Poraba vode v Sloveniji

Poraba vode v Sloveniji

Kdo in kako meri podatke o celotni rabi vode v Sloveniji

V letih 2011 in 2012 je Statistični urad Republike Slovenije izvajal pilotni projekt na področju statistik voda. Glavni cilj projekta je bilo zmanjšanje obremenjevanja poročevalskih enot, tako z analizo možnosti prevzema podatkov iz administrativnih virov, kakor tudi z revizijo in posodobitvijo vprašalnikov za raziskovanje o namakanju in raziskovanje o izkoriščanju voda v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, oskrbi z električno energijo in oskrbi z vodo.

voda pitna

 

Raziskovali so predvsem javni vodovod

V sklopu pilotnega projekta je bilo največ dela opravljenega na raziskovanju o javnem vodovodu, saj je bil zbir podatkov Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO), ki smo ga opredelili kot potencialni administrativni vir, najbolj razvit in tako najprimernejši za prihodnji prevzem podatkov. Potrebno je bilo le še uskladiti metodologijo, zahteve in potrebe po podatkih. V letu 2013 bo tako SURS, na osnovi rezultatov pilotnega projekta, ukinil svoje redno raziskovanje o javnem vodovodu in v celoti pričel s prevzemanjem podatkov iz administrativnega vira MKO-ja.

Ali preveč vode izteče v prazno?

Primerjava podatkov o količini dobavljene, distribuirane in prodane vode v letu 2011 kaže, da obstajajo manjša odstopanja med podatki SURS in podatki MKO. Delno so ta odstopanja odvisna od različnega števila poročevalskih enot, delno pa od samih kontrol pridobljenih podatkov. Količina dobavljene vode poročane na SURS je bila 168 mio m3, medtem ko je bila količina poročana na MKO 158 mio m3 in se tako razlikuje za slabih 6 %, v količini prodane vode pa ni omembe vredne razlike. Velika odstopanja se pojavljajo predvsem v podatkih o izgubah vode v omrežju in podatkih o odvzeti, a neobračunani vodi, ki se uporablja za čiščenje cest, zalivanje parkov in v gasilske namene. V prihodnje bo SURS na podoben način, kot je potekalo usklajevanje in prevzemanje podatkov o javnem vodovodu iz podatkovne baze MKO, izvedel še vse potrebne akcije za prevzem podatkov o javni kanalizaciji.

Količino porabljene vode za industrijo, namakanje in kmetijsko rabo statistike ne pokažejo

Pri raziskovanju o namakanju in raziskovanju o izkoriščanju voda v industriji je bila, na podlagi analize nacionalnih in mednarodnih zahtev po podatkih, opravljena revizija vprašalnika in metodoloških gradiv. Iz obeh vprašalnikov smo določene postavke izločili, določene postavke pa združili in s tem poenostavili vprašalnik za zajem podatkov ter hkrati poročevalskim enotam omogočili lažje izpolnjevanje. Spremenjenima vprašalnikoma smo prilagodili tudi metodološka navodila. Pri raziskovanju o namakanju je bila za izboljšanje kakovosti podatkov izvedena tudi primerjava in uskladitev podatkov z rezultati popisa kmetijstva.

Tabela 1: Količine dobavljene in distribuirane vode, 2011, 1000m3

SKUPAJ količina
dobavljene
vode

Količina prodane
dobavljene
vode

Odvzeta
neobračunana
voda

Izguba
vode

SURS

168.484

113.832

4.019

50.633

MKO

158.401

113.829

8.184

36.388

– Neobračunana voda, je tista voda, ki se uporablja za čiščenje cest, zalivanje parkov in v gasilske namene

– Podatki o izgubah vode v omrežju kažejo velika odstopanja med obema akterjema, ki sledita podatkom

Vir: SURS

Več iz teme:

POVEZANI ČLANKI