Odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega

Vlada RS je na današnji seji sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s plačilom 80 milijonov evrov, zaradi prevelikega izpusta ogljikovega dioksida. Odgovor objavljamo v nadaljevanju:  Republika Slovenija je leta 2002 ratificirala Kjotski protokol in s tem prevzela obveznost, da emisije toplogrednih plinov v obdobju od leta 2008 do leta 2012 v povprečju zmanjša za 8 % glede na leto 1986.  Povprečne letne emisije toplogrednih plinov v Republiki Sloveniji v obdobju 2008 do 2012 lahko na podlagi obveznosti prevzete z ratifi …

Vlada RS je na današnji seji sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s plačilom 80 milijonov evrov, zaradi prevelikega izpusta ogljikovega dioksida.

 

Odgovor objavljamo v nadaljevanju:

 

Republika Slovenija je leta 2002 ratificirala Kjotski protokol in s tem prevzela obveznost, da emisije toplogrednih plinov v obdobju od leta 2008 do leta 2012 v povprečju zmanjša za 8 % glede na leto 1986.

 

Povprečne letne emisije toplogrednih plinov v Republiki Sloveniji v obdobju 2008 do 2012 lahko na podlagi obveznosti prevzete z ratifikacijo Kjotskega protokola znašajo 18,7 milijona t CO2 ekvivalenta. V kolikor bo Republika Slovenija dokazala ustrezno gospodarjenje z gozdovi, pa lahko izkoristi povečanje dovoljenih povprečnih letnih emisij zaradi ponorov v višini 1,32 milijona t CO2 ekvivalenta, iz naslova povečanja/akumulacije lesnih zalog, kar pomeni, da lahko njene povprečne letne emisije v obdobju 2008 do 2012 znašajo 20,5 milijona t CO2.

 

Evropska komisija je decembra 2006 sprejela Odločbo 2006/944/ES o določitvi ravni emisij, dodeljenih Skupnosti in vsaki njeni državi članici znotraj Kjotskega protokola. V prilogi k tej odločbi so določene v tonah CO2 ekvivalenta pripadajoče količine emisij toplogrednih plinov, ki jih lahko v obdobju od leta 2008 do 2012 v ozračje izpusti posamezna država članica EU. Za Republiko Slovenijo je ta količina enaka 92.943.961 t CO2 ekvivalenta.

 

Po preliminarni oceni je Republika Slovenija v letu 2008 dovoljeno količino emisij toplogrednih plinov presegla za okvirno 1 milijon t CO2 ekvivalenta. Trend naraščanja emisij toplogrednih plinov se nadaljuje in je predvsem posledica:

           prepočasne tehnološke prenove termoelektrarn,

           neizvajanja načrtovanih aktivnosti spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije in

           naraščanja emisij toplogrednih plinov iz prometa, kar je posledica povečanja tranzitnega prometa in neizvajanja načrtovanih aktivnosti spodbujanja javnega prometa.

 

Posebej problematično je neizvajanje ukrepov v prometu, ki je za sektorjem proizvodnje električne energije in toplote drugi največji sektor emisij toplogrednih plinov.

 

Zaskrbljujoče je dejstvo, da nedoseženega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v preteklih letih ni mogoče v celoti nadomestiti z dodatnimi ukrepi, ker predvsem ni zadostnega kratkoročnega tehničnega potenciala zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, zato je za izpolnitev obveznosti, ki jo je Republika Slovenija prevzela s podpisom in ratifikacijo Kjotskega protokola, potrebno izvesti vse ukrepe zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, kot so opredeljeni v Operativnem programu zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela konec julija 2009), dodatno pa mora Republika Slovenija za del svoje obveznosti kupiti pravice do emisij toplogrednih plinov na mednarodnem trgu.

 

Posebej želimo poudariti, da sredstva v višini 80 milijonov evrov, kot jih omenjate v vašem poslanskem vprašanju, ne bodo porabljena za plačilo kazni temveč za nakup pravic do emisije toplogrednih plinov na mednarodnem trgu, ker emisije toplogrednih plinov iz prej navedenih razlogov v Republiki Sloveniji še vedno kažejo trend naraščanja. Te pravice mora Republika Slovenija kupiti, sicer ne bo izpolnila pogodbene obveznosti iz naslova ratifikacije Kjotskega protokola, kakor tudi lahko to pomeni kršitev evropskega pravnega reda (prej omenjene Odločbe Evropske komisije). Šele ugotovljena kršitev evropskega pravnega reda v končni fazi pomeni, da bo izid sodbe:

           določitev obvezne izpolnitve sprejetih obveznosti glede emisije toplogrednih plinov in

           določitev finančne kazni, ki pa so običajno dokaj visoke in znašajo tudi do 50.000 EUR/dan do izpolnitve obveznosti, državi kršiteljici pa sodišče lahko naloži tudi plačilo pavšala, ki je v milijonskih zneskih.


Vir: http://www.mop.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/1994/7143/b246ed8c3d/?type=98

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI