpomembnejši vidik pri adaptacijah starih zgradb, ker investitorji ob tem iščejo predvsem izboljšanje udobja, hitro vgradnjo, ter maksimalne prihranke ogrevanja, saj je potrebna temp. v...

Vlaga v kleti

Če ima novogradnja klet, jo je potrebno vedno zaščititi proti vdoru vode z zunanje strani. Postopek je razmeroma enostaven in ga lahko izvaja srednje spreten graditelj tudi sam. Seveda pa vrag tiči v detajlih, in če...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Zamenjava dobavitelja energentov ni več zahtevna reč, se pa izplača, če želite v mesecu maju za celotno leto 2021 izkoristiti nižjo ceno zemeljskega plina. Za nove kupce zemeljskega plina Energija plus zagotavlja...

Kljub temu, da so zime iz leta v leto bolj mile, ogrevalna sezona še vedno traja več kot 200 dni. Izbira ogrevanja doma je dolgoročna naložba, zato je dobro na začetku investirati več in potem prihraniti na dolgi...

Preverite akcijsko ponudbo 2021 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus....

Kalkulator Oceni prihranek energije je novo priročno večnamensko spletno orodje, ki vam pojasni koliko prihranite s prehodom na novi energent, novi ogrevalni sistem, sončno elektrarno in električni...

Večina investitorjev se sprašuje ali je cena sončne elektrarne sprejemljiva za slovenski žep ter koliko prihranimo. Odgovore nam je pojasnil predstavnik podjetja Enertec, Peter Kumer, soustanovitelj blagovne znamke...

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.