Eko sklad kredit za zamenjavo iztrošene peči in okoljske naložbe

Je Eko sklad kredit ugodnejši od kredita na komercialni banki? Preverjamo aktualne pogoje kreditov v letu 2022, ki jih omogočajo na Eko skladu.

Kaj storiti, ko so prihodki nizki, ogrevalni sistem pa zastarel in potraten? Drva so ugodna, vendar za starejše uporabnike pogosto neustrezna. Kako do pomoči in najboljše izbire? Svetuje energetski svetovalec mreže Ensvet, Dominik Pongračič.

 

Krediti Eko sklada

Veliko investitorjev se pri zamenjavi ogrevanja sooča z velikimi finančnimi omejitvami. Ne zmorejo financirati investicije niti za cenejše peči, ker njihovi mesečni prihodki ne dosegajo vrednosti, ki je še sprejemljiva za najem Eko sklad kredita.

Statistike kažejo, da pod pragom revščine v Sloveniji živi skoraj petina upokojencev, kar je več kot 10 odstotkov populacije. Več kot 110.000 upokojencev na mesec prejme manj kot 600 EUR pokojnine. Če se banke na eni strani tolčejo po prsih, pa sta energetska kriza in visoka inflacija na drugi strani še posebej prizadeli 633.000 upokojencev, katerih socialni položaj se vsako leto slabša, saj je povprečna pokojnina zgolj 34 evrov višja od praga tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo.

 

eko sklad kredit zamenjava kotla

V pripravi je nov javni poziv za reševanje energetske revščine, pogoji poziva bodo znani predvidoma do konca oktobra.

Kako postopati, ko so prihodki nizki in ogrevalni sistem potreben zamenjave? Problematiko nam je osvetlil Dominik Pongračič, energetski svetovalec mreže ENSVET, ki se pogosto srečuje s temi problemi. Sogovornik pojasni: »Vsak stanovanjski objekt obravnavamo individualno, pred svetovanjem posnamemo obstoječe stanje, preučimo vhodne podatke, ogrevalno površino, količino porabljenega kuriva in morda še kaj. Predlogi in rešitve sledijo na koncu, ko se ugotovijo tudi finančne zmožnosti. Eno od meril za izbiro ogrevalnega sistema je tudi dostopnost kuriva.«

V mreži ENSVET opažajo, da po nasvet običajno prihajajo svetovanci, ki so v že odločeni, da bodo izvedli investicijo. Nekateri starejši svetovanci želijo rešitve, drugi le potrditev njihovega razmišljanja. Vsi so seveda omejeni s finančnimi sredstvi. Svetovalec še poudari: »Današnje investicije v sodobne kurilne sisteme niso poceni, v povprečju se gibljejo okrog 8000 EUR, po navadi pa jih v objektih čaka več drugih nujnih ukrepov sanacije.«

 

100-odstotno priznani stroški

Na vprašanje ali Eko sklad pomaga reševati problematiko in spremlja stanje energetske revščine, so nam pojasnili: »V Sloveniji smo po podatkih STAT.SI imeli v lanskem letu kar 62.000 gospodinjstev pod pragom energetske revščine. Ta prag določa več meril, vendar Eko sklad finančno podpira le lastnike stanovanjskih objektov, ki so prejemniki denarnih socialnih pomoči, in prejemnike denarnega socialnega dodatka, z vsaj 6-mesečno veljavno odločbo centra za socialno delo (projekt ZERO, projekt ZERO500 in 100% finančne spodbude za druge energetske ukrepe). Delež upravičencev, ki so prejemniki denarne socialne pomoči ali dodatka, ni znan. Lahko sklepamo, da se te projekte premalo koristi. Svetujemo, da upravičenci prek centrov za socialno delo izrabijo ugodnosti teh projektov.«

 

Meja kreditne sposobnosti posameznika

Eko sklad pri javnem pozivu 70OB23 upošteva nova merila za določanje kreditne sposobnosti občanov. Upokojencu mora za preživljanje po plačilu anuitete ostati znesek minimalne kreditne sposobnosti, ki je trenutno 745 EUR. Če je predmet kreditiranja naložba v nepremičnino, kar pomeni tudi naložbe v ogrevalne sisteme, je znesek minimalne kreditne sposobnosti upokojenca določen v višini 90 % vsakokratnega veljavnega zneska minimalne kreditne sposobnosti. V tem primeru je to 670,50 EUR. 

Meja kreditne sposobnosti, ki jo s sklepom določi Banka Slovenije, temelji na minimalnih življenjskih stroških in nekaterih dodatnih dejavnikih. To mejo morajo upoštevati tudi banke in hranilnice pri ocenjevanju kreditne sposobnosti fizičnih oseb, zaradi česar ne poznamo možnosti, da bi se lahko izognili temu pravilu, pojasnijo na Eko skladu.

 

S porokom kredit ne izostane

Vsekakor lahko tudi upokojenci s pokojninami, ki so nižje od zneska minimalne kreditne sposobnosti, najamejo kredit, vendar običajno to pomeni, da mora h kreditni pogodbi pristopiti porok. V tem primeru se ocenjuje tudi kreditna sposobnost poroka. 

 

Pogoji kreditiranja

Eko sklad z novim javnim pozivom omogoča kreditiranje občanov po ugodni obrestni meri, fiksni ali spremenljivi. Poleg tega je za upokojence določen nižji znesek minimalne kreditne sposobnosti od predpisanega, če gre za naložbo v nepremičnino. Obenem ima pooblaščena banka, ki v imenu Eko sklada ocenjuje kreditno sposobnost in nato sklepa kreditne pogodbe, vedno možnost odobriti kredit na podlagi separatne obravnave pri zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada. Zavarovalnica lahko določi dodatne pogoje, pod katerimi sprejema kredit v zavarovanje. Ti dodatni pogoji se običajno nanašajo na pristop solidarnega poroka ali soplačnika k odplačevanju kredita.

 

Promocijski video programa Eko sklada za zmanjševanje energetske revščine

V okviru Programa ZERO500 je nastal promocijski video, ki naslavlja problem energetske revščine in prikazuje način energetske obnove stanovanjskih stavb v gospodinjstvih z nizkimi prihodki. Eko sklad ta program izvaja od leta 2020 s sredstvi kohezijskega sklada, do sredine pomladi 2023 je bilo v okviru tega projekta izvedenih 515 ukrepov energetske učinkovitosti v približno 400 stavbah (največ je bilo toplotnih izolacij streh, vgradenj energijsko učinkovitih oken ter izolacij fasad). Do zaključka Programa ZERO500 v letu 2023 se ocenjuje, da bo izplačanih 5 mio EUR sredstev, s katerimi bo izvedena delna energetska obnova stanovanjskih stavb pri 450 gospodinjstvih z nizkimi prihodki. Z izvedenimi ukrepi bodo imela gospodinjstva nižje stroške za energijo in bolj kakovostno bivalno okolje. 


Že nekaj let so na Eko skladu razpisane finančne spodbude v višini 100 % priznanih stroškov določene investicije, a le za prejemnike denarne socialne pomoči in za prejemnike denarnega socialnega dodatka, z vsaj 6-mesečno veljavno odločbo centra za socialno delo. Merila za pridobitev socialne pomoči ali denarnega socialnega dodatka so določena na državni ravni in ne zajemajo zgolj višine mesečnih prejemkov.


Eko sklad krediti: pogosta vprašanja bralcev

Pogosto prejmemo vprašanja bralcev ali so Eko sklad krediti ugodnejši v primerjavi s krediti komercialnih bank ter kakšni so pogoji za pridobitev. 

 

Kateri razpisi za kredite Eko sklada so aktualni?

Občanom je namenjen javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 70OB23. Polno besedilo poziva in vloga na povezavi!

 Krediti Eko sklada izracun

Za katere kredite je zanimanje največje?

Največ zanimanja je izkazanega za naložbe v sončne elektrarneelektrična osebna vozila in toplotne črpalke.

 

Kakšna je razlika med bančnim posojilom in kreditom Eko sklada? V čem je glavna prednost kreditov Eko sklada?

Pogoji pridobitve kredita in vsi stroški, vključno z zavarovanjem kredita s plačilom zavarovalne premije, so podrobno navedeni v besedilu javnega poziva in se tekom odplačevanja kredita ne spreminjajo. Pogoji obravnave so za vse kreditojemalce enaki in jih ni mogoče individualno prilagajati.

 

Kakšen je maksimalni in minimalni znesek kredita?

Minimalen znesek kredita je 1.500 EUR, maksimalen znesek kredita je omejen z višino upravičenih stroškov naložbe, ki se dodeli z odločbo o pravici do kredita. Z odločbo odobreni znesek kredita se lahko zniža v postopku preverjanja kreditne sposobnosti, če kreditojemalec in morebitni poroki ne dosegajo ustrezne kreditne sposobnosti.

