Tag:

Cena zemeljskega plina

  • Zemeljski plin je danes zagotovo energent prehoda v popolnoma obnovljivo prihodnost. Pridobiva se iz podzemnih nahajališč in se ga po plinovodnih omrežjih distribuira do uporabnika. Je gorivo, ki je fosilnega izvora in produkt razkroja organskih snovi. Zemeljski plin sestavljajo različni plini. V tej zmesi je največ metana, katerega je kar do 99 %, prisotni plini pa so še propan, etan, …

  • Pred enim letom je bilo v javnosti mogoče zaznati veliko dvomov glede zanesljivosti oskrbe in cen zemeljskega plina. Leto pozneje je vse drugače. Tudi med krizno situacijo v lanskem letu je oskrba z zemeljskim plinom potekala nemoteno. Plinovodni sistem je dokazal, da je odporen in zanesljiv, skladišča plina so bila polna in odjemalcem vedno na voljo v zadostnih količinah.

  • Slovenski trg zemeljskega plina je dobro delujoč, o čemer nazorno pričajo podatki o cenah za končne uporabnike. Na maloprodajnem trgu so cene zemeljskega plina danes nižje kot pred osmimi leti. Podatki Eurostata namreč kažejo, da so se končne cene zemeljskega plina za gospodinjstva v Sloveniji v zadnjih osmih letih znižale za 29 odstotkov in bile v drugi polovici leta 2019 za 16 odstotkov nižje …

  • Zmanjšanje porabe energije je osrednja prioriteta ne samo evropske energetsko-podnebne zakonodaje, ampak tudi zasnovanega Energetskega koncepta Slovenije, ki bo določal energetsko usmeritev naše države do leta 2035 s pogledom do leta 2055. Poleg energetske učinkovitosti so njegove glavne naloge prehod Slovenije v nizkoogljično družbo ter zmanjšanje odvisnosti od uvoza in rabe fosilnih goriv. Velik vpliv na povečano rabo energije ima …