Energenti v zadnjem letu po svetu povzročajo nemalo težav. Cene energije, goriv in kuriv nenadzorovano rastejo že nekaj časa, s seboj pa prinašajo širše gospodarske in socialne posledice, tako za gospodinjstva kot tudi za podjetja. Podražitev energentov bi namreč lahko to zimo prebivalcem EU povzročila 100 milijard evrov dodatnih stroškov.

energenti

Vse države, tudi Slovenija, zato iščejo rešitve, predvsem za najbolj ranljive skupine prebivalcev, saj je energetska revščina pereč problem, ki se ob sedanjih cenah energije še poglablja. Slovenska vlada tako pripravlja energetske vavčerje oz. bone za socialno šibke, ki naj bi jih prejelo približno 66.000 družin. Kako oziroma s katerimi ukrepi to rešujejo druge države članice? Kako se bodo cene energentov gibale v prihodnje? Kdaj se bo stanje umirilo? Lahko vlade hitro ukrepajo? Kako? Ali bo to oviralo razogljičenje? Na ta in podobna vprašanja smo prejeli odgovore od podjetjih SONCE energija in Eles, Ministrstva RS za infrastrukturo, Energetske zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije.

 

Energenti in samooskrba

Edina smiselna dolgoročna možnost za zaščito ranljivih gospodinjstev pred naraščanjem cen energentov je samooskrba. Ta je lahko individualna (lastna sončna elektrarna na strehi) ali skupnostna (s skupno sončno elektrarno več strank skupaj). Tisti, ki se bodo odločili za sodelovanje v skupnostni samooskrbi, bodo deležni nižjih cen elektrike, ki ne bodo odvisne od dogajanja na trgu. Takšna je na primer tudi prva 100 % samooskrbna vas pri nas v Zavratah. To je res tek na dolge proge, ampak bistveno učinkovitejši kot kratkoročno dajanje paketov pomoči.

energenti soncna elektrarna elektrika

Kako je z energenti in cenami v tujini?

Španija in Italija imata tradicijo dinamičnih cen za vse odjemalce, zato se je povišanje cen na evropskih trgih nemudoma poznalo in preneslo na vse odjemalce elektrike, tudi gospodinjske. Država je odreagirala z nekaterimi državnimi pomočmi v okviru znižanj davkov, da so vsaj malo omilili enormno povišanje stroškov elektrike v zelo kratkem času. V državah, kjer je navada zakup elektrike po fiksnih cenah za posamezno obdobje, pa se ta šok na končne, gospodinjske kupce prenaša z zamikom. Samo enega recepta pravzaprav ni, zagotovo pa so prava pot obnovljivi viri in omogočanje samooskrbe vsem odjemalcem v čim večji meri in na ekonomsko zanimiv način.

Sončna elektrarna cena izračun

Kako se bodo dolgoročno gibale cene energentov, je težko napovedati, ker takega izjemnega stanja v energetiki do zdaj še ni bilo. Poleg tega beležimo izjemna nihanja cen, kar odraža veliko negotovost v sistemu. Energetske borze skozi svoje letne produkte odražajo pričakovanja trga za leto, dve ali več vnaprej, kar pa ni zagotovilo za dejansko ceno, ki bo sledila v prihodnosti.

Vlade imajo možnost ukrepanja, recimo v obliki ponujanja likvidnosti energetskim podjetjem, ki so prvi na udaru v takšnih razmerah. Lahko tudi zmanjšajo davke za velika podjetja, da jim pomagajo prebroditi krizno obdobje velikih stroškov elektrike. Hitre ukrepe lahko sprejmejo tudi za gospodinjske odjemalce – med epidemijo, denimo, je slovenska vlada distribucijskim podjetjem za nekaj mesecev odvzela sredstva za omrežnino in tako zmanjšala stroške elektrike za najbolj ranljive skupine. Najučinkovitejši in najpametnejši pa so ukrepi, kjer se spodbuja energetska samooskrba. Tisti, ki so že prešli na samooskrbo, bodisi kot prejemniki subvencij bodisi kot samostojni plačniki, niso in ne bodo občutili cenovnih nihanj.

