Vlada sprejela nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo

Vlada sprejela nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo

Vlada sprejela Nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo

Vlada RS je na današnji seji sprejela Nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo,  ki ga bo Ministrstvo za gospodarstvo posredovalo Evropski komisiji prek Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji. Vlada  je naložila Ministrstvu za gospodarstvu, da za Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije v okviru Resolucije o nacionalnem energetskem programu izvede celovito presojo vplivov na okolje po direktivi 42/2001 ES do 31. 12. 2010 in program ustrezno prilagodi glede na ugotovitve okoljskega poročila.

 

DIREKTIVA 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (Direktiva 2009/28/ES) določa, da mora vsaka država članica sprejeti Nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo (AN-OVE) za obdobje 2010-2020. V teh načrtih je treba določiti nacionalne cilje držav članic za deleže energije iz obnovljivih virov, porabljene v prometu, elektroenergetiki ter za ogrevanje in hlajenje v letu 2020.

 

V skladu s tretjim odstavkom četrtega člena Direktive 2009/28/ES so morale države članice do 31. decembra 2009 objaviti in Evropski komisiji (Komisija) poslati Napoved o ocenjenem presežku pri proizvodnji energije iz obnovljivih virov, ter oceno možnosti za skupne projekte do leta 2020. Ministrstvo za gospodarstvo je skupaj z ustreznimi zunanjimi eksperti pripravilo oceno presežkov proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Končna ocena je vsebovana v predloženem Nacionalnem akcijskem načrtu za obnovljivo energijo.

 

V drugem odstavku devetnajstega člena Direktive 2009/28/ES je določeno, da je bilo potrebno do 31. 3. 2010 izdelati seznam območij, na katerih se bodo lahko uporabile privzete vrednosti za pridelavo biogoriv in tekočih biogoriv (Seznam). Resorno ministrstvo -Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo zahtevani seznam.

 

Direktiva 2009/28/ES določa, da mora Slovenija do 30. junija 2010 Evropski komisiji predložiti AN OVE. Komisija bo ocenila AN OVE ali spremenjeni AN OVE in se lahko odzove s priporočilom. V skladu z Direktivo 2009/28/ES je Komisija Evropskih skupnosti (Komisija) sprejela Odločbo Komisije št. C(2009) 5174  o sprejemu predloge za nacionalne akcijske načrte za obnovljivo energijo, ki vključuje minimalne zahteve Direktive 2009/28/ES in je naslovljena na države članice. V skladu s členom 4 Direktive 2009/28/ES je uporaba te predloge obvezna.

 

Ministrstvo za okolje in prostor je dobilo pisno opozorilo Evropske komisije, da akcijski načrt  po direktivi 2001/77/ES o vzpodbujanju uporabe energije iz  obnovljivih virov energije zapade pod določila direktive 42/2001 o presoji vplivov planov in programov na okolje, saj gre za program s področja energetike in ga sprejme pristojni organ, vsebuje pa tudi podlago za projekte, ki zapadejo pod določila direktive 85/337/ES o presoji nekaterih javnih ali zasebnih projektov na okolje ter lahko pomembno vplivajo na območja določena po direktivi 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Pri tem je predložilo tudi podoben tožbeni primer, kjer je sodišče že odločilo o podobnem programu, da je zanj presoja potrebna.  Vlada Republike Slovenije mora sprejeti zavezo predlagano, v 2. točki sklepa, ustrezna presoja pa se izvede v okviru Nacionalnega energetskega programa.

 

 

Odločba o prenosu dela koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni Poljane na vodotoku Cerknica

Vlada RS je na današnji seji sprejela odločbo, s katero se koncesija za rabo vode za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni Poljane na vodotoku Cerknica v delu, ki se nanaša na Franca Jezerška, prenese na koncesionarja Marijana Rejca, in Blaža Medveda.

 

 

Odločba o prenosu dela koncesije za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni Mežnar na vodotoku Florjanščica

Vlada RS je na današnji seji sprejela odločbo, s katero se koncesija za rabo vode za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni Mežnar na vodotoku Florjanščica prenese s koncesionarja Silva Mežnarja, na novega koncesionarja Boštjana Mežnarja.

Odgovor na pisno poslansko pobudo poslanca Državnega zbora dr. Luke Jurija glede pogajanj z Italijo pri postavljanju plinskih terminalov v Severnem Jadranu in njenem morebitnem sodelovanju pri izgradnji NEK 2

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo poslanca Državnega zbora dr. Luke Jurija. Dr. Juri opozarja na dolgotrajno pogajanje z Italijansko republiko glede plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in podaja predloge in  pobudo glede pogajanja Slovenije z Italijo na temo plinskih terminalov in NEK 2.

 

Vlada RS poslancu Juriju odgovarja, da je že sprejela sklepe za nadaljevanje priprave dokumenta za tožbo na Sodišču Evropskih skupnosti. Pripravo gradiva za pripravo tožbe vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Pripravljeno bo do 30. septembra, ko bo Vlada tudi ponovno obravnavala situacijo.

V mesecu septembru bo predvidoma tudi ponovni sestanek na Evropski komisiji. Nadaljuje se tudi sodelovanje na bilateralni ravni.

 

Na pobudo dr. Luke Jurija za sodelovanje Italije pri izgradnji NEK 2, pa Vlada RS meni, da bi bilo tako dogovarjanje neprimerno dokler je nuklearna elektrarna še v fazi ideje v fazi ideje. Nuklearna elektrarna mora biti načrtovatna v strateškem energetskem dokumentu – Nacionalni energetski strategiji, ki jo najprej sprejme Vlada RS, nato še  Državni zbor. V kolikor bo Državni zbor potrdil Nacionalno energetsko strategijo z jedrsko elektrarno, bodo tekli tudi koraki glede okoljske presoje in investitorstva.


Vir: http://www.vlada.si/si/aktualno/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/5/11100/03b93e34cb/ 

 

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI