Tag:

Vodik

  • Nemčija ima 554.500 km omrežij za distribucijo plina, prek katerih je bilo leta 2020 skupaj s proizvodnjo električne energije iz plina (zlasti s soproizvodnjo toplote in električne energije) oddanih 742 TWh, tj. več kot 75 odstotkov nemške količine zemeljskega plina. Omrežja pa je mogoče nadgraditi tudi za prenos 100-odstotno podnebno nevtralnega vodika.

  • Med najbolj inovativne in učinkovite energetske rešitve nedvomno spadajo gorivne celice. Tehnologija ni nova, saj so teoretične zasnove znane že več kot 150 let. Sedaj so tudi komercialno razvite in zaradi vse večjih potreb po električni energiji in energetski učinkovitosti so na najboljši poti, da postanejo eden najpomembnejših načinov pridobivanja energije v prihodnosti.

  • Evropska komisija je v začetku leta predstavila osnutek novega okvira EU za razogljičenje trgov plina, spodbujanje uporabe vodika in zmanjšanje emisij metana. Evropska unija mora razogljičiti energijo, ki jo porabi, da bi do leta 2030 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za vsaj 55 odstotkov in do leta 2050 postala podnebno nevtralna. Ti predlogi bodo prispevali k uresničitvi tega cilja.

  • Evropska unija mora za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050 preoblikovati energetski sistem, ki je vir 75 odstotkov njenih emisij toplogrednih plinov. Pomembno vlogo pri razogljičenju bo imel vodik, s katerim je nedvomno povezana tudi prihodnost ogrevanja. Že danes je namreč mogoče zemeljskemu plinu dodajati do 20 odstotkov vodika in s tem občutno zmanjšati izpuste CO2.

  • Razogljičenje globalnega gospodarstva in energetike je edina rešitev, ki lahko ohrani naraščanje pregrevanje planeta pod mejo 2°C. Človeštvo ima na voljo več obnovljivih virov energije, ki jih tudi vedno bolj uporablja. Potrebujemo še učinkovit hranilnik energije za čas, ko ni sonca ali vetra, ter hranilnik, ko je energije preveč.