Dejstvo je, da bo ta energetska kriza pospešila prehod na obnovljive vire električne energije in s tem razogljičenje energetike v EU in v svetu. Dolgoročno pričakujemo zelo pozitivne učinke, saj gre za neke vrste streznitev širše množice in celotnega gospodarstva, še bolj se zavedamo pomena energetike in samooskrbe. Podobno smo zaznali pri pandemiji covida-19 v zadnjih dveh letih, ko je ta izredno spodbudila digitalizacijo v javnem in zasebnem sektorju in uporabo spletnih platform, kar ima tudi dolgoročno večinoma pozitivne učinke na gospodarstvo, navade ljudi in okolje.


Pozanimali smo se, kako težave trgov z energenti ocenjujejo na Ministrstvu RS za infrastrukturo, Energetski zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici Slovenije in na Elesu


Ministrstvo RS za infrastrukturo

Vlada je v zadnjem času večkrat razpravljala o ukrepih, s katerimi bi zaščitili ranljiva gospodinjstva. Med predlaganimi ukrepi so energetski boni, ki jih bodo prejeli tisti, ki so upravičenci do socialne pomoči. Pred dokončnim oblikovanjem ukrepa je treba počakali na končno višino podražite. V veljavi pa je že omejitev cen kurilnega olja. Cena energentov, kjer ni regulacije, je odvisna od razmerja med ponudbo in povpraševanjem, od možnosti in obstoja zalog, sezonskih razmer, zato je ni mogoče zanesljivo napovedovati. Ocenjujemo, da bodo vplivi na ceno, ki so sezonske narave ali posledica trenutnih neskladij med ponudbo in povpraševanje, verjetno izzveneli.

Z vsemi dodatki smo pri ceni električne energije v Sloveniji za gospodinjstva sicer malo pod povprečjem EU, za industrijo pa malo nad povprečjem EU. Pri industriji strošek električne energije običajno predstavlja okrog en odstotek vseh stroškov ali celo manj. Odstotek je višji le pri energetsko intenzivni industriji, kot so jeklarne ali tovarna aluminija Talum Kidričevo.

V Sloveniji bistvenih podražitev elektrike na maloprodajnem trgu za zdaj (razen pri enem večjem ponudniku) ni napovedanih. Drugih podražitev po informacijah preostalih dobaviteljev do začetka naslednjega leta ni pričakovati. Trg v Sloveniji je dobro razvit in konkurenčen, kakršno koli poseganje v prosto delovanje trga bi bistveno negativno vplivalo na ustrezne tržne signale, ki so potrebni za investicije, konkurenčnost in kakovost storitev. Na maloprodajnem trgu z električno energijo in plinom je dovolj konkurenčne ponudbe in stabilnih dobaviteljev, zato lahko odjemalci brezplačno zamenjajo dobavitelja, ki se je odločil za povišanje cen in si s tem zagotovijo storitev dobave po ugodnejši ceni. Napovedi kažejo, da se bodo cene na veleprodajnih trgih spomladi 2022 stabilizirale.

Evropska komisija je sicer ukrepe prepustila posameznim članicam, skupno izhodišče pa naj bi bilo preprečiti energetsko revščino najranljivejših skupin. Razprava ministrov EU za energijo na izrednem sestanku v Luksemburgu konec oktobra je sicer pokazala, da članice niso enotne glede vprašanja, ali je pri spoprijemanju s posledicami rastočih cen energije smiselno sprejemati konkretne intervencijske ukrepe na ravni EU. Ministri so na zasedanju pozvali, naj se čim bolje izkoristi nabor kratkoročnih ukrepov v pomoč najranljivejšim ljudem in podjetjem, ki ga je predstavila Evropska komisija. Ta vključuje vavčerje in znižanje davka, za podjetja pa državne pomoči. Poleg tega so voditelji pozvali k preučitvi srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov za zagotovitev cenovno dostopne energije, okrepitev odpornosti evropskega energetskega sistema in zagotovitev varne dobave energije ter v podporo prehodu v podnebno nevtralnost. Ministri so se strinjali, da so za večino takojšnjih odzivov najprimernejši nacionalni ukrepi in da je kratkoročno nujno ukrepati za boj proti energetski revščini.


Energetska zbornica Slovenije

Po podatkih državnega statističnega urada za leto 2018 so imeli štirje odstotki gospodinjstev dohodke pod pragom tveganja revščine in hkrati nadpovprečno visoke izdatke za energijo. Velik delež izdatkov za energijo v dohodku je imelo 17 odstotkov gospodinjstev (njihov delež izdatkov za energijo glede na dohodek je presegal dvakratnik nacionalne mediane). Nesorazmerno visoki izdatki za energijo lahko pomenijo, da gospodinjstva dajejo prednost izdatkom za energijo pred drugimi izdatki.

V zraku ostaja vprašanje, ali so visoke cene energentov enkratno stanje ali gre za nekaj, kar bo vztrajalo dlje časa. Okrevanje po pandemiji in slabe vremenske razmere so vsekakor enkratni razlog. Bolj globoki razlogi pa so povezani z resno energetsko preobrazbo oziroma z energetskim prehodom s fosilnih virov na obnovljive. Gibanje cen se še ni umirilo in bo močno odvisno od zimskih temperatur in dobave/porabe zemeljskega plina, povsem verjetni so visoki odmiki v obe smeri.

Kratkoročni mehanizmi so v rokah pristojnih regulatorjev trga in državnih organov, ki se lahko odločijo za različne možnosti (omejitev cene, nižje dajatve, subvencije ranljivejšim skupinam, prilagoditev pravil Podnebnega sklada, ki bi dovoljeval izredni kratkoročni ukrep subvencioniranja nakupne cene od domačih fosilnih elektrarn največjim porabnikom te nakupljene elektrike) in jih gre videti kot dodatno pomoč (»obliž«), ki je začasno lahko v pomoč odjemalcem (gospodinjskim in poslovnim), niso pa dolgoročna rešitev nastalega položaja. Po naši oceni ne sme priti do znižanja prispevkov za omrežnino.

Med dolgoročne mehanizme pa med drugim uvrščamo: vlaganje v stabilnost sistema in v zadostne zmogljivosti (v nujno energetsko infrastrukturo in omrežje), kar smo na EZS večkrat poudarili; vlaganje v OVE, saj imata EU in Slovenija postavljene zavezujoče cilje, ki jih je treba doseči; izbira primerne energetske mešanice v državi, ki mora upoštevati tako brezogljičnost kot tudi zanesljivost oskrbe, torej zasledovati cilje energetske unije, ki povezujejo razogljičenje, energetsko učinkovitost, energetsko varnost, notranji trg energije ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Energetska zbornica Slovenije je aprila letos izdala publikacijo Energija Slovenije – pregled stanja, trendov in izzivov v energetiki, v kateri med drugim podajajo odgovor na vprašanje, kako hitreje povečati delež lastne energetske samooskrbe v Sloveniji in zmanjšati odvisnost od uvoza posameznih energentov. Ali je Slovenija odvisna od uvoza električne energije? Odgovor je: da, vendar v manjši meri, saj večino potrebne elektrike proizvedejo domače elektrarne. Če bi upoštevali le elektriko, je odvisnost Slovenije od tujine precej manjša, saj jo večino proizvedemo sami. V letu 2019 je bila pokritost porabe električne energije z domačo proizvodnjo 83,5- odstotna, v letu 2020 pa 92,6-odstotna.


Gospodarska zbornica Slovenije

Cena električne energije se je letos podvojila, cena zemeljskega plina pa skoraj potrojila. Velike podražitve energentov povzročajo ogromne težave podjetjem, ki so odvisna od energije. Posledice dviga cen energentov v tem trenutku občutimo vsi, tako gospodinjstva kot gospodarske družbe, najbolj pa energetsko intenzivna industrija. Gospodarska zbornica Slovenije je zato Vlado RS že v začetku oktobra pozvala k ukrepanju, saj menimo, da so nujne takojšnje in sistemske rešitve. Med kratkoročnimi ukrepi smo predlagali povračilo za posredne stroške emisij, znižanje prispevkov za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije ter znižanje trošarine, pri ceni električne energije pa naj se država začasno odreče zahtevanim dobičkom podjetij, ki spadajo pod upravljanje Slovenskega državnega holdinga.

Med dolgoročnimi rešitvami smo med drugim predlagali, da se čim hitreje realizirajo že pripravljeni projekti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Oblikovati je treba tudi dolgoročno energetsko politiko države in uskladiti različne strateške dokumente, saj slovensko gospodarstvo in energetika potrebujeta stabilen okvir delovanja. Že danes bi morali sprejemati odločitve o gradnji energetskih objektov v prihodnosti, saj sta priprava dokumentacije in umeščanje objektov v prostor dolgotrajna postopka. Vlada in pristojna ministrstva naj med slovenskim predsedovanjem Svetu EU vztrajajo, da bodo tudi na ravni EU čim prej sprejeti interventni ukrepi, ki ne bodo sporni z vidika pravil o enotnem energetskem trgu.

Pomanjkanje energentov in posledično zgodovinsko visoke cene so posledica različnih tržnih, geografskih, političnih in pokoronskih dejavnikov. Najboljše orožje orožje v takem primeru je samozadostnost, konkretno samozadostnost. Na področju plina in nafte te možnosti ni, pri električni energiji pa je ta zgodba drugačna. Zdaj večino elektrike proizvedemo doma, v svojih elektrarnah, s predvidenim izstopom iz premoga pa se bo to občutno spremenilo – izgubili bomo tretjino domače elektrike, ki jo je treba nujno nadomestiti z novimi proizvodnimi viri.

Glede na trenutne globalne razmere ni pričakovati, da bi se stanje na področju cen energentov v prihodnjih mesecih normaliziralo ali vsaj umirilo, zato je pod vprašajem tudi obstoj industrije v Sloveniji, kjer imamo na področju energentov še posebej neugodno politiko. Nekatere države članice EU so že sprejele ali pa napovedujejo ukrepe, kot so znižanje davka na dodano vrednost, trošarin in drugih prispevkov. Portugalska vlada zagotavlja, da na njenem reguliranem trgu v letu 2022 ne bo povišanja cen elektrike in da se bo tarifa za industrijska podjetja za dostop do omrežij znižala za najmanj 30 odstotkov. Francija je napovedala zamrznitev cen zemeljskega plina in elektrike za potrošnike, Italija pa sredstva od emisijskih kuponov EU koristi za znižanje računov za energijo.


Eles

Projekcije kažejo, da v letu 2030 porast električne energije na ravni končne energije znaša od 7 do 16 odsotkov glede na leto 2018. Zaradi epidemije covida-19 je smiselno rasti primerjati glede na obdobje pred nastopom epidemije, saj so pričakovani podatki za leto 2020 nezanesljivi v smislu izhodišča za primerjavo in bi lahko v desetletnem opazovanem obdobju dobili zelo visoke vrednosti rasti rabe energentov. Velika rast porabe, od 7 do 23 odstotkov v letu 2030 v primerjavi z letom 2018, se predvideva tudi za plin, medtem ko se precejšen trend upadanja predvideva pri trdnih gorivih (premog), lesu in biomasi ter tekočih gorivih. Na tem mestu velja poudariti, da odjema oziroma prevzema električne energije iz prenosnega omrežja (PO) ne enačimo z odjemom vseh slovenskih odjemalcev, saj so v distribucijsko omrežje (DO) ali na zaprte distribucijske sisteme (ZDS) priključeni razpršeni viri (RV) električne energije oziroma proizvodne enote manjših moči, ki z injicirano močjo zmanjšujejo prevzem električne energije distribucijskih podjetij iz PO.

V zadnjem obdobju se srečujemo z ekstremno visokimi borznimi cenami električne energije, za vse vrste produktov (dnevni, dan v naprej, mesečni, kvartalnimi, letnimi). Ekstremna rast borznih cen električne energije je posledica rasti cen premoga, zemeljskega plina, emisijskih kuponov. Predvsem zemeljski plin je tisti, ki najbolj poganja cene električne energije v nebo. Na podražitev cen energetov vpliva tudi podražitev emisijskih kuponov za ogljikov dioksid. Emisijski kuponi so šli krepko gor, s 25 evrov na 58 in celo 62 evrov. Pri kuponih pa so v ozadju podražitev tudi finančne kalkulacije: skladi, ki investirajo v te kupone in čakajo, da se pojavijo vsi tisti, ki bodo morali kupovati te kupone.

Dejstvo je, da se cene elektrike nikoli več ne bodo vrnile na raven, ki so jo imele v prvih štirih mesecih letošnjega leta, ko so znašale od 55 do 60 evrov na kilovatno uro. Verjetno se bodo gibale od 80 do 100 evrov na megavatno uro. Če upoštevamo vse finančne instrumente za leta 2022, 2023 in 2024 in borzna pričakovanja, bodo za leto 2022 verjetno znašale približno 120 evrov (govorimo o pasovni energiji), v letu 2023 bodo padle pod 90 in v letu 2024 nekoliko pod 80 evrov na kilovatno uro. Na dvig cen glede na te, na katere smo bili navajeni, je torej treba računati.

Glede na okoljsko politiko EU, skladno z usmeritvami NEPN, lahko v prihodnosti pričakuje povečano izkoriščanje OVE, pri čemer tudi Strategija razvoja Slovenije 2030 določa enak ciljni delež OVE do leta 2030, kot ga določa NEPN, in sicer 43-odstotni delež v sektorju električna energija. Za izpolnitev teh zahtev dosedanja praksa ne bo zadoščala. Slovenija se na nove podnebne razmere prilagaja, vendar prepočasi in premalo odločno. Zato NEPN in tudi Dolgoročna podnebna strategija Slovenije do leta 2050 izpostavljata nujo, da se v prihodnosti spodbujajo in podpirajo le naložbe, ki bodo podnebno odporne. Ključni ukrepi za spodbujanje OVE ostajajo finančne podpore, predvsem investicijske podpore za gospodinjstva in sisteme za daljinsko ogrevanje, ter podporna shema za spodbujanje razpršene proizvodnje električne energije iz OVE, predvsem proizvodnje iz sončnih elektrarn.

Povezane vsebine

Varčevanje toplotne energije

Toplotna črpalka in sončna elektrarna, cena, donos 2022

Toplotna črpalka in sončna elektrarna nam zagotovljata finančno varnost na dolgi rok. Stroški električne energije in stroški ogrevanja za gospodinjstva predstavljajo veliko obremenitev. Toplotna črpalka nam letne stroške ogrevanja izdatno zmanjšam, sončna elektrarna pa nam pridela lastno elektriko, s čimer...

Plinska peč, ki v 2022 sodi med najboljše

Plinska peč, posebno zaradi ekološke note, predstavlja pomembno sodobno ogrevanje. Spada med bolj izpopolnjene sisteme ogrevanja z visokimi izkoristki...

Ogrevanje - pregled najsodobnejših rešitev v 2022

Vseh sistemov za ogrevanje ne moremo kar tako preklopiti na trenutno najugodnejši energent. Lahko pa izberemo ogrevanje hiše z najvišjim izkoristkom, ne glede na to, kaj ga poganja, ali pa, še boljše, popolnoma...

Panasonic povečuje funkcionalnost in izboljša vzdrževanje

Panasonic Heating & Cooling Solutions je posodobil svoj AC Service Cloud, ki vključuje uporabno funkcijo System Health Check, ki je na voljo od decembra 2021 v izbrani komercialni seriji Panasonicovih...

GRADNJA IN OBNOVE

Nakup stare hiše ali stanovanja v 2022 in prenova

Kupiti in prenoviti starejše stanovanje v mestu ali starejšo hišo v okolici mesta, kaj se bolj izplača? Enoznačnega odgovora na to vprašanje ni. Na stroške tako nakupa kot prenove nepremičnine vpliva starost in stanje ter velikost in lokacija nepremičnine, predvsem pa tudi uporabljeni materiali in izbira...

Strešna okna 2022– za več svetlobe in manj toplotnih izgub

Po podatkih raziskave Healthy Homes Barometer, 21 odstotkov Slovencev pravi, da živijo v temnih domovih, torej brez zadostne dnevne svetlobe. Njeno pomanjkanje vpliva na učinkovitost,...

Obnova strehe, menjava azbestne kritine - subvencije in krediti Eko sklada

Pri prenovi strehe je mogoče pri Eko skladu pridobiti nepovratno finančno spodbudo za izolacijo in ugoden kredit za menjavo azbestne kritine. V kolikor ste vsaj polovični solastnik hiše in prejemate redno denarno...

Fasadni omet, oplemeniten s hibridno tehnologijo

V JUB-u so materiale, razvite za ekstremne razmere ter uspešno preizkušene v vesoljski industriji, uporabili v edinstveni recepturi dveh vrhunskih ometov, idealnih za dolgotrajno zaščito fasade in izboljšanje njene...

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Energenti - kako ublažiti posledice naraščanja cen?

Cene energije, goriv in kuriv nenadzorovano rastejo že nekaj časa, s seboj pa prinašajo širše gospodarske in socialne posledice, tako za gospodinjstva kot tudi za podjetja. Podražitev energentov bi namreč lahko to zimo prebivalcem EU povzročila 100 milijard evrov dodatnih stroškov.

Sončna elektrarna 11 kW - cena in donos v 2022

Sončna elektrarna s ceno, ki se vsakodnevno znižuje, za široko rabo predstavlja eno bolj donosnih naložb. Cena sončne elektrarne je, glede na prihranke v celi življenjski dobi v primerjavi z donosom bančnih...

Samooskrba je edina trajna rešitev za visoke cene energentov

Na mednarodnih trgih so se v zadnjih mesecih občutno zvišale veleprodajne cene energentov, kot so zemeljski plin, električna energija, naftni derivati in premog. V Sloveniji sta se podražila ogrevanje in gorivo,...

Podražitve elektrike v 2021

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je odzval na podražitve električne energije. V skrajnem primeru je možna prepoved prodaje električne energije v tujino. Kot je dejal, država...

Aktualne novice

Cena elektrike v 2022 - podražitve nekaterih ponudnikov

Cena elektrike se je v času korone za slovenska gospodinjstva in male poslovne odjemalce znižala za dobro tretjino. Na podlagi vladnega odloga namreč med 1. marcem in 31. majem ni bilo treba plačevati prispevka za proizvodnjo iz obnovljivih virov in prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v...

Izobraževanja slikopleskarjem odpirajo nove priložnosti

Družba JUB, ki s Sekcijo slikopleskarjev, črkoslikarjev in fasaderjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije sodeluje že vse od njene ustanovitve v letu 2003, je v letošnjem letu na vodstvo sekcije naslovila...

Nova spletna revija Varčujem z energijo

 V novembru je izšla nova spletna številka revije Varčujem z energijo (79).V kolikor revijo prebirate na tabličnem ali prenosnem računalniku z manjšim zaslonom, z miško priporočamo povečavo...

6. konferenca trajnostne gradnje

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je konec septembra organiziralo 6. konferenco trajnostne gradnje, ki jo je spremljalo več kot 130 udeležencev inženirske in arhitekturne stroke s področja...

Prezračevanje, klimatizacija

Zakaj je rekuperacija boljša kot odpiranje oken?

Pozimi je zaradi nizkih zunanjih temperatur in čezmerne vlage v bivalnih prostorih več možnosti za nabiranje kondenzata in nastanek plesni na hladnih površinah. Včasih smo to težavo reševali z rednim vsaj petminutnim odpiranjem oken (najbolje na prepih), danes to zaradi načina življenja preprosto ni...

Plesen v prostoru - znebite se je in zadihajte svež zrak!

Današnja prenova hiš in gradnje novih hiš se izvaja z materiali, ki dobro tesnijo in hkrati zelo slabo prepuščajo vlago. Zato se celo v novih hišah pri takšni gradnji pojavljajo težave z odvečnim kondenzom,...

Lokalno prezračevanje zaščita pred virusi in plesnijo

V hladnejših mesecih je vzdrževanje ugodne mikroklime notranjih prostorov velik izziv. Učinkovita rešitev je zagotovo prezračevalni sistem, ki z nenehnim dotokom svežega zraka zagotavlja prijetno in...

Varčno prezračevanje doma - kaj je rekuperacija?

Danes prezračevanje z rekuperacijo ali drugače imenovano “prisilno prezračevanje” postaja novi standard pri novogradnjah. Ker so sodobne stavbe zgrajene na način, da so kar se da neprodušne, se zadostno oz....

Varčevanje vode

Nakup čistilne naprave – kaj moramo vedeti

Nakup male čistilne naprave ni enostaven. Če izberemo in kupimo premišljeno, bo takšna čistilna naprava z nami več desetletij in bo delovala brez napak. Če bomo seveda upoštevali nekaj preprostih navodil. Prav tako nam ne bo povzročala večjih stroškov, vzdrževanje bo enostavno, hitro in poceni. Ker pa je...

Filtri za vodo in pitna voda iz deževnice

Deževnica (kapnica) je mehka voda in kot taka, po izvedeni ustrezni filtraciji odlična za zalivanje vrta, pranje avtomobila, splakovanje WC školjke,  pranje perila. Z uporabo UV sterilizatorja vode pa postane...

Nasveti za zbiranje deževnice

Za namakanje vrtov zadostuje že enostavna in cenovno ugodna rešitev. Če imate velik vrt z večjo potrebo po vodi ali pa želite deževnico izkoristiti tudi v hiši, je priporočljiva vgradnja podzemne naprave (na...

Samooskrba z vodo z zbiranjem deževnice

Preudarni posamezniki vedno iščejo načine, kako v svoje življenje vpeljati nekaj novega, kar bi združevalo prijetno izkušnjo in bilo hkrati tudi koristno. Eden od naših predlogov je, da prestrežete brezplačno...

ZELENA MOBILNOST

Električna polnilnica za električni avto dosegljiva za vse

Električni avtomobil postaja dosegljiv za vse in ni zastonj v naglem porastu, tudi v Sloveniji na cestah beležimo vse več električnih avtomobilov. Do konca leta 2020 je bilo v Sloveniji registriranih 3.670 osebnih avtomobilov na električni pogon. Preizkušen električni avto nižjega razreda lahko kupimo že...

E-mobilnost - ne muha enodnevnica, ampak globalni trend

Že nekaj časa je jasno, da e-mobilnost ni modna muha enodnevnica, kot smo lahko poslušali, ko smo na cestah srečevali prve e- avtomobile, na kolesarskih stezah prva e-kolesa, na pločnikih pa prve e-skiroje....

Avto na plin odlično prestal eko test

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu vozila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno...

Avto na plin - pospeševanje nizkoogljičnega prometa

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi, ki kažejo, da je obnovljivi plin na voljo potrošnikom po Evropi ter v...

Inštalacije

Prenova kopalnice - izvedba

Prenova kopalnice je super priložnost, da v stanovanju sami naredimo nekaj, kar nam bo še dolgo v zadovoljstvo. Praksa kaže, da lahko tudi v kopalnice z majhno kvadraturo z dobrim načrtovanjem spravite veliko, najbolj pomembno ob tem pa je, da nujno ne potrebujete zidarja in keramičarja, ker lahko delo...

Je talno ogrevanje res za na smetišče zgodovine?

Malo nenavaden naslov, ki potrebuje razlago. V Delu je Bojan Žnidaršič izrekel trditev da “Talno gretje gre na smetišče zgodovine”. Strokovnjak na mnogih področjih in energetski svetovalec je trditev utemeljil...

Stropno ogrevanje in stensko ogrevanje ali hlajenje

Notranje površine zunanjih sten in podstrešnih oblog se pogosto močneje pregrevajo in ohlajajo. To povzroča dve težavi: pozimi je prostor ob zunanjih stenah za bivanje neprijeten zaradi hladu, ki ga sevajo...

Uponor Ecoflex VIP - jutrišnja tehnologija za ogrevalna omrežja

Ker EU stremi k temu, da do leta 2050 postane ogljično nevtralna in ker je pariški sporazum namenjen omejitvi globalnega dviga temperature na manj kot 2˚C, so podnebju prijazne in ogljično nevtralne rešitve pomemben...

IZKORISTI UGODNO PONUDBO

Pošteno smo že zakorakali novo ogrevalno sezono, ki je v Sloveniji razmeroma dolga – traja lahko tudi do osem mesecev. Stroški ogrevanja so veliko finančno breme za marsikatero...

Zamenjava dobavitelja energentov ni več zahtevna reč, se pa izplača, če želite v mesecu maju za celotno leto 2021 izkoristiti nižjo ceno zemeljskega plina. Za nove kupce zemeljskega plina Energija plus zagotavlja...

Preverite akcijsko ponudbo 2021 za tandem - toplotne črpalke Bosch in prezračevalni sistemi Sabiana in si zagotovite posebne pogoje nakupa. Med sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje spoznajte sistem, ki...

Če imate težave z vlago, želite pravočasno poskrbeti za klimo poleti, ali ste v dilemi kateri ogrevalni sistem je z vidika porabe energije optimalen za vas, vam priporočamo stopiti v stik s podjetjem Tersus....

Kalkulator Oceni prihranek energije je novo priročno večnamensko spletno orodje, ki vam pojasni koliko prihranite s prehodom na novi energent, novi ogrevalni sistem, sončno elektrarno in električni...

Večina investitorjev se sprašuje ali je cena sončne elektrarne sprejemljiva za slovenski žep ter koliko prihranimo. Odgovore nam je pojasnil predstavnik podjetja Enertec, Peter Kumer, soustanovitelj blagovne znamke...

zdrava hisa

ponudniki toplotnih

S klikom na posamično podjetje dostopate do tehničnih karakteristik ponudnikov TOPLOTNIH ČRPALK zrak – voda

fotovoltaicne-elektrarne
Posodobljen akcijski načrt OVE za sončne elektrarne predvideva cca. 10% rast letno. Do leta 2020 naj bi dodatno inštalirali 161 MW sončnih elektrarn. S sprejetjem Uredbe o samooskrbi…
ogrevanje
Toplotne črpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne črpalke lahko kljub višjim stroškom investicije…
pasivna-hisa
Za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople vode, klimatizacijo in razsvetljavo v pasivni ali skoraj nič - energijski hiši potrebujejo tako malo energije…
Gradnja in obnove
DOBRA PRAKSA GRADNJA in OBNOVE
Do leta 2020 naj bi po evropskih smernicah, ki jim sledi tudi Slovenija, razvoj gradnje energijsko učinkovitih stavb dosegel nivo skoraj nič – energijske hiše.