Tag:

socialno ogroženi

  • Denarna socialna pomoč je namenjena pokritju osnovnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje in vezana na znesek minimalnega dohodka. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre). Osnovni znesek minimalnega dohodka je v februarju 2022 znašal 402 evra. Minimalni dohodek se usklajuje po zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS. Vsaki mesec se ta tudi usklajuje.