 

eko sklad kredit

 

Če obnavljam hišo, lahko koristim kredit Eko sklada za več ukrepov hkrati, kakšne so omejitve pri tem kreditiranju in ali se lahko znesek dodeljenega kredita odobri za celotno investicijo – vse stroške naložbe?

Pri obsežnejši obnovi stavb se lahko prejme Eko sklad kredit za vse namene, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v javnem pozivu 67OB22. Višina Eko sklad kredita je omejena z višino upravičenih stroškov naložbe, kot jih opredeljuje javni poziv. Vključen je tudi DDV.

 

Kakšen je postopek za vlogo, kateri podatki so zahtevani?

Vlagatelj mora podati vlogo z osnovnimi podatki o vlagatelju, naložbi in objektu, na katerem se bo naložba izvajala. Iz navedenih podatkov mora biti razvidno, da je objekt grajen legalno, lastništvo objekta in da je nameravana naložba skladna s pogoji javnega poziva 70OB23.

Postopek obravnave vloge je podrobneje popisan na TEJ POVEZAVI.

 

Kakšna je odplačilna doba in obrestna mera?

V novem javnem pozivu sta se spremenila obrestna mera za kreditiranje okoljskih naložb ter način obračunavanja. Kreditojemalci se lahko odločijo med dvema načinoma obračunavanja obrestne mere, fiksno in spremenljivo obrestno mero. Lahko tudi v času odplačevanja spreminjajo način obračunavanja iz fiskne v spremenljivo in obratno.

Obrestna mera:

  • SPREMENLJIVA: trimesečni EURIBOR 1 % 
  • FIKSNA: 2,8 %

Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.

 

Ali je kredit Eko sklada za novogradnje ugodnejši od kredita za obnove?

Pogoji so enaki za vse vrste naložb oziroma namene, ki so navedeni v javnem pozivu. Razlika je le v ročnosti Eko sklad kredita, ki je lahko daljša, do 20 let v primeru gradnje ali nakupa skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov.

 

Ali je mesečna anuiteta omejena?

Mesečna anuiteta praviloma ni nižja od 40,00 EUR. Najvišja možna anuiteta za kredit je določena skladno s pravili za ugotavljanje kreditne sposobnosti. Praviloma mora kreditojemalcu od osnove za določitev kreditne sposobnosti, zmanjšane za odtegljaje, ki se upoštevajo pri določitvi kreditne sposobnosti, vključno z upoštevanjem mesečne anuitete iz kredita, ki je predmet odobritve, ostati najmanj znesek v višini minimalne neto plače.

 

Ali z odplačevanjem lahko pričnemo že po začetku del ali zaključku del?

Eko sklad kredit se prenese v odplačilo po zaključku naložbe in predložitvi zaključne dokumentacije banki.

Dokazila o zaključku naložbe kreditojemalec za posamezen ukrep ali za celotno naložbo posreduje poslovalnici banke, v kateri je predhodno podpisal kreditno pogodbo in vključujejo:

  • izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta kreditojemalec in izvajalec,
  • kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe,
  • potrdila, vezana na vrsto naložbe, kot jih določa javni poziv.

 

V kolikšnem času je vloga obravnavana, koliko časa poteče za razrešitev vloge?

Trenutno je čas od prejema vloge pa do obravnave najmanj dva meseca.

 

Kdaj se začne odplačevanje? Po začetku ali zaključku del?

Prenos v odplačilo se izvrši po zaključku naložbe in posredovanju zaključne dokumentacije banki.

 

V kolikšnem času od odobritve kredita mora biti naložba izvedena?

Rok za zaključek naložbe je 12 (dvanajst) mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe. Kreditojemalec lahko pred potekom roka za zaključek naložbe pisno zaprosi Eko sklad za podaljšanje tega roka. Eko sklad lahko v primeru upravičljivih in utemeljenih razlogov podaljša rok za zaključek naložbe za največ 6 (šest) mesecev.

 

Ali prejmete veliko nepopolnih vlog?

Žal je večina prejetih vlog nepopolnih, potrebni so pozivi k dopolnitvam, kar podaljša postopek obdelave vlog in količino potrebnega dela za zaključek postopka.


Vsa morebitna dodatna vprašanja eko sklad kredita napišite v spodnji kontaktni obrazec, kjer vam bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem času.

Želite več informacij?

"*" indicates required fields

